Masz konto?

 •   Spersonalizowana zawarto??
 •   Twoje produkty i wsparcie

Potrzebujesz konta?

Utwórz konto

O?wiadczenie Cisco o ochronie danych osobowych online

Centrum budowania zaufania i przejrzysto?ci

Cisco dba o utrzymanie silnych zabezpieczeń chroni?cych naszych klientów, produkty i firm?. Wierzymy w budowanie i utrzymanie zaufania, eliminowanie ryzyka i uczciwe post?powanie.

Cisco Systems, Inc. i jej podmioty zale?ne (zwane ??cznie ?Cisco”) dbaj? o ochron? Twojej prywatno?ci i staraj? si? zapewni? pozytywne do?wiadczenie z wizyt na naszych stronach i z korzystania z naszych produktów i us?ug (?Rozwi?zania”).

Niniejsze O?wiadczenie o ochronie danych osobowych odnosi si? do stron internetowych i Rozwi?zań Cisco, które zawieraj? odno?niki lub odwo?anie do tego O?wiadczenia; i opisuje sposób, w jaki traktujemy dane osobowe oraz dost?pne wybory w zakresie zbierania, wykorzystania oraz sposobu aktualizowania i poprawiania Twoich danych osobowych, a tak?e uzyskiwania do nich dost?pu. Dodatkowe informacje dotycz?ce naszych praktyk w zakresie danych osobowych mo?na znale?? w opisach ofert, specyfikacjach dotycz?cych ochrony prywatno?ci lub w zawiadomieniach przekazywanych przed zebraniem danych lub w momencie ich zbierania. Na okre?lonych stronach internetowych Cisco mog? znajdowa? si? odr?bne dokumenty dotycz?ce ochrony danych osobowych, które opisuj? w jaki sposób traktujemy dane osobowe na tych konkretnych stronach lub w Rozwi?zaniach. W zakresie, w jakim okre?lone powiadomienie dotycz?ce strony internetowej lub Rozwi?zania koliduje z niniejszym O?wiadczeniem, takie konkretne powiadomienie b?dzie mia?o moc rozstrzygaj?c?.

Czym s? dane osobowe?

Dane osobowe to wszystkie informacje, które mog? s?u?y? do zidentyfikowania danej osoby. Mog? to by? imi? i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, dane logowania (numer konta, has?o), dane konta w mediach spo?eczno?ciowych lub numer karty p?atniczej.

Mog? tak?e obejmowa? identyfikatory urz?dzeń, dane i telemetri? (np. adres IP lub Mac), gdy takie dane s? po??czone lub powi?zane z urz?dzeniem okre?lonej osoby.

Je?li powi??emy inne dane z Twoimi danymi osobowymi, wówczas te powi?zane dane tak?e b?dziemy traktowa? jako dane osobowe.

Zbieranie Twoich danych osobowych

Mo?emy zbiera? informacje dotycz?ce Ciebie, w tym dane osobowe, podczas korzystania przez Ciebie z naszych stron internetowych i Rozwi?zań oraz interakcji z nami. Pozyskujemy tak?e dane osobowe od zaufanych podmiotów zewn?trznych i zlecamy podmiotom zewn?trznym gromadzenie danych osobowych w naszym imieniu.

Zbieramy dane osobowe z wielu powodów natury biznesowej, np.:

 • Przetwarzanie zamówienia, w tym transakcje p?atnicze.
 • Zapisanie Ci? na newsletter.
 • Wysy?anie i zarz?dzanie komunikatami i preferencjami marketingowymi.
 • Utworzenie konta.
 • Udost?pnianie stron internetowych i Rozwi?zań oraz umo?liwienie korzystania z okre?lonych funkcji.
 • Personalizowanie, usprawnianie i ulepszanie do?wiadczenia u?ytkownika oraz Rozwi?zań.
 • ?wiadczenie obs?ugi klienta.
 • Zarz?dzanie podaniem o prac?.
 • Zarz?dzanie edukacj?, testowaniem i certyfikacj? online.

My oraz podmioty zewn?trzne, które anga?ujemy, mo?emy ??czy? informacje zgromadzone na naszych stronach internetowych i w Rozwi?zaniach z informacjami uzyskiwanymi z innych ?róde?. Pomaga to nam zwi?kszy? dok?adno?? i kompletno?? naszych stron internetowych, a tak?e lepiej dopasowywa? sposoby interakcji z Tob?.

Je?li zdecydujesz si? przekaza? Cisco dane osobowe osoby trzeciej (takie jak imi? i nazwisko, e-mail i numer telefonu), o?wiadczasz tym samym, ?e posiadasz upowa?nienie tej osoby w tym zakresie. Sytuacja taka dotyczy np. przekazywania znajomemu materia?ów referencyjnych lub marketingowych, albo te? podawania referencji w procesie ubiegania si? o prac?. Podmioty zewn?trzne mog? zrezygnowa? z otrzymywania kolejnych komunikatów, korzystaj?c z odno?nika podanego w pierwszym komunikacie lub klikaj?c tutaj. W niektórych przypadkach Cisco i osoby trzecie mog? zbiera? dane automatycznie za po?rednictwem plików cookie (tzw. ciasteczek), dzienników sieciowych, sygna?ów nawigacyjnych i podobnych aplikacji. Informacje te s?u?? lepszemu rozpoznaniu i poprawie jako?ci u?ytkowania, parametrów i skuteczno?ci strony internetowej lub Rozwi?zania oraz dopasowaniu jego tre?ci i ofert do Twoich potrzeb. Wi?cej informacji na ten temat znajdziesz w punkcie ?Pliki cookie i inne technologie internetowe” poni?ej.

Wykorzystanie Twoich danych osobowych

 • Mo?emy wykorzystywa? Twoje dane osobowe na potrzeby prowadzonej przez nas dzia?alno?ci i zapewnienia jej bezpieczeństwa oraz w celu realizacji, poprawy i indywidualizacji naszych stron internetowych i Rozwi?zań, wysy?ania, powiadomień, wiadomo?ci marketingowych i innych wiadomo?ci, a tak?e w innych uzasadnionych celach dozwolonych obowi?zuj?cym prawem. Danych osobowych u?ywamy mi?dzy innymi do nast?puj?cych dzia?ań:
 • Dostarczenie zamówionego Rozwi?zania;
 • Analizowanie, wsparcie i ulepszanie naszych stron internetowych, Rozwi?zań i do?wiadczenia u?ytkownika;
 • Personalizacja stron internetowych, Rozwi?zań, newsletterów i innych komunikatów;
 • Administrowanie i przetwarzane Twoich szkoleń i egzaminów certyfikacyjnych;
 • Zarz?dzanie relacjami i interakcjami z Cisco.
 • Wysy?anie Ci komunikatów, w tym na potrzeby marketingowe i badania zadowolenia klienta, bezpo?rednio przez Cisco lub przez naszych partnerów.

Masz prawo w dowolnym terminie zmieni? swoje preferencje w zakresie komunikacji. Przeczytaj punkt Twoje wybory i wybór preferencji w zakresie komunikacji

Dost?p do Twoich danych osobowych i ich dok?adno??

 • Potrzebujemy Twojej pomocy, by posiadane przez nas Twoje dane osobowe by?y dok?adne i aktualne. Oferujemy opcje dost?pu, poprawiania, zaprzestania przetwarzania lub usuwania danych osobowych:
 • Dane osobowe zapisane na stronie Cisco.com i preferencje dotycz?ce dzia?ań online mo?na wy?wietli? lub edytowa? za pomoc? narz?dzia do zarz?dzania profilem Cisco.
 • Niektóre podmioty Cisco mog? odgrywa? rol? lub pe?ni? obowi?zki ?administratorów danych”. Gdy podmiot Cisco dzia?a jako administrator danych, mo?esz bezpo?rednio u tego podmiotu egzekwowa? swoje prawa do dost?pu do danych i wnioskowa? o ich poprawienie, zaprzestanie przetwarzania lub dezaktywacje na mocy odpowiednich przepisów o ochronie danych, zgodnie z opisem w dokumentacji danego Rozwi?zania.
 • Je?li potrzebujesz dodatkowej pomocy w zwi?zku z uzyskiwaniem dost?pu do swoich danych osobowych, ich poprawianiem, zaprzestaniem przetwarzania lub usuwaniem, skontaktuj si? z nami bezpo?rednio. Dok?adamy starań w dobrej wierze, aby realizowa? uzasadnione wnioski o dost?p do danych lub ich usuni?cie, uaktualnienie, zaprzestanie przetwarzania lub poprawienie. Odpowiemy na Twój wniosek w ci?gu 30 dni. Je?li nie b?dziemy w stanie zrealizowa? Twojego wniosku lub b?dziemy potrzebowa? wi?cej czasu, podamy Ci stosowne wyja?nienie.
 • W pewnych okoliczno?ciach niektóre podmioty Cisco mog? dzia?a? jako lub by? uwa?ane za ?podmioty przetwarzaj?ce dane”. Gdy podmiot Cisco dzia?a jako podmiot przetwarzaj?cy dane, a Ty chcesz wykona? swoje prawa do dost?pu i za??da? korekty, zaprzestania przetwarzania lub dezaktywacji, Cisco przekieruje Ci? do podmiotu przetwarzaj?cego dane na mocy odpowiednich przepisów o ochronie danych.

Twoje wybory i wybór preferencji w zakresie komunikacji

Dajemy Ci mo?liwo?? wyboru otrzymywanych przez Ciebie informacji dotycz?cych naszej dzia?alno?ci, programów, stron internetowych i Rozwi?zań. Mo?esz zarz?dza? swoimi preferencjami w tym zakresie w nast?puj?cy sposób:

 • Stosownie do instrukcji podanych w ka?dym otrzymanym od nas e-mailu promocyjnym poprzez wycofanie si? z udzia?u w danej kampanii mailingowej.
 • Uzupe?niaj?c i wysy?aj?c ten formularz lub kontaktuj?c si? z nami poczt? na adres: Cisco Systems, Inc., Privacy Legal Department, 170 West Tasman Dr., San Jose, CA 95134, USA. Upewnij si?, ?e w wiadomo?ci podane jest Twoje imi? i nazwisko, adres e-mail, a tak?e informacja których materia?ów nie chcesz ju? otrzymywa?.
 • W przypadku wiadomo?ci SMS (?Us?ug SMS”): odpowiadaj?c ?STOP”, ?END” lub ?QUIT” na otrzyman? wiadomo?? SMS.

Wybory te nie dotycz? powiadomień dotycz?cych us?ug ani innych wymaganych komunikatów, które uznaje si? za cz??? okre?lonych programów, stron internetowych i Rozwi?zań i które mo?esz okresowo otrzymywa?, chyba ?e przestaniesz u?ywa? programu, strony internetowej lub Rozwi?zania, lub zrezygnujesz z nich zgodnie z odpowiednimi warunkami. Za Twoj? zgod? mo?emy te? udost?pnia? Twoje dane osobowe partnerom biznesowym lub dostawcom Cisco, aby mogli wysy?a? Ci informacje o potencjalnie interesuj?cych Ci? stronach internetowych, programach, produktach lub us?ugach. Aby wykluczy? udost?pnianie przez Cisco osobom trzecim informacji na ich potrzeby marketingowe, kliknij tutaj.

Korzystaj?c z naszych stron internetowych lub Rozwi?zań albo te? przekazuj?c nam dane osobowe w inny sposób, wyra?asz zgod? na to by?my kontaktowali si? z Tob? drog? elektroniczn? w sprawie bezpieczeństwa, ochrony danych osobowych i spraw administracyjnych dotycz?cych korzystania przez Ciebie ze wspomnianych stron internetowych lub Rozwi?zań. Je?li na przyk?ad dowiemy si? o naruszeniu systemu bezpieczeństwa, mo?emy próbowa? powiadomi? Ci? o tym elektronicznie, umieszczaj?c odpowiednie zawiadomienie na naszych stronach internetowych, wysy?aj?c Ci wiadomo?? e-mail lub kontaktuj?c si? z Tob? w inny sposób.

Udost?pnianie Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe mo?emy udost?pnia? osobom trzecim na potrzeby prowadzonej przez nas dzia?alno?ci oraz w celu realizacji, poprawy, zabezpieczenia i indywidualizacji naszych stron internetowych i Rozwi?zań, wysy?ania wiadomo?ci marketingowych i innych wiadomo?ci dotycz?cych naszej dzia?alno?ci, a tak?e w innych celach dozwolonych obowi?zuj?cym prawem lub w innych przypadkach za Twoj? zgod?.

Mo?emy udost?pnia? dane osobowe w poni?szych sytuacjach:

 • W obr?bie Cisco i wszystkich naszych podmiotów zale?nych na ca?ym ?wiecie do celów przetwarzania danych, takich jak marketing, operacje biznesowe, bezpieczeństwo, funkcjonalno?? strony internetowej lub Rozwi?zania i przechowywanie.
 • Partnerom biznesowym lub dostawcom Cisco — by mogli udost?pnia? Ci informacje o swoich produktach lub us?ugach. Aby zaprzesta? udost?pniania przez Cisco osobom trzecim informacji na ich potrzeby marketingowe, kliknij tutaj.
 • Partnerom biznesowym, dostawcom us?ug, upowa?nionym przedstawicielom b?d?cym osobami trzecimi lub wykonawcom — w celu dostarczenia zamówionej strony internetowej, Rozwi?zania, wykonania zamówionej us?ugi lub realizacji transakcji (do przyk?adów mo?na tu zaliczy? m.in. przetwarzanie zamówień i transakcji kart? kredytow?, hosting stron internetowych, rejestracja na seminaria, pomoc przy dzia?aniach powi?zanych ze sprzeda?? lub wsparcie posprzeda?owe i realizacja wsparcia dla klientów).
 • W zwi?zku ze sprzeda?? aktywów spó?ki, konsolidacj? lub restrukturyzacj?, finansowaniem lub nabyciem ca?o?ci lub cz??ci przedsi?biorstwa od innej spó?ki lub na jej rzecz, a tak?e w trakcie negocjacji wymienionych powy?ej czynno?ci.
 • W odpowiedzi na zapytanie o informacje wystosowane przez w?a?ciwe w?adze lub strony trzecie, je?li uwa?amy, ?e ujawnienie takie jest zgodne z obowi?zuj?cym prawem lub procedur? prawn? lub jest przez nie wymagane.
 • Organom w?adzy wykonawczej, organom administracji państwowej lub innym osobom trzecim w zakresie, w jakim jest to konieczne do zachowania zgodno?ci z procedur? prawn?, spe?nienia wymogów bezpieczeństwa narodowego albo te? ochrony praw, maj?tku lub bezpieczeństwa Cisco, partnerów biznesowych Cisco, Twojego i innych osób, lub w innym wymaganym prawem przypadku.
 • W zagregowanej, zanonimizowanej i/lub pozbawionej elementów pozwalaj?cych na identyfikacj? formie, której nie da si? u?y? w celu identyfikacji u?ytkownika.
 • W innym przypadku, o którym Ci? powiadomimy i poprosimy o wyra?enie zgody.

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Chcemy chroni? powierzone nam dane osobowe i bezpiecznie je przetwarza? zgodnie z tre?ci? niniejszego O?wiadczenia o ochronie danych osobowych. Cisco stosuje fizyczne, administracyjne i techniczne zabezpieczenia, których zadaniem jest ochrona Twoich danych osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utrat?, zmian?, nieuprawnionym ujawnieniem lub dost?pem. W umowach z naszymi dostawcami wymagamy równie?, aby oni chronili takie informacje przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utrat?, zmian?, nieuprawnionym ujawnieniem lub dost?pem. Internet nie daje jednak 100% bezpieczeństwa i w zwi?zku z tym nie jeste?my w stanie zagwarantowa? bezpieczeństwa danych osobowych, które przekazujesz.

Przechowywanie Twoich danych osobowych

Przechowujemy Twoje dane osobowe, aby zrealizowa? cele do których zosta?y zebrane. Twoje dane osobowe b?dziemy przechowywa? i wykorzystywa? w taki sposób, by spe?ni? wymagania zwi?zane z nasz? dzia?alno?ci? biznesow? oraz nasze zobowi?zania wobec prawa, rozwi?zywa? spory, chroni? nasz maj?tek i egzekwowa? nasze prawa i postanowienia naszych umów.

Wykorzystanie plików cookie i innych technologii internetowych

Podobnie jak na innych stronach internetowych i w Rozwi?zaniach internetowych, Cisco u?ywa automatycznych narz?dzi do zbierania danych, takich jak pliki cookie, wbudowane odno?niki internetowe i sygna?y nawigacyjne. Narz?dzia te gromadz? okre?lone standardowe informacje, które przegl?darka wysy?a do nas (np. adres IP, adres MAC, sekwencja odwiedzanych stron i telemetria). 

Te narz?dzia sprawiaj?, ?e korzystanie przez Ciebie ze strony internetowej i Rozwi?zań jest ?atwiejsze, efektywniejsze i spersonalizowane. U?ywamy równie? tych informacji, aby doskonali? nasz? stron? internetow? i Rozwi?zania oraz zapewni? lepsz? obs?ug? i warto??.

Wspó?pracujemy z partnerami zewn?trznymi w zakresie wy?wietlania reklam na naszej stronie internetowej i zarz?dzania naszymi reklamami na innych stronach. Nasi partnerzy zewn?trzni mog? u?ywa? plików cookie lub podobnych technologii, aby wy?wietla? Ci reklamy na podstawie Twoich zainteresowań i Twojej aktywno?ci w Internecie. Mo?esz zrezygnowa? z takich reklam. Jednak w dalszym ci?gu b?d? wy?wietlane reklamy ogólne i niespersonalizowane.

Wi?cej informacji: Jak Cisco korzysta z narz?dzi do automatycznego gromadzenia danych.

Aby zaktualizowa? swoje preferencje dotycz?ce plików cookie, otwórz Mened?er zgody na stosowanie plików cookie.

Odno?niki do stron internetowych

Na naszych stronach mog? znajdowa? si? odno?niki do stron internetowych i us?ug podmiotów zewn?trznych, które pozostaj? poza nasz? kontrol? i nie s? obj?te tre?ci? niniejszego O?wiadczenia o ochronie danych osobowych. Zach?camy do zapoznania si? z o?wiadczeniami o ochronie danych osobowych na odwiedzanych przez Ciebie stronach internetowych.

Fora i pokoje czatowe

Je?li jeste? cz?onkiem forum dyskusyjnego, spo?eczno?ci lokalnej lub pokoju czatowego na stronie internetowej Cisco, musisz wiedzie?, ?e podawane przez Ciebie informacje (tzn. Twój profil publiczny) b?d? szeroko dost?pne dla innych osób i mog? by? wykorzystane do tego, by si? z Tob? kontaktowa?, wysy?a? niechciane wiadomo?ci, a tak?e w celach, nad którymi ani Ty, ani Cisco nie ma kontroli. Musisz tak?e pami?ta?, ?e na poszczególnych forach i w pokojach czatowych obowi?zywa? mog? dodatkowe warunki. Cisco nie odpowiada za dane osobowe lub inne informacje, które wysy?asz na takich forach. Aby z?o?y? wniosek o usuni?cie Twoich danych osobowych z naszego blogu lub forum spo?eczno?ciowego, kliknij tutaj. W niektórych przypadkach usuni?cie Twoich danych mo?e okaza? si? niemo?liwe; w takiej sytuacji poinformujemy Ci? o tym i podamy uzasadnienie.

Poufno?? danych dzieci

Cisco zach?ca rodziców i opiekunów do aktywnego uczestnictwa w czynno?ciach wykonywanych przez ich podopiecznych online. Cisco nie zbiera ?wiadomie danych osobowych dzieci bez stosownej zgody rodziców lub opiekunów. Je?li uwa?asz, ?e bez uzyskania stosownej zgody zebrali?my dane osobowe od osoby poni?ej wieku wymaganego w Twoim kraju do wyra?enia zgody, prosimy o tak? informacj? i kontakt w sposób opisany w punkcie Kontakt z nami — podejmiemy odpowiednie dzia?ania, aby zbada? i wyeliminowa? ten problem.

Mi?dzynarodowe przekazywanie, przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych

Cisco jest organizacj? globaln? i dlatego mo?e zdarzy? si?, ?e przeka?emy Twoje dane osobowe do Cisco w Stanach Zjednoczonych, do innego podmiotu zale?nego Cisco w dowolnym miejscu na ca?ym ?wiecie lub do zlokalizowanych w ró?nych krajach osób trzecich i partnerów biznesowych w sposób opisany powy?ej. Korzystaj?c z naszych stron internetowych i Rozwi?zań lub przekazuj?c nam swoje dane osobowe (je?li zezwala na to obowi?zuj?ce prawo), uznajesz i akceptujesz ich przekazywanie, przetwarzanie i przechowywanie poza Twoim krajem zamieszkania, gdzie standardy ochrony danych mog? by? inne.

Cisco chroni i umo?liwia przesy?anie danych osobowych na ca?ym ?wiecie na szereg sposobów:

 • Certyfikat APEC w zakresie ochrony danych osobowych

  Globalny program Cisco dotycz?cy ochrony prywatno?ci, opisany w niniejszym O?wiadczeniu, jest zgodny z Transgranicznym Systemem Regu? Ochrony Prywatno?ci (CBPR) i systemem Privacy Recognition for Processors (PRP) w ramach Wspó?pracy Ekonomicznej Azji i Pacyfiku (APEC). Systemy APEC CBPR i PRP okre?laj? zasady wykorzystywane przez organizacje w celu zapewnienia ochrony danych osobowych przekazywanych mi?dzy krajami nale??cymi do APEC. Wi?cej informacji o zasadach ochrony prywatno?ci stosowanych przez APEC oraz o systemach CBPR i PRP mo?na znale?? tutaj. Nasz certyfikat odnosi si? do procesów biznesowych w naszych globalnych oddzia?ach zajmuj?cych si? przetwarzaniem danych osobowych oraz ich przesy?aniem od/do naszych podmiotów stowarzyszonych. Aby wy?wietli? nasze certyfikaty, odwied? strony weryfikacyjne klikaj?c symbole piecz?ci TRUSTe.
  TRUSTe
  TRUSTe

  Programy Tarczy Prywatno?ci mi?dzy Uni? Europejsk?, Wielk? Brytani?, Szwajcari? a USA

  Cisco Systems Inc. i jej spó?ki zale?ne z siedzib? w USA: Acano LLC, Broadsoft, Inc., Cisco OpenDNS LLC, Cisco Systems CapitalCorporation, Cisco WebEx LLC, CliQr Technologies LLC, CloudLock LLC, Duo Security, Inc., Jasper International ServicesLLC, Jasper Technologies LLC, Meraki LLC, Rizio, Inc. (dba Voicea) oraz Scientific-Atlanta LLC (nazywane zbiorczo ?Cisco-US”) uczestnicz? w programie Tarczy Prywatno?ci i za?wiadczaj? zachowanie zgodno?ci z programem i zasadami Tarczy Prywatno?ci pomi?dzy UE i USA oraz Szwajcari? i USA, okre?lone przez amerykański Departament Handlu, dotycz?ce zbierania, u?ytkowania i przechowywania danych osobowych przekazanych z, odpowiednio, Unii Europejskiej (UE), Zjednoczonego Królestwa (UK) oraz Szwajcarii. Cisco-US zobowi?zuje si? traktowa? wszystkie dane osobowe otrzymane z krajów cz?onkowskich Unii Europejskiej (UE), Zjednoczonego Królestwa (UK) i Szwajcarii zgodnie z odno?nymi zasadami programu Tarczy Prywatno?ci, dotycz?cymi ochrony danych osobowych przesy?anych mi?dzy Uni? Europejsk? (UE) a USA oraz Szwajcari? a USA. W razie sprzeczno?ci mi?dzy warunkami niniejszego O?wiadczenia o ochronie danych osobowych a zasadami programu Tarczy Prywatno?ci, rozstrzygaj?ce znaczenie maj? zasady programu Tarczy Prywatno?ci. Aby dowiedzie? si? wi?cej o programie Tarczy Prywatno?ci odwied? prowadzon? przez Departament Handlu USA stron? internetow?.

  Cisco-US odpowiada za przetwarzanie otrzymywanych danych osobowych zgodnie z zasadami programu Tarczy Prywatno?ci, które nast?pnie przekazuje osobie trzeciej pe?ni?cej funkcj? agenta Cisco. Cisco-US przestrzega zasad programu Tarczy Prywatno?ci w odniesieniu do wszystkich trwaj?cych operacji przekazywania danych osobowych z Unii Europejskiej (UE), Zjednoczonego Królestwa (UK) i Szwajcarii, w tym postanowień dotycz?cych odpowiedzialno?ci za dalsze przekazywanie danych. W okre?lonych sytuacjach Cisco-US mo?e mie? obowi?zek ujawnienia danych osobowych w odpowiedzi na zgodne z prawem ??dania w?adz publicznych, w celu spe?nienia wymogów dotycz?cych bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa.

  W odniesieniu do danych osobowych otrzymanych lub przekazywanych zgodnie z zasadami programu Tarczy Prywatno?ci, Cisco-US podlega nadzorowi Federalnej Komisji Handlowej USA.
  TRUSTe

 • Wi???ce regu?y korporacyjne UE dla administratora

  Globalny program prywatno?ci i zasady firmy Cisco zosta?y zatwierdzone przez holenderskie, polskie, hiszpańskie i inne odpowiednie europejskie organy nadzoruj?ce prywatno?? jako zapewniaj?ce odpowiednie metody zabezpieczeń chroni?ce prywatno??, podstawowe prawa i swobody osób fizycznych w przypadku przekazywania danych osobowych chronionych przez europejskie przepisy prawa. Wi???ce regu?y korporacyjne Cisco dla administratora (Binding Corporate Rules – Controller — BCR-C) zapewniaj?, ?e europejskie dane osobowe przekazywane przez firm? Cisco na ca?ym ?wiecie s? obj?te odpowiednimi metodami zabezpieczeń.

  Egzemplarz naszych zasad BCR-C mo?na znale?? tutaj. Wi?cej informacji na temat BCR mo?na znale?? tutaj.

Rozstrzyganie skarg

Je?li masz nierozstrzygni?te w?tpliwo?ci, które dotycz? ochrony prywatno?ci danych osobowych przetwarzanych lub przesy?anych przez Cisco zgodnie z zasadami systemu CBPR lub programu Tarczy Prywatno?ci, lub tego O?wiadczenia i które nie zosta?y w sposób satysfakcjonuj?cy rozstrzygni?te przez Cisco, skontaktuj si? (nieodp?atnie) z naszym zewn?trznym partnerem odpowiedzialnym za rozstrzyganie sporów, maj?cym siedzib? w USA. W tym celu kliknij tutaj. Mo?esz równie? skontaktowa? si? z organem nadzorczym ds. ochrony danych w Twojej jurysdykcji w celu uzyskania pomocy (Uwaga: siedziba g?ówna Cisco w UE znajduje si? w Holandii. Zatem na terenie Unii Europejskiej podlegamy urz?dowi holenderskiemu: Autoritiet Persoonsgegevens). 

Je?li inne procedury rozstrzygania sporów zostan? wyczerpane, w okre?lonych sytuacjach opisanych dok?adniej na stronie internetowej programu Tarczy Prywatno?ci, mo?esz mie? prawo do wyst?pienia o arbitra?, a postanowienie organu arbitra?owego b?dzie wi???ce.

Kontakt z nami

Cenimy sobie Twoj? opini?. Je?li masz pytania lub uwagi dotycz?ce niniejszego O?wiadczenia, kliknij tutaj

Aktualizacje O?wiadczenia o ochronie danych osobowych

Co jaki? czas mo?emy uaktualnia? niniejsze O?wiadczenie o ochronie danych osobowych. Je?li tak si? stanie, umie?cimy zmienion? wersj? tutaj, podaj?c dat? zmiany. Wyra?asz zgod? na to, ?e b?dziesz okresowo odwiedza? te strony i zapoznawa? si? z wprowadzonymi zmianami. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian do O?wiadczenia o ochronie danych osobowych, mo?emy tak?e powiadomi? Ci? o tym w inny sposób, zanim zmiany te wejd? w ?ycie, np. publikuj?c zawiadomienie na naszych stronach internetowych lub wysy?aj?c je do Ciebie. Korzystaj?c w dalszym ci?gu z naszej strony internetowej, po wprowadzeniu tych zmian, wyra?asz zgod? na te zmiany, a tak?e na realizacj? ich postanowień.

O?wiadczenie Cisco o ochronie danych osobowych i prywatno?ci zosta?y zmienione i obowi?zuj? od 1 maja 2020 roku.

Kliknij tutaj, aby zapozna? si? z poprzedni? wersj? O?wiadczenia o ochronie danych osobowych.

Kontakt z nami

Je?li masz pytania lub komentarze dotycz?ce tego O?wiadczenia o ochronie prywatno?ci, skontaktuj si? z nami, klikaj?c tutaj lub wysy?aj?c je poczt? na adres:

Chief Privacy Officer
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 USA

Americas Privacy Officer
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 USA

EMEAR Privacