B?n có tài kho?n?

 •   N?i dung ???c cá nhan hóa
 •   S?n ph?m và h? tr? c?a b?n

B?n c?n có tài kho?n?

T?o tài kho?n

Tuyên b? Quy?n riêng t? Tr?c tuy?n c?a Cisco

Trung tam Tin c?y và Tính minh b?ch

Cisco cam k?t lu?n b?o v? khách hàng, s?n ph?m và c?ng ty c?a chúng t?i. Chúng t?i tin t??ng vào vi?c xay d?ng và duy trì lòng tin, gi?m r?i ro và ch? làm nh?ng ?i?u ?úng ??n.

Cisco Systems, Inc. và các c?ng ty con c?a Cisco (g?i chung là "Cisco") cam k?t b?o v? quy?n riêng t? c?a b?n và mang l?i cho b?n m?t tr?i nghi?m tích c?c trên các trang web c?a chúng t?i c?ng nh? khi s? d?ng các s?n ph?m và d?ch v? c?a chúng t?i ("Gi?i pháp").

Tuyên b? Quy?n riêng t? này áp d?ng cho các trang web và Gi?i pháp c?a Cisco liên k?t ho?c tham chi?u ??n Tuyên b? Quy?n riêng t? này, ??ng th?i m? t? cách chúng t?i x? ly th?ng tin cá nhan c?ng nh? các l?a ch?n dành cho b?n liên quan ??n vi?c thu th?p, s? d?ng, truy c?p và cách c?p nh?t c?ng nh? ch?nh s?a th?ng tin cá nhan c?a b?n. Chúng t?i có th? cung c?p th?ng tin b? sung v? các ph??ng th?c b?o v? th?ng tin cá nhan trong các m? t? chào hàng, b?ng d? li?u quy?n riêng t? ho?c các th?ng báo khác ???c cung c?p tr??c ho?c t?i th?i ?i?m thu th?p d? li?u. M?t s? trang web và Gi?i pháp nh?t ??nh c?a Cisco có th? có tài li?u v? quy?n riêng t? c?a riêng h? ?? m? t? cách chúng t?i x? ly th?ng tin cá nhan ??i v?i các trang web và Gi?i pháp ?ó theo cách riêng. Trong tr??ng h?p th?ng báo c? th? c?a m?t trang web ho?c Gi?i pháp m?u thu?n v?i Tuyên b? Quy?n riêng t? này, th?ng báo c? th? ?ó s? ???c ?u tiên th?c hi?n.

Th?ng tin Cá nhan là gì

"Th?ng tin ca? nhan" là b?t k? th?ng tin nào có th? ???c s? d?ng ?? nh?n d?ng cá nhan và có th? bao g?m tên, ??a ch?, ??a ch? email, s? ?i?n tho?i, th?ng tin ??ng nh?p (s? tài kho?n, m?t kh?u), th?ng tin tài kho?n m?ng x? h?i ho?c s? th? thanh toán.

Ngoài ra, th?ng tin cá nhan c?ng có th? bao g?m m? nh?n d?ng thi?t b?, d? li?u và phép ?o t? xa (ch?ng h?n nh? ??a ch? IP ho?c MAC) khi d? li?u ?ó liên k?t ho?c g?n v?i thi?t b? c?a m?t ng??i c? th?.

N?u chúng t?i liên k?t d? li?u khác v?i th?ng tin cá nhan c?a b?n, thì chúng t?i s? coi d? li?u ???c liên k?t ?ó là th?ng tin cá nhan.

Thu th?p Th?ng tin Ca? nhan cu?a b?n

Chúng t?i có th? thu th?p d? li?u v? b?n (bao g?m c? th?ng tin cá nhan) khi b?n s? d?ng các trang web và Gi?i pháp c?a chúng t?i c?ng nh? t??ng tác v?i chúng t?i. Chúng t?i c?ng l?y th?ng tin cá nhan t? các ngu?n c?a bên th? ba ?áng tin c?y và thuê bên th? ba thu th?p th?ng tin cá nhan thay m?t chúng t?i.

Chúng t?i thu th?p th?ng tin cá nhan vì nhi?u ly do kinh doanh, ch?ng h?n nh?:

 • X? ly ??n hàng c?a b?n, bao g?m các giao d?ch thanh toán.
 • Cung c?p th?ng tin ??ng ky b?n tin cho b?n.
 • G?i và qu?n ly các tùy ch?n/th?ng tin ti?p th?.
 • T?o tài kho?n.
 • Cung c?p các trang web và Gi?i pháp c?ng nh? cho phép s? d?ng m?t s? tính n?ng nh?t ??nh.
 • Cá nhan hóa, c?i thi?n và t?ng c??ng tr?i nghi?m ng??i dùng c?ng nh? Gi?i pháp.
 • Cung c?p d?ch v? khách hàng.
 • Qu?n ly ??n xin vi?c.
 • Qu?n ly ho?t ??ng ?ào t?o, ki?m tra và ch?ng nh?n tr?c tuy?n.

Chúng t?i và các bên th? ba mà chúng t?i thuê có th? k?t h?p th?ng tin thu th?p ???c t? b?n (qua các trang web và Gi?i pháp c?a chúng t?i theo th?i gian) v?i th?ng tin l?y t? các ngu?n khác. ?i?u này giúp chúng t?i c?i thi?n ?? chính xác và ?? hoàn thi?n, c?ng nh? giúp chúng t?i ?i?u ch?nh các ho?t ??ng t??ng tác c?a mình sao cho phù h?p h?n v?i b?n.

N?u b?n ch?n cung c?p cho Cisco th?ng tin cá nhan c?a bên th? ba (ch?ng h?n nh? tên, email và s? ?i?n tho?i), b?n tuyên b? r?ng b?n ???c bên th? ba cho phép làm nh? v?y. Các ví d? bao g?m chuy?n ti?p tài li?u tham kh?o ho?c ti?p th? cho b?n bè ho?c g?i th? gi?i thi?u vi?c làm. Các bên th? ba có th? truy c?p vào ???ng liên k?t có trong th? ban ??u ho?c nh?p vào ?ay ?? h?y nh?n th?ng báo trong t??ng lai. Trong m?t s? tr??ng h?p, Cisco và các bên th? ba chúng t?i thuê có th? t? ??ng thu th?p d? li?u th?ng qua cookie, nh?t ky web, beacon web và các ?ng d?ng t??ng t? khác. Chúng t?i s? d?ng th?ng tin này ?? hi?u r? h?n và c?i thi?n tính h?u d?ng, hi?u su?t c?ng nh? ?? hi?u qu? c?a trang web ho?c Gi?i pháp, ??ng th?i góp ph?n ?i?u ch?nh các tính n?ng, n?i dung ho?c s?n ph?m/d?ch v? cho phù h?p v?i b?n. Vui lòng ??c ph?n "Cookie và các C?ng ngh? Web Khácbên d??i ?? bi?t thêm th?ng tin.

S? d?ng Th?ng tin Ca? nhan cu?a b?n

 • Chúng t?i có th? s? d?ng th?ng tin cá nhan c?a b?n cho các m?c ?ích ti?n hành kinh doanh và giúp ??m b?o tính b?o m?t c?a ho?t ??ng kinh doanh, cung c?p, c?i thi?n và tùy ch?nh các trang web và Gi?i pháp c?a chúng t?i, g?i th?ng báo, th?ng báo ti?p th? c?ng nh? các th?ng báo khác và cho các m?c ?ích h?p pháp khác mà lu?t hi?n hành cho phép. D??i ?ay là m?t s? cách mà chúng t?i có th? s? d?ng th?ng tin cá nhan:
 • Cung c?p Gi?i pháp mà b?n ?? yêu c?u.
 • Phan tích, h? tr? và c?i thi?n các trang web và Gi?i pháp c?a chúng t?i c?ng nh? tr?i nghi?m ng??i dùng.
 • Cá nhan hóa các trang web và Gi?i pháp, b?n tin c?ng nh? các th?ng báo khác.
 • Qu?n ly và x? ly các k? thi ch?ng nh?n và ?ào t?o c?a b?n.
 • Qu?n ly m?i quan h? và ho?t ??ng t??ng tác c?a b?n v?i Cisco.
 • G?i cho b?n các th?ng báo, bao g?m th?ng báo cho m?c ?ích ti?p th? ho?c cho m?c ?ích ?em l?i s? hài lòng cho khách hàng, m?t cách tr?c ti?p ho?c th?ng qua ??i tác c?a chúng t?i.

B?n có th? s?a ??i các tùy ch?n th?ng báo c?a mình b?t k? lúc nào. Xem các L?a ch?n c?a b?n và Ch?n Tùy ch?n Th?ng báo bên d??i.

Quy?n truy c?p và ?? chính xác c?a Th?ng tin Ca? nhan cu?a b?n

 • Chúng t?i c?n b?n tr? giúp ?? gi? cho th?ng tin cá nhan c?a b?n lu?n chính xác và c?p nh?t. Chúng t?i cung c?p cho b?n các tùy ch?n ?? truy c?p, ch?nh s?a, ?n gi?u ho?c xóa th?ng tin cá nhan c?a b?n:
 • B?n có th? xem ho?c ch?nh s?a tr?c tuy?n th?ng tin cá nhan và các tùy ch?n c?a b?n trên Cisco.com b?ng cách s? d?ng C?ng c? Qu?n ly H? s? c?a Cisco.
 • M?t s? th?c th? c?a Cisco có th? ?óng vai trò là ho?c ???c xem là "??n v? ki?m soát d? li?u". Khi m?t th?c th? c?a Cisco ?ang ?óng vai trò là ??n v? ki?m soát d? li?u, b?n có th? th?c thi các quy?n truy c?p c?a mình và tr?c ti?p yêu c?u th?c th? ?ó c?a Cisco ch?nh s?a, ?n gi?u ho?c h?y kích ho?t theo lu?t b?o v? d? li?u hi?n hành nh? ???c m? t? trong tài li?u c?a Gi?i pháp c? th?.
 • N?u b?n c?n ???c tr? giúp thêm ho?c c?n ???c tr? giúp v? vi?c truy c?p, ch?nh s?a, ?n gi?u ho?c xóa th?ng tin cá nhan c?a b?n, vui lòng liên h? tr?c ti?p v?i chúng t?i. Chúng t?i kh?ng ng?ng n? l?c ?áp ?ng các yêu c?u chính ?áng nh?m truy c?p, xóa, c?p nh?t, ?n gi?u ho?c ch?nh s?a d? li?u c?a b?n. Chúng t?i s? tr? l?i yêu c?u c?a b?n trong vòng 30 ngày. N?u kh?ng th? ?áp ?ng yêu c?u c?a b?n ho?c c?n thêm th?i gian, chúng t?i s? gi?i thích ly do cho b?n.
 • Trong m?t s? tr??ng h?p nh?t ??nh, m?t s? th?c th? c?a Cisco có th? ?óng vai trò là ho?c ???c xem là "??n v? x? ly d? li?u". Khi m?t th?c th? c?a Cisco ?ang ?óng vai trò là ??n v? x? ly d? li?u và b?n mu?n th?c thi các quy?n c?a mình v? vi?c truy c?p và yêu c?u ch?nh s?a, ?n gi?u ho?c h?y kích ho?t, Cisco s? chuy?n b?n ??n ??n v? ki?m soát d? li?u ?ó theo lu?t b?o v? d? li?u hi?n hành.

Các L?a ch?n và Ch?n các Tùy ch?n Th?ng báo c?a b?n

B?n có l?a ch?n là nh?n nhi?u th?ng tin liên quan ??n ho?t ??ng kinh doanh, ch??ng trình, trang web và Gi?i pháp c?a chúng t?i. B?n có th? qu?n ly tùy ch?n th?ng báo c?a mình b?ng các ph??ng pháp sau:

 • Làm theo h??ng d?n có trong t?ng email qu?ng cáo c?a chúng t?i ?? h?y ??ng ky nh?n th?.
 • Hoàn thành và g?i bi?u m?u này ho?c liên h? v?i chúng t?i qua th? theo ??a ch?: Cisco Systems, Inc., Privacy Legal Department, 170 West Tasman Dr., San Jose, CA 95134, USA. Xin ??m b?o cung c?p tên, ??a ch? email c?a b?n và th?ng tin c? th?, có liên quan v? tài li?u mà b?n kh?ng mu?n nh?n n?a.
 • ??i v?i d?ch v? tin nh?n ng?n ("D?ch v? SMS"), h?y tr? l?i b?ng cú pháp "D?NG", "K?T THúC" ho?c "THOáT" cho tin nh?n v?n b?n SMS b?n ?? nh?n ???c.

Nh?ng l?a ch?n này kh?ng áp d?ng cho các th?ng báo d?ch v? ho?c th?ng báo b?t bu?c khác ???c xem là m?t ph?n c?a m?t s? ch??ng trình, trang web và Gi?i pháp nh?t ??nh mà b?n có th? nh?n ???c theo ??nh k? tr? khi b?n ng?ng s? d?ng ho?c h?y ch??ng trình, trang web ho?c Gi?i pháp ?ó theo các ?i?u kho?n và ?i?u ki?n c?a Gi?i pháp. Khi ???c b?n cho phép, chúng t?i c?ng có th? chia s? th?ng tin cá nhan c?a b?n v?i các ??i tác kinh doanh ho?c nhà cung c?p c?a Cisco ?? h? có th? g?i cho b?n th?ng tin v? các trang web, ch??ng trình, s?n ph?m ho?c d?ch v? mà b?n có th? quan tam. ?? ch?n kh?ng cho phép Cisco chia s? th?ng tin cá nhan c?a b?n v?i các bên th? ba vì m?c ?ích ti?p th? c?a h?, vui lòng nh?p vào ?ay.

Khi s? d?ng các trang web, Gi?i pháp c?a chúng t?i ho?c tham gia hay cung c?p th?ng tin cá nhan cho chúng t?i, b?n ??ng y r?ng chúng t?i có th? liên h? v?i b?n theo hình th?c ?i?n t? v? các v?n ?? b?o m?t, quy?n riêng t? và qu?n ly có liên quan ??n vi?c b?n s? d?ng các trang web ho?c Gi?i pháp ?ó. Ví d?: n?u chúng t?i phát hi?n th?y hành vi vi ph?m h? th?ng b?o m?t, chúng t?i có th? c? g?ng th?ng báo cho b?n theo hình th?c ?i?n t? b?ng cách ??ng m?t th?ng báo lên các trang web c?a chúng t?i, g?i email ho?c liên h? v?i b?n.

Chia s? Th?ng tin Ca? nhan cu?a b?n

Chúng t?i có th? chia s? th?ng tin cá nhan c?a b?n v?i bên th? ba cho các m?c ?ích ti?n hành kinh doanh, cung c?p, c?i thi?n, b?o v? và tùy ch?nh các trang web và Gi?i pháp c?a mình, g?i th?ng báo ti?p th? c?ng nh? các th?ng báo khác có liên quan ??n ho?t ??ng kinh doanh c?a chúng t?i và cho các m?c ?ích h?p pháp khác mà lu?t hi?n hành cho phép ho?c b?n ??ng y.

Chúng t?i có th? chia s? th?ng tin cá nhan theo các cách sau:

 • Chia s? trong ph?m vi Cisco và b?t k? c?ng ty con nào c?a chúng t?i trên toàn th? gi?i v?i m?c ?ích x? ly d? li?u, ch?ng h?n nh? ti?p th?, ho?t ??ng kinh doanh, b?o m?t, ch?c n?ng trang web ho?c Gi?i pháp, ho?c l?u tr?.
 • Chia s? v?i các ??i tác kinh doanh ho?c nhà cung c?p c?a Cisco ?? h? có th? chia s? v?i b?n th?ng tin v? s?n ph?m ho?c d?ch v? c?a h?. ?? ch?n kh?ng cho phép Cisco chia s? th?ng tin cá nhan c?a b?n v?i các bên th? ba vì m?c ?ích ti?p th? c?a h?, vui lòng nh?p vào ?ay.
 • Chia s? v?i các ??i tác kinh doanh, nhà cung c?p d?ch v?, ??i ly c?a bên th? ba ???c ?y quy?n ho?c nhà th?u ?? cung c?p trang web, Gi?i pháp, d?ch v? ho?c giao d?ch theo yêu c?u. Các ví d? bao g?m nh?ng kh?ng gi?i h?n ? vi?c: x? ly ??n ??t hàng và các giao d?ch th? tín d?ng, l?u tr? trang web, l?u tr? th?ng tin ??ng ky h?i th?o, tr? giúp các n? l?c liên quan ??n bán hàng ho?c h? tr? h?u m?i và h? tr? khách hàng.
 • Liên quan ??n ho?c trong quá trình th??ng l??ng, b?t k? ho?t ??ng sáp nh?p, bán tài s?n c?a c?ng ty, h?p nh?t ho?c tái c?u trúc, huy ??ng v?n hay mua l?i toàn b? ho?c m?t ph?n doanh nghi?p c?a chúng t?i b?i ho?c v?i m?t c?ng ty khác.
 • ?? ?áp ?ng yêu c?u v? th?ng tin c?a bên th? ba ho?c c? quan có th?m quy?n n?u chúng t?i tin r?ng vi?c ti?t l? tuan theo hay theo yêu c?u c?a b?t k? lu?t, quy ??nh ho?c quy trình pháp ly hi?n hành nào.
 • V?i các viên ch?c th?c thi pháp lu?t, c? quan chính ph? ho?c các bên th? ba khác khi c?n thi?t ?? tuan th? quy trình pháp ly ho?c ?áp ?ng các yêu c?u v? an ninh qu?c gia; b?o v? quy?n, tài s?n ho?c s? an toàn c?a Cisco, ??i tác kinh doanh c?a Cisco, b?n ho?c nh?ng ng??i khác; ho?c theo yêu c?u c?a lu?t hi?n hành.
 • ? d?ng t?ng h?p, ?n danh và/ho?c lo?i b? th?ng tin nh?n d?ng ?? khó có th? dùng ?? nh?n d?ng b?n.
 • N?u chúng t?i th?ng báo khác cho b?n và b?n ??ng y chia s?.

B?o m?t Th?ng tin Ca? nhan cu?a b?n

Chúng t?i có k? ho?ch b?o v? th?ng tin cá nhan ???c ?y thác cho chúng t?i và x? ly th?ng tin cá nhan ?ó m?t cách an toàn theo Tuyên b? Quy?n riêng t? này. Cisco th?c hi?n các bi?n pháp b?o v? v?t ly, hành chính và k? thu?t ???c xay d?ng ?? giúp b?o v? th?ng tin cá nhan c?a b?n nh?m ng?n ng?a hành ??ng tiêu h?y, làm th?t thoát, ?i?u ch?nh m?t cách v? y ho?c trái pháp lu?t hay ti?t l? ho?c truy c?p trái phép. Trên h?p ??ng, chúng t?i c?ng yêu c?u các nhà cung c?p c?a mình b?o v? th?ng tin ?ó nh?m ng?n ng?a hành ??ng tiêu h?y, làm th?t thoát, ?i?u ch?nh m?t cách v? y ho?c trái pháp lu?t hay ti?t l? ho?c truy c?p trái phép. Tuy nhiên, chúng t?i kh?ng th? ??m b?o m?c ?? b?o m?t tuy?t ??i trên Internet và kh?ng th? ??m b?o b?o m?t m?i th?ng tin cá nhan mà b?n cung c?p.

L?u gi? Th?ng tin Ca? nhan cu?a b?n

Chúng t?i s? l?u gi? th?ng tin cá nhan c?a b?n khi c?n thi?t ?? th?c hi?n các m?c ?ích ?? ??nh. Chúng t?i s? l?u gi? và s? d?ng th?ng tin cá nhan c?a b?n khi c?n thi?t ?? tuan th? các yêu c?u kinh doanh, ngh?a v? pháp ly, gi?i quy?t tranh ch?p, b?o v? tài s?n c?ng nh? th?c thi các quy?n và th?a thu?n c?a chúng t?i.

S? d?ng Cookie và các C?ng ngh? Web khác

Gi?ng nh? nhi?u trang web và Gi?i pháp d?a trên web, Cisco s? d?ng các c?ng c? thu th?p d? li?u t? ??ng nh? cookie, các liên k?t web nhúng và beacon web. Nh?ng c?ng c? này thu th?p m?t s? th?ng tin tiêu chu?n nh?t ??nh mà trình duy?t c?a b?n g?i cho chúng t?i (ví d?: ??a ch? Giao th?c Internet (IP), ??a ch? MAC, hành vi t??ng tác trên trang web và phép ?o t? xa). 

Nh?ng c?ng c? này giúp b?n truy c?p vào trang web và Gi?i pháp c?a chúng t?i d? dàng h?n, hi?u qu? h?n và nh?n ???c n?i dung phù h?p h?n. Ngoài ra, chúng t?i c?ng s? d?ng th?ng tin này ?? c?i thi?n trang web và Gi?i pháp c?a chúng t?i c?ng nh? cung c?p d?ch v? và giá tr? t?t h?n.

Chúng t?i h?p tác v?i bên th? ba ?? hi?n th? qu?ng cáo trên trang web c?a chúng t?i và qu?n ly qu?ng cáo c?a chúng t?i trên các trang web khác. Các ??i tác bên th? ba c?a chúng t?i có th? s? d?ng cookie ho?c các c?ng ngh? t??ng t? ?? cung c?p cho b?n qu?ng cáo d?a trên các ho?t ??ng và s? thích duy?t web c?a b?n. B?n có th? ch?n kh?ng nh?n qu?ng cáo này, tuy nhiên, qu?ng cáo chung, kh?ng ???c cá nhan hóa s? ti?p t?c hi?n th?.

?? bi?t thêm th?ng tin, h?y xem ph?n Cách Cisco S? d?ng các C?ng c? Thu th?p D? li?u T? ??ng.

?? c?p nh?t các tùy ch?n cookie, h?y truy c?p vào Trình qu?n ly S? ??ng y s? d?ng Cookie c?a Cisco.

Các Trang web ???c Liên k?t

Chúng t?i có th? cung c?p nh?ng liên k?t t?i các trang web và d?ch v? khác c?a bên th? ba kh?ng thu?c quy?n ki?m soát c?a chúng t?i và kh?ng ???c ?? c?p ??n trong Tuyên b? Quy?n riêng t? này. Chúng t?i khuy?n khích b?n xem l?i tuyên b? quy?n riêng t? ???c ??ng trên các trang web mà b?n truy c?p.

Di?n ?àn và Phòng Trò chuy?n

N?u b?n tham gia di?n ?àn th?o lu?n, c?ng ??ng ??a ph??ng ho?c phòng trò chuy?n trên trang web c?a Cisco, thì b?n nên bi?t r?ng th?ng tin b?n cung c?p ? ?ó (ngh?a là h? s? c?ng khai c?a b?n) s? ???c cung c?p r?ng r?i cho ng??i khác và có th? ???c s? d?ng ?? liên h? v?i b?n, g?i cho b?n th? kh?ng mong mu?n ho?c cho các m?c ?ích mà Cisco ho?c b?n ??u kh?ng có quy?n ki?m soát. ??ng th?i, b?n nên bi?t r?ng các di?n ?àn cá nhan và phòng trò chuy?n có th? có các quy t?c và ?i?u ki?n khác n?a. Cisco kh?ng ch?u trách nhi?m v? th?ng tin cá nhan ho?c b?t k? th?ng tin nào khác mà b?n ch?n g?i trong các di?n ?àn này. ?? yêu c?u xóa th?ng tin cá nhan c?a b?n kh?i blog ho?c di?n ?àn c?ng ??ng c?a chúng t?i, h?y nh?p vào ?ay. Trong m?t s? tr??ng h?p, chúng t?i kh?ng ???c xóa th?ng tin cá nhan c?a b?n, n?u tr??ng h?p ?ó x?y ra, chúng t?i s? th?ng báo cho b?n và gi?i thích ly do.

Quy?n riêng t? c?a Tr? em

Cisco khuy?n khích cha m? và ng??i giám h? ?óng vai trò tích c?c trong các ho?t ??ng tr?c tuy?n c?a tr? em. Cisco kh?ng c? y thu th?p th?ng tin cá nhan c?a tr? em khi ch?a ???c s? ??ng y thích ?áng c?a cha m? ho?c ng??i giám h?. N?u b?n cho r?ng chúng t?i có th? ?? thu th?p th?ng tin cá nhan t? ng??i nào ?ó d??i ?? tu?i ??ng thu?n hi?n hành t?i qu?c gia b?n khi ch?a ???c s? ??ng y thích h?p, vui lòng cho chúng t?i bi?t b?ng cách dùng các ph??ng pháp ???c m? t? trong ph?n Liên h? v?i Chúng t?i và chúng t?i s? th?c hi?n các bi?n pháp thích h?p ?? ?i?u tra c?ng nh? gi?i quy?t v?n ?? ngay.

X? ly, L?u tr? và Chuy?n D? li?u Cá nhan Ra n??c ngoài

Vì Cisco là m?t t? ch?c toàn c?u nên chúng t?i có th? chuy?n th?ng tin cá nhan c?a b?n cho Cisco t?i Hoa K?, cho m?i chi nhánh c?a Cisco trên toàn th? gi?i ho?c cho các bên th? ba và ??i tác kinh doanh (nh? m? t? ? trên) t?i các qu?c gia khác nhau trên kh?p th? gi?i. Khi s? d?ng các trang web và Gi?i pháp c?a chúng t?i ho?c cung c?p b?t k? th?ng tin cá nhan nào cho chúng t?i, trong tr??ng h?p lu?t hi?n hành cho phép, b?n th?a nh?n và ??ng y vi?c x? ly, l?u tr? và chuy?n th?ng tin ?ó ra bên ngoài qu?c gia c? trú c?a mình, n?i mà các tiêu chu?n b?o v? d? li?u có th? khác.

Cisco b?o v? và cho phép chuy?n th?ng tin cá nhan trên toàn c?u theo m?t s? cách:

 • Ch?ng nh?n Quy?n riêng t? c?a APEC

Ch??ng trình quy?n riêng t? toàn c?u c?a Cisco, ?? m? t? trong Tuyên b? Quy?n riêng t? này, tuan th? H? th?ng Quy t?c Trao ??i d? li?u cá nhan Xuyên Biên gi?i (CBPRs) và S? c?ng nh?n Quy?n riêng t? cho ??n v? x? ly (PRP) c?a Di?n ?àn H?p tác Kinh t? chau á – Thái Bình D??ng (APEC). H? th?ng CBPR và PRP c?a APEC cung c?p m?t khu?n kh? cho các t? ch?c ?? ??m b?o bi?n pháp b?o v? th?ng tin cá nhan ???c chuy?n gi?a các n?n kinh t? APEC tham gia. B?n có th? tìm th?y thêm th?ng tin v? Khu?n kh? Quy?n riêng t?, CBPRs và PRP c?a APEC t?i ?ay. Ch?ng nh?n c?a chúng t?i áp d?ng cho các quy trình kinh doanh t?i các c? s? toàn c?u c?a chúng t?i ?? x? ly và chuy?n th?ng tin cá nhan t?i/t? các ??n v? liên k?t c?a chúng t?i trên toàn th? gi?i. ?? xem các ch?ng nh?n c?a chúng t?i, vui lòng truy c?p vào trang xác nh?n c?a m?i ch?ng nh?n b?ng cách nh?p vào các d?u TRUSTe.TRUSTeTRUSTe

 • Ch??ng trình B?o v? Quy?n riêng t? c?a Liên minh Chau ?u, V??ng qu?c Anh và Th?y S? – Hoa K?

Cisco Systems Inc. và các c?ng ty con c?a Cisco ? M?: Acano LLC, Broadsoft, Inc., Cisco OpenDNS LLC, Cisco Systems Capital Corporation, Cisco WebEx LLC, CliQr Technologies LLC, CloudLock LLC, Duo Security, Inc., Jasper International Services LLC, Jasper Technologies LLC, Meraki LLC, Rizio, Inc. (dba Voicea) và Scientific-Atlanta LLC (g?i chung là “Cisco-US”) tham gia và ?? ch?ng nh?n r?ng Cisco tuan th? các Nguyên t?c và Khu?n kh? Ch??ng trình B?o v? Quy?n riêng t? c?a Liên minh Chau ?u – Hoa K? và Hoa K? – Th?y S? mà B? Th??ng m?i Hoa K? quy ??nh v? vi?c thu th?p, s? d?ng và l?u gi? th?ng tin cá nhan ???c chuy?n t? Liên minh Chau ?u (EU), V??ng qu?c Anh (UK) và Th?y S?. Cisco-US cam k?t x? ly t?t c? th?ng tin cá nhan nh?n ???c t? các n??c thành viên c?a Liên minh Chau ?u (EU), V??ng qu?c Anh và Th?y S?, d?a trên Khu?n kh? Ch??ng trình B?o v? Quy?n riêng t? c?a Liên minh Chau ?u – Hoa K? và Th?y S? – Hoa K?, theo Nguyên t?c hi?n hành c?a Khu?n kh?. N?u có b?t k? mau thu?n nào gi?a các ?i?u kho?n trong Tuyên b? Quy?n riêng t? này và các Nguyên t?c trong Ch??ng trình B?o v? Quy?n riêng t?, thì các Nguyên t?c trong Ch??ng trình B?o v? Quy?n riêng t? s? ???c ?u tiên áp d?ng. ?? tìm hi?u thêm v? Khu?n kh? Ch??ng trình B?o v? Quy?n riêng t? này, h?y truy c?p vào trang web v? Ch??ng trình B?o v? Quy?n riêng t? c?a B? Th??ng m?i Hoa K?.

Cisco-US ch?u trách nhi?m x? ly th?ng tin cá nhan nh?n ???c, theo Khu?n kh? Ch??ng trình B?o v? Quy?n riêng t?, và sau ?ó chuy?n cho bên th? ba ?óng vai trò là m?t ??i ly thay m?t cho Cisco. Cisco-US tuan th? các Nguyên t?c trong Ch??ng trình B?o v? Quy?n riêng t? cho t?t c? ho?t ??ng chuy?n ti?p th?ng tin cá nhan t? Liên minh Chau ?u, V??ng qu?c Anh và Th?y S?, bao g?m các ?i?u kho?n v? trách nhi?m pháp ly khi chuy?n ti?p d? li?u. Trong m?t s? tr??ng h?p nh?t ??nh, Cisco-US có th? ???c yêu c?u ti?t l? th?ng tin cá nhan ?? ?áp ?ng các yêu c?u h?p pháp c?a c? quan c?ng quy?n, bao g?m vi?c ?áp ?ng các yêu c?u v? th?c thi lu?t pháp ho?c an ninh qu?c gia.

??i v?i th?ng tin cá nhan nh?n ???c ho?c chuy?n theo Khu?n kh? Ch??ng trình B?o v? Quy?n riêng t?, Cisco-US tuan th? các quy?n h?n th?c thi quy ??nh c?a ?y ban Th??ng m?i Liên bang Hoa K?.TRUSTe

 • Quy t?c Ràng bu?c Doanh nghi?p c?a Liên minh Chau ?u - Quy t?c ?i?u ch?nh

Các chính sách và ch??ng trình quy?n riêng t? toàn c?u c?a Cisco ?? ???c các c? quan qu?n ly chính sách c?a Hà Lan, Ba Lan, Tay Ban Nha và các c? quan qu?n ly chính sách có liên quan khác c?a Chau ?u phê duy?t vì ch??ng trình này cung c?p các bi?n pháp an toàn thích h?p ?? b?o v? quy?n riêng t?, quy?n c? b?n và quy?n t? do c?a cá nhan khi trao ??i th?ng tin cá nhan ???c b?o v? theo lu?t pháp c?a Chau ?u. Quy t?c Ràng Bu?c Doanh nghi?p c?a Cisco -- Quy t?c ?i?u ch?nh (BCR-C) -- nêu r? r?ng các ho?t ??ng trao ??i th?ng tin cá nhan ? Chau ?u do Cisco toàn c?u th?c hi?n ??u ???c h??ng l?i t? các bi?n pháp an toàn thích h?p này.

B?n có th? tìm th?y b?n sao c?a BCR-C t?i ?ay. Ngoài ra, b?n có th? tìm th?y thêm th?ng tin v? BCR t?i ?ay.

Gi?i quy?t Khi?u n?i

N?u b?n có m?i quan ng?i v? quy?n riêng t? ch?a ???c gi?i quy?t liên quan ??n d? li?u cá nhan ???c Cisco x? ly ho?c chuy?n theo CBPRs, PRP và/ho?c Ch??ng trình B?o v? Quy?n riêng t? ho?c tuyên b? này mà Cisco ch?a gi?i quy?t th?a ?áng, vui lòng liên h? (mi?n phí) v?i nhà cung c?p bi?n pháp gi?i quy?t tranh ch?p c?a bên th? ba ? Hoa K? b?ng cách nh?p vào t?i ?ay. Ngoài ra, b?n có th? liên h? v?i c? quan giám sát v?n ?? b?o v? d? li?u ? khu v?c tài phán c?a b?n ?? ???c h? tr? (L?u y: Tr? s? chính c?a Cisco ? Liên minh Chau ?u ??t t?i Hà Lan. Do ?ó, c? quan ??ng ??u c?a chúng t?i t?i Liên minh Chau ?u là Dutch Autoritiet Persoonsgegevens). 

Trong m?t s? ?i?u ki?n nh?t ??nh ???c m? t? ??y ?? h?n trên trang web c?a Ch??ng trình B?o v? Quy?n riêng t?, b?n có quy?n yêu c?u phan x? b?ng tr?ng tài ràng bu?c khi ?? th?c hi?n h?t các th? t?c gi?i quy?t tranh ch?p khác. Trong m?t s? ?i?u ki?n nh?t ??nh ???c m? t? ??y ?? h?n trên trang web c?a Ch??ng trình B?o v? Quy?n riêng t?, b?n có quy?n yêu c?u phan x? b?ng tr?ng tài ràng bu?c khi ?? th?c hi?n h?t các th? t?c gi?i quy?t tranh ch?p khác.

Cách Liên h? v?i Chúng t?i

Chúng t?i coi tr?ng y ki?n c?a b?n. N?u b?n có th?c m?c ho?c nh?n xét liên quan t?i Tuyên b? Quy?n riêng t? này, vui lòng nh?p vào ?ay

N?i dung c?p nh?t cho Tuyên b? Quy?n riêng t? này c?a Cisco

??i khi, chúng t?i có th? c?p nh?t Tuyên b? Quy?n riêng t? này. N?u chúng t?i s?a ??i Tuyên b? Quy?n riêng t?, chúng t?i s? ??ng phiên b?n s?a ??i ? ?ay cùng v?i ngày s?a ??i ???c c?p nh?t. B?n ??ng y truy c?p vào các trang này theo ??nh k? ?? bi?t và xem l?i m?i n?i dung s?a ??i ?ó. N?u chúng t?i thay ??i tài li?u ??i v?i Tuyên b? Quy?n riêng t?, chúng t?i c?ng có th? th?ng báo cho b?n b?ng các ph??ng pháp khác tr??c khi các thay ??i có hi?u l?c, ch?ng h?n nh? b?ng cách ??ng th?ng báo lên trang web c?a chúng t?i ho?c g?i th?ng báo cho b?n. Khi ti?p t?c s? d?ng trang web c?a chúng t?i sau khi các n?i dung s?a ??i ?ó có hi?u l?c, b?n ch?p nh?n và ??ng y v?i n?i dung s?a ??i và s? tuan theo n?i dung s?a ??i ?ó.

Tuyên b? Quy?n riêng t? c?a Cisco ?? ???c s?a ??i và có hi?u l?c k? t? ngày 1 tháng 5 n?m 2020.

.

Nh?p vào ?ay ?? xem phiên b?n tr??c c?a tuyên b? quy?n riêng t?.

Cách Liên h? v?i Chúng t?i

N?u b?n có th?c m?c ho?c nh?n xét liên quan t?i Tuyên b? Quy?n riêng t? này, vui lòng liên h? v?i chúng t?i b?ng cách nh?p vào ?ay ho?c g?i th? ??n ??a ch?:

Giám ??c Ph? trách Quy?n riêng t?
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Dr.

San Jose, CA 95134 USA

Nhan viên Ph? trách Quy?n riêng t? t?i M?
Cisco Systems, Inc.

170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 USA

Nhan viên Ph? trách Quy?n riêng t? t?i Chau ?u, Trung ??ng và Chau Phi
Cisco Systems, Inc.

Haarlerbergweg 13-19,
1101 CH Amsterdam-Zuidoost, Netherlands

Nhan viên Ph? trách Quy?n riêng t? t?i Chau á – Thái Bình D??ng
Cisco Systems, Inc.

80 Pasir Panjang Road
Bldg 80, Lvl 25, Mapletree Biz City
Singapore, Singapore 117372, Singapore

Tuyên b?? Quy?n riêng t?

Tóm t?t?? bi?t thêm v? các ?u ??i c?a Cisco, vui lòng xem b?ng D? li?u b?o m?t trên Cisco Trust Center.

Cách Liên h? v?i Chúng t?i

Theo m?u yêu c?u b?o m?t

G?i th? qua ???ng b?u ?i?n: Cisco Systems, Inc.
Legal Department
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 USA

欧美黄网站色视频免费_成年片黄网站色大全免播放器_在线观看高清黄网站免费