Ave?i cont?

 •   Con?inut personalizat
 •   Produsele dvs. ?i asisten?a

Ave?i nevoie de un cont?

Crea?i un cont

Declara?ia de confiden?ialitate Cisco online

Centrul pentru ?ncredere ?i transparen??

Cisco se angajeaz? s? men?in? sisteme avansate de protec?ie pentru clien?ii no?tri, pentru produsele noastre ?i pentru compania noastr?. Credem ?n consolidarea ?i men?inerea ?ncrederii, ?n reducerea riscului ?i ?n a face ceea ce este corect.

Cisco Systems, Inc. ?i filialele sale (denumite colectiv ?Cisco”) se angajeaz? s? v? protejeze confiden?ialitatea ?i s? v? ofere o experien?? pozitiv? pe site-urile noastre web ?i cand utiliza?i produsele ?i serviciile noastre (?Solu?iile”).

Declara?ia de confiden?ialitate este valabil? pentru site-urile web ?i Solu?iile Cisco pe care se afi?eaz? un link c?tre sau se face referire la aceast? Declara?ie ?i care descrie modul ?n care gestion?m informa?iile cu caracter personal ?i op?iunile disponibile pentru dvs. cu privire la colectarea, utilizarea, accesul ?i modul ?n care pute?i actualiza ?i corecta informa?iile dvs. cu caracter personal. Pute?i g?si informa?ii suplimentare despre practicile noastre legate de informa?iile cu caracter personal ?n descrierea ofertelor, ?n fi?ele tehnice privind confiden?ialitatea sau ?n alte notific?ri furnizate ?nainte sau la momentul colect?rii datelor. Anumite site-uri web ?i Solu?ii Cisco pot avea propriile documenta?ii privind confiden?ialitatea, ?n care se descrie modul ?n care gestion?m informa?iile cu caracter personal, ?n special pentru site-urile web sau Solu?iile respective. ?n m?sura ?n care o anumit? notificare pentru un site web sau pentru o Solu?ie intr? ?n conflict cu aceast? Declara?ie privind confiden?ialitatea, notificarea respectiv? va prevala.

Ce este informa?ia cu caracter personal

?Informa?ia cu caracter personal” ?nseamn? orice informa?ie care poate fi utilizat? pentru a v? identifica personal ?i poate include numele, adresa, adresa de e-mail, num?rul de telefon, informa?iile de conectare (num?rul contului, parola), informa?iile contului re?elei de socializare sau num?rul cardului cu care efectua?i pl??ile.

Acestea pot include, de asemenea, identificatorii de dispozitiv ?i datele telemetrice (precum adresa IP sau MAC), atunci cand aceste date sunt corelate cu un anumit dispozitiv al unei persoane.

?n cazul ?n care conect?m alte date cu informa?iile dvs. cu caracter personal, vom trata respectivele date conectate ca informa?ii cu caracter personal.

Colectarea informa?iilor dvs. cu caracter personal

Este posibil s? colect?m date, inclusiv informa?ii cu caracter personal, despre dvs. atunci cand utiliza?i site-urile noastre web sau Solu?iile noastre ?i interac?iona?i cu noi. De asemenea, colect?m informa?ii cu caracter personal din surse ter?e de ?ncredere ?i angaj?m p?r?i ter?e s? colecteze informa?ii cu caracter personal ?n numele nostru.

Colect?m informa?ii personale din diverse motive de afaceri, cum ar fi:

 • procesarea comenzii dvs., inclusiv tranzac?iile de plat?;
 • furnizarea unui abonament la un buletin de ?tiri;
 • Trimiterea ?i gestionarea comunic?rilor de marketing ?i preferin?elor.

   

 • crearea unui cont;
 • asigurarea accesului la site-urile web ?i la Solu?ii ?i permiterea utiliz?rii anumitor caracteristici.
 • personalizarea ?i ?mbun?t??irea experien?ei utilizatorilor ?i a Solu?iilor.
 • furnizarea de servicii pentru clien?i;
 • gestionarea cererilor de angajare;
 • administrarea online a proceselor de instruire, testare ?i certificare.

Noi ?i p?r?ile ter?e pe care le angaj?m putem combina informa?iile pe care le colect?m de la dvs. ?n timp ?i de pe site-urile noastre web ?i Solu?iile noastre cu informa?iile ob?inute din alte surse. Acest lucru ne ajut? s? ?mbun?t??im precizia ?i caracterul complet ale informa?iilor ?i s? adapt?m modul ?n care interac?ion?m cu dvs.

Dac? alege?i s? furniza?i companiei Cisco informa?iile cu caracter personal ale unei p?r?i ter?e (cum ar fi numele, e-mailul ?i num?rul de telefon), este nevoie s? declara?i faptul c? de?ine?i permisiunea persoanei respective pentru a face acest lucru. Un exemplu ar fi redirec?ionarea materialelor de referin?? sau de marketing c?tre un prieten sau recomand?ri pentru un post. Ter?ele p?r?i se pot dezabona de la comunic?rile viitoare, urmand linkul furnizat ?n mesajul ini?ial sau f?cand clic aici. ?n anumite cazuri, Cisco sau p?r?ile ter?e care sunt in contract  cu Cisco pot colecta automat date prin intermediul modulelor cookie, al jurnalelor web, al semnalizatoarelor web ?i al altor aplica?ii similare. Aceste informa?ii sunt utilizate pentru a ?n?elege mai bine ?i pentru a ?mbun?t??i utilizarea, performan?a ?i eficien?a site-ului web sau a Solu?iei ?i pentru a ajuta  personalizarea caracteristicilor, con?inutului sau a ofertelor care v? sunt destinate. Pentru mai multe informa?ii, citi?i sec?iunea ?Modulele cookie ?i alte tehnologii web de mai jos.

Utilizarea informa?iilor dvs. cu caracter personal

 • Putem utiliza informa?iile dvs. cu caracter personal pentru a ne desf??ura activitatea, pentru a ne asigura securitatea afacerii, pentru a oferi, a ?mbun?t??i ?i a personaliza site-urile web sau Solu?iile, pentru a trimite comunic?ri de marketing ?i de alt tip ?i pentru alte scopuri legitime, permise de legile ?n vigoare. Modalit??ile prin care putem utiliza informa?iile cu caracter personal includ:
 • oferirea unei Solu?ii pe care a?i solicitat-o;
 • analizarea, sus?inerea ?i ?mbun?t??irea site-urilor web ?i Solu?iilor noastre ?i a experien?ei utilizatorului;
 • personalizarea site-urilor web ?i a Solu?iilor, a buletinelor de ?tiri ?i a altor comunic?ri;
 • administrarea ?i procesarea examenelor dvs. de instruire ?i de certificare;
 • gestionarea rela?iilor ?i interac?iunilor dvs. cu Cisco;
 • trimiterea de comunic?ri c?tre dvs., inclusiv ?n scop de marketing ?i pentru satisfac?ia clien?ilor, fie direct, din partea Cisco, fie din partea partenerilor no?tri.

Pute?i modifica oricand preferin?ele dvs. de comunicare. Consulta?i sec?iunea Op?iunile dvs. ?i selectarea preferin?elor de comunicare de mai jos.

Accesul la informa?iile cu caracter personal ?i corectitudinea acestora

 • Avem nevoie de ajutorul dvs. pentru a v? men?ine informa?iile corecte ?i la zi. V? oferim op?iuni de accesare, corectare, eliminare sau ?tergere a informa?iilor cu caracter personal:
 • Pute?i vizualiza sau modifica online informa?iile dvs. cu caracter personal ?i preferin?ele asociate cu Cisco.com cu ajutorul Instrumentului Cisco pentru managementul profilului.
 • Anumite entit??i Cisco pot ac?iona sau pot fi considerate drept ?operatori de date“. Cand o entitate Cisco ac?ioneaz? ca un operator de date, pute?i s? v? exercita?i drepturile de accesare ?i s? solicita?i corec?ii, elimin?ri sau dezactiv?ri, conform legilor aplicabile pentru protec?ia datelor, direct de la respectiva entitate Cisco, dup? cum este descris ?n documenta?ia specific? despre Solu?ie.
 • Dac? ave?i nevoie de ajutor suplimentar pentru accesarea, corectarea, eliminarea sau ?tergerea informa?iilor dvs. cu caracter personal, v? invit?m s? ne contacta?i direct. Depunem toate eforturile s? onor?m solicit?rile rezonabile de accesare, ?tergere, actualizare, eliminare sau corectare a datelor. Vom r?spunde la solicitarea dvs. ?n termen de 30 de zile. Dac? nu v? putem onora solicitarea sau dac? avem nevoie de mai mult timp, v? vom oferi o explica?ie.
 • ?n anumite condi?ii, unele entit??i Cisco pot ac?iona sau pot fi considerate ?persoane ?mputernicite de operatorii de date”. Cand o entitate Cisco ac?ioneaz? ca persoan? ?mputernicit? de operatorul de date ?i dac? dori?i s? v? exercita?i drepturile de accesare, s? solicita?i corec?ii, elimin?ri sau dezactiv?ri, Cisco v? va redirec?iona c?tre operatorul de date, conform legilor ?n vigoare privind protec?ia datelor.

Op?iunile dvs. ?i selectarea preferin?elor de comunicare

V? oferim op?iunea de a primi diverse informa?ii asociate cu afacerea, programele, site-urile web ?i Solu?iile noastre. V? pute?i gestiona preferin?ele de comunicare prin urm?toarele metode:

 • urmand instruc?iunile incluse ?n fiecare e-mail promo?ional primit de la noi pentru a v? dezabona de la acel tip de coresponden??;
 • completand ?i trimi?and acest formular sau contactandu-ne prin po?t? la: Cisco Systems, Inc., Privacy Legal Department, 170 West Tasman Dr., San Jose, CA 95134, USA. Include?i numele dvs., adresa dvs. de e-mail ?i detaliile relevante pentru materialele pe care nu mai dori?i s? le primi?i.
 • Pentru serviciul de mesaje scurte (?Servicii SMS”), prin r?spunsul la mesajul SMS pe care l-a?i primit cu ?STOP”, ?END” sau ?QUIT”.

Aceste op?iuni nu se aplic? la primirea comunic?rilor de servicii sau a altor comunic?ri solicitate, considerate ca parte a anumitor programe, site-uri web ?i Solu?ii ?i pe care le pute?i primi periodic, exceptand cazul ?n care renun?a?i la utilizarea programului, a site-ului web sau a Solu?iei, ?n conformitate cu termenii ?i condi?iile aplicabile. Cu permisiunea dvs., putem s? partaj?m informa?iile dvs. cu caracter personal cu partenerii de afaceri sau cu distribuitorii companiei Cisco, pentru ca ace?tia s? v? poat? trimite informa?ii despre site-urile web, programele, produsele sau serviciile care v-ar putea interesa. Pentru a renun?a la partajarea informa?iilor de c?tre Cisco cu ter?e p?r?i ?n scopurile lor de marketing, face?i clic aici.

Cand utiliza?i site-urile web sau Solu?iile noastre, interac?iona?i ?ntr-un alt mod cu noi sau cand ne furniza?i informa?ii cu caracter personal, sunte?i de acord ca noi s? comunic?m cu dvs. prin mijloace electronice, ?n leg?tur? cu problemele de securitate, de confiden?ialitate ?i administrative referitoare la modul dvs. de utilizare. De exemplu, dac? afl?m despre o ?nc?lcare a sistemului de securitate, putem ?ncerca s? v? anun??m prin mijloace electronice, prin postarea unei notific?ri pe site-urile noastre web, trimi?andu-v? un e-mail sau contactandu-v? ?ntr-un alt mod.

Partajarea informa?iilor dvs. cu caracter personal

Putem partaja informa?iile dvs. cu caracter personal cu p?r?ile ter?e pentru a ne desf??ura activitatea, pentru a oferi, a ?mbun?t??i, a securiza ?i a personaliza site-urile web ?i Solu?iile noastre, pentru a trimite comunic?ri de marketing ?i de alt tip ?n leg?tur? cu activitatea noastr? ?i pentru alte scopuri legitime, permise de legea aplicabil? sau cu acordul dvs.

Putem partaja informa?iile cu caracter personal ?n urm?toarele moduri:

 • ?n cadrul Cisco ?i al oric?reia dintre filialele noastre la nivel mondial, ?n scopul prelucr?rii datelor, al opera?iunilor de marketing, securit??ii, func?ionalit??ii site-urilor web ?i Solu?iilor sau al stoc?rii.
 • cu partenerii de afaceri sau cu comercian?ii Cisco, astfel ?ncat ace?tia s? poat? partaja cu dvs. informa?ii legate de produsele sau serviciile lor. Pentru a renun?a la partajarea informa?iilor de c?tre Cisco cu ter?e p?r?i ?n scopurile lor de marketing, face?i clic aici.
 • cu partenerii de afaceri, cu furnizorii de servicii, cu agen?ii ter?i autoriza?i sau cu contractorii, pentru furnizarea unui site web, unei Solu?ii, unui serviciu solicitat sau a unei tranzac?ii solicitate; Exemplele includ, f?r? limitare: procesarea comenzilor ?i a tranzac?iilor cu carduri de credit, g?zduirea site-urilor web, g?zduirea ?nregistr?rii pentru seminare, asistarea eforturilor legate de vanz?ri sau asisten?a postvanzare ?i furnizarea de asisten?? pentru clien?i.
 • ?n leg?tur? cu sau ?n timpul negocierilor aferente unei fuzion?ri, unei vanz?ri de bunuri ale companiei, unei consolid?ri sau restructur?ri, unei finan??ri sau achizi?ii – integrale sau par?iale – a activit??ii noastre de c?tre alt? companie;
 • ca r?spuns la o solicitare de informa?ii din partea unei autorit??i competente sau a unei ter?e p?r?i, ?n cazul ?n care consider?m c? dezv?luirea se face sau este solicitat? ?n conformitate cu legea, reglement?rile sau procesul legal aplicabil;
 • cu organele de ordine, cu autorit??ile guvernamentale sau cu alte p?r?i ter?e, dup? cum este necesar, pentru a respecta procesele legale sau pentru a respecta cerin?ele de securitate na?ionale; ?i pentru protejarea drepturilor, propriet??ii sau siguran?ei companiei Cisco, ale partenerilor s?i de afaceri, ale dvs. sau ale altor persoane sau dup? cum se uleaz? ?n legea ?n vigoare;
 • ?ntr-o form? agregat?, anonim? ?i/sau neidentificabil?, care nu poate servi la identificarea dvs. prin mijloace rezonabile;
 • dac? v? notific?m ?n alt mod ?i dvs. sunte?i de acord cu partajarea.

Securitatea informa?iilor dvs. cu caracter personal

Inten?ion?m s? protej?m informa?iile cu caracter personal pe care ni le ?ncredin?a?i ?i s? le gestion?m ?n siguran??, ?n conformitate cu aceast? Declara?ie de confiden?ialitate. Cisco implementeaz? mijloace de protec?ie fizice, administrative ?i tehnice pentru a v? proteja informa?iile cu caracter personal ?mpotriva distrugerii, pierderii, modific?rii, accesului sau a dezv?luirii neautorizate, accidentale sau ilegale. De asemenea, solicit?m contractual ca furnizorii no?tri s? protejeze astfel de informa?ii ?mpotriva distrugerii, pierderii, modific?rii, accesului ?i dezv?luirii neautorizate, accidentale sau ilegale. Cu toate acestea, pe internet, securitatea nu se poate garanta ?n propor?ie de 100%, iar noi nu putem s? asigur?m sau s? garant?m securitatea tuturor informa?iilor cu caracter personal pe care ni le furniza?i.

Re?inerea informa?iilor dvs. cu caracter personal

Vom re?ine informa?iile dvs. cu caracter personal dup? cum este necesar pentru ?ndeplinirea scopului pentru care au fost colectate. Vom re?ine ?i vom utiliza informa?iile dvs. cu caracter personal dup? cum este necesar pentru a ne ?ndeplini obliga?iile de afaceri, obliga?iile legale, pentru a rezolva disputele, pentru a ne proteja bunurile, pentru a ne exercita drepturile ?i pentru a desf??ura contractele.

Utilizarea modulelor cookie ?i a altor tehnologii web

La fel ca numeroase alte site-uri web ?i Solu?ii bazate pe web, Cisco utilizeaz? instrumente de colectare automat? a datelor, cum ar fi modulele cookie, linkurile web ?ncorporate ?i semnalizatoarele web. Aceste instrumente colecteaz? anumite informa?ii standard pe care browserul dvs. ni le trimite nou? (de ex., adresa IP ?i MAC, datele privind fluxul de clicuri ?i datele telemetrice). 

Aceste instrumente v? permit s? accesa?i site-ul web ?i Solu?iile mai u?or, mai eficient ?i ?ntr-un mod mai personalizat. Utiliz?m, de asemenea, aceste informa?ii pentru a ne ?mbun?t??i site-ul web ?i Solu?iile ?i pentru a v? oferi o valoare mai mare ?i servicii mai bune.

?ncheiem parteneriate cu ter?e p?r?i pentru a afi?a materiale publicitare pe site-ul nostru ?i pentru a ne gestiona materialele publicitare pe alte site-uri. Partenerii no?tri ter?? parte pot utiliza module cookie sau tehnologii similare pentru a v? trimite materiale publicitare ?n func?ie de activit??ile dvs. de r?sfoire ?i de interese. Pute?i renun?a la aceast? publicitate; cu toate acestea, anun?urile generice, nepersonalizate vor continua s? fie afi?ate.

Pentru informa?ii suplimentare, consulta?i Modul ?n care Cisco utilizeaz? instrumentele automate de colectare a datelor.

Pentru a actualiza preferin?ele privind modulele cookie, accesa?i Managerul Cisco pentru acordurile privind modulele cookie.

Site-urile web conectate

Putem furniza linkuri c?tre alte site-uri web ?i servicii ter?e, care nu se afl? sub controlul nostru ?i care nu sunt acoperite de aceast? Declara?ie de confiden?ialitate. V? ?ncuraj?m s? examina?i declara?iile privind confiden?ialitatea postate pe site-urile web pe care le vizita?i.

Forumurile ?i camerele de chat

Dac? participa?i la un forum de discu?ii sau la o camer? de chat pe un site web Cisco, trebuie s? ?ti?i c? informa?iile pe care le furniza?i acolo (de exemplu, profilul dvs. public) vor fi puse la dispozi?ia publicului larg ?i ar putea fi utilizate pentru a v? contacta, pentru a v? trimite mesaje nesolicitate sau pentru alte scopuri care nu se afl? sub controlul companiei Cisco sau al dvs. De asemenea, re?ine?i c? forumurile ?i camerele de chat individuale pot avea reguli ?i condi?ii suplimentare. Cisco nu este responsabil? pentru informa?iile cu caracter personal sau pentru orice alte informa?ii pe care alege?i s? le trimite?i ?n cadrul acestor forumuri. Pentru a solicita eliminarea informa?iilor dvs. personale de pe blogul nostru sau din forumul comunit??ii, face?i clic aici. ?n anumite cazuri, este posibil s? nu putem elimina informa?iile dvs. cu caracter personal ?i ?n acest caz, v? vom informa cu privire la motivul pentru care nu putem face acest lucru.

Confiden?ialitatea copiilor

Cisco ?ncurajeaz? p?rin?ii ?i tutorii s? se implice ?n mod activ ?n activit??ile online ale copiilor lor. Cisco nu colecteaz? inten?ionat informa?ii cu caracter personal de la copii, f?r? acordul corespunz?tor din partea p?rin?ilor sau al tutorilor. ?n cazul ?n care considera?i c? am colectat, f?r? acordul persoanelor corespunz?toare, informa?ii cu caracter personal de la o persoan? sub limita minim? de varst? legal? aplicabil? ?n ?ara dvs., v? rug?m s? ne informa?i prin metodele descrise ?n sec?iunea Contacta?i-ne. Vom lua prompt m?surile necesare pentru a investiga ?i remedia problema.

Transferul interna?ional, procesarea ?i stocarea informa?iilor cu caracter personal

Avand ?n vedere faptul c? Cisco este o organiza?ie global?, este posibil s? transfer?m informa?iile dvs. cu caracter personal c?tre Cisco din Statele Unite ale Americii, c?tre orice filial? Cisco din lume sau c?tre p?r?i ter?e ?i c?tre partenerii de afaceri din diferite ??ri, conform descrierii de mai sus. Prin utilizarea site-urilor noastre web ?i a Solu?iilor noastre sau prin furnizarea oric?ror informa?ii cu caracter personal c?tre noi, lua?i la cuno?tin?? ?i accepta?i transferul, procesarea ?i stocarea respectivelor informa?ii ?n afara ??rii dvs. de re?edin??, unde standardele de protec?ie a datelor pot fi diferite.

Cisco protejeaz? ?i permite transferul informa?iilor cu caracter personal la nivel global ?n cateva moduri:

 • Certificarea APEC privind confiden?ialitatea

  Programul global privind confiden?ialitatea al companiei Cisco, descris ?n aceast? Declara?ie de confiden?ialitate, este ?n conformitate cu Sistemul de reguli de confiden?ialitate transfrontaliere (CBPR), cu Cooperarea Economic? Asia-Pacific (APEC) ?i cu Recunoa?terea confiden?ialit??ii pentru entit??ile ?mputernicite de operatorii de date (PRP). Sistemul CBPR APEC ofer? organiza?iilor un cadru pentru a asigura protec?ia informa?iilor cu caracter personal transferate ?ntre economiile APEC participante. Pute?i g?si mai multe informa?ii despre Cadrul de confiden?ialitate APEC, sistemul CBPR ?i PRP aici. Certificarea noastr? se aplic? pentru procesele de afaceri ?i pentru opera?iunile noastre globale, care proceseaz? ?i transfer? informa?ii cu caracter personal c?tre/de la afilia?ii no?tri ?n ?ntreaga lume. Pentru a vedea certific?rile noastre, accesa?i pagina de validare a fiec?reia f?cand clic pe marca TRUSTe.
  TRUSTe
  TRUSTe

  Scuturile de confiden?ialitate UE, Regatul Unit ?i Elve?ia – S.U.A.

  Cisco Systems Inc. ?i sucursalele sale din S.U.A.: Acano LLC, Broadsoft, Inc., Cisco OpenDNS LLC, Cisco Systems Capital Corporation, Cisco WebEx LLC, CliQr Technologies LLC, CloudLock LLC, Duo Security, Inc., Jasper International Services LLC, Jasper Technologies LLC, Meraki LLC, Rizio, Inc. (dba Voicea) ?i Scientific-Atlanta LLC (denumite colectiv ?Cisco S.U.A.”) particip? la ?i de?in certificate de conformitate cu conven?iile ?i principiile Scutului de Confiden?ialitate U.E. – S.U.A. ?i Scutului de Confiden?ialitate Elve?ia – S.U.A., stabilite de Ministerului Comer?ului S.U.A. referitoare la colectarea, utilizarea ?i p?strarea informa?iilor cu caracter personal transferate din Uniunea European? (UE), din Regatul Unit (UK), respectiv din Elve?ia. Cisco-S.U.A. este determinat? s? respecte confiden?ialitatea tuturor informa?iilor cu caracter personal primite din ??rile membre ale Uniunii Europene (UE), din Marea Britanie (UK) ?i din Elve?ia, conform Conven?iilor privind Scutul de Confiden?ialitate U.E. – S.U.A ?i Elve?ia – S.U.A. ?i principiilor aferente acestor Conven?ii. Dac? apare un conflict ?ntre termenii acestei Declara?ii de confiden?ialitate ?i Principiile scuturilor de confiden?ialitate, Principiile scuturilor de confiden?ialitate vor prevala. Pentru a afla mai multe despre aceste Acorduri cadru privind Scuturile de Confiden?ialitate, accesa?i site-ul privind Scuturile de Confiden?ialitate al Ministerului Comer?ului S.U.A.

  ?n baza acestor Acorduri cadru privind Scuturile de Confiden?ialitate, Cisco-S.U.A. r?spunde de procesarea informa?iilor cu caracter personal pe care le prime?te ?i le transfer? mai departe unei ter?e p?r?i care ac?ioneaz? ca reprezentant ?n numele s?u. Cisco-S.U.A. respect? Principiile Scuturilor de Confiden?ialitate pentru toate transferurile de informa?ii cu caracter personal din UE, Regatul Unit ?i Elve?ia, inclusiv prevederile privind r?spunderea ?n caz de transfer. ?n anumite situa?ii, Cisco-S.U.A. poate avea obliga?ia de a dezv?lui informa?ii cu caracter personal ca r?spuns la solicit?rile legale emise de autorit??ile publice, inclusiv de a respecta solicit?rile privind securitatea na?ional? sau aplicarea legii.

  Cu privire la informa?iile cu caracter personal primite sau transferate conform acestor Acorduri cadru privind Scuturile de Confiden?ialitate, Cisco-S.U.A. face obiectul reglement?rilor Comisiei Federale pentru Comer? din S.U.A.
  TRUSTe

  Reguli corporative obligatorii ?n U.E. – Operatori

  Programul ?i politicile globale de confiden?ialitate Cisco au fost aprobate de c?tre autorit??ile de reglementare privind confiden?ialitatea din ??rile de Jos, Polonia, Spania ?i din alte ??ri relevante, deoarece furnizeaz? o protec?ie adecvat? privind drepturile ?i libert??ile fundamentale de confiden?ialitate individuale pentru transferul de informa?ii cu caracter personal protejate de legile europene. Regulile corporative obligatorii ?n U.E. – Operatori (BCR-C) prev?d faptul c? transferurile de informa?ii cu caracter personal europene efectuate de c?tre Cisco ?n ?ntreaga lume beneficiaz? de protec?ie adecvat?.

  O copie a prevederilor BCR-C poate fi g?sit? aici. Mai multe informa?ii despre BCR pot fi g?site aici.

Rezolvarea plangerilor

Dac? ave?i o problem? privind confiden?ialitatea r?mas? nesolu?ionat?, referitoare la datele cu caracter personal procesate sau transferate de Cisco ?n baza sistemului CBPR, PRP ?i/sau a Scutului de confiden?ialitate sau a acestei declara?ii pe care Cisco nu a tratat-o ?n mod adecvat, contacta?i (gratuit) furnizorul nostru ter?? parte din S.U.A. pentru solu?ionarea disputelor, f?cand clic pe aici. Alternativ, pute?i contacta autoritatea de supraveghere pentru protec?ia datelor din jurisdic?ia dvs. pentru asisten?? (Re?ine?i, sediul principal Cisco din UE se afl? ?n ??rile de Jos. Deci, autoritatea de care ?inem este Dutch Autoritiet Persoonsgegevens). 

?n anumite condi?ii, descrise detaliat pe site-ul web privind Scutul de Confiden?ialitate  , ave?i dreptul de a solicita arbitraj cu efect obligatoriu, atunci cand alte proceduri de remediere a disputelor au e?uat.

Metode de contact

Apreciem opiniile dvs. Dac? ave?i ?ntreb?ri sau comentarii ?n leg?tur? cu aceast? Declara?ie de confiden?ialitate, face?i clic aici.

Actualiz?rile Declara?iei de confiden?ialitate Cisco

Putem actualiza aceast? Declara?ie de confiden?ialitate periodic. Dac? modific?m Declara?ia de confiden?ialitate, vom posta versiunea revizuit? aici, cu data actualizat? a revizuirii. Sunte?i de acord s? accesa?i aceste pagini periodic pentru a lua la cuno?tin?? toate aceste revizuiri. Dac? modific?m ?n mod substan?ial Declara?ia de confiden?ialitate, ?nainte ca modific?rile s? intre ?n vigoare, este posibil s? v? ?n?tiin??m ?i prin alte mijloace, de exemplu, prin postarea unei notific?ri pe site-urile noastre web sau prin trimiterea unei notific?ri c?tre dvs. ?n cazul ?n care continua?i s? utiliza?i site-ul nostru web dup? astfel de revizuiri, accepta?i ?i sunte?i de acord cu revizuirile ?i cu respectarea acestora.

Declara?ia de confiden?ialitate Cisco a fost revizuit? ?i a intrat ?n vigoare la data de 1 mai 2020.

Face?i clic aici pentru a accesa versiunea anterioar? a declara?iei de confiden?ialitate.

Metode de contact

Dac? ave?i ?ntreb?ri sau comentarii ?n leg?tur? cu aceast? Declara?ie de confiden?ialitate, contacta?i-ne f?cand clic aici sau trimite?i po?t? la adresa:

Director de confiden?ialitate
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 S.U.A.

Inspector pentru protec?ia confiden?ialit??ii pentru America
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 S.U.A.

Inspector pentru protec?ia confiden?ialit??ii pentru EMEAR
Cisco Systems, Inc.
Haarlerbergweg 13-19,
1101 CH Amsterdam-Zuidoost, ??rile de Jos

Inspector pentru protec?ia confiden?ialit??ii pentru APJC
Cisco Systems, Inc.
80 Pasir Panjang Road
Bldg 80, Lvl 25, Mapletree Biz City
Singapore, Singapore 117372, Singapore

Declara?ie de confiden?ialitate

RezumatPentru informa?ii despre ofertele suplimentare Cisco, v? invit?m s?consulta?i Fi?ele privind confiden?ialitatea datelor din Cisco Trust Center.

Metode de contact

Formular de solicitare cu priviere la confiden?ialitate

Po?t?: Cisco Systems, Inc.
Legal Department
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 S.U.A.

欧美黄网站色视频免费_成年片黄网站色大全免播放器_在线观看高清黄网站免费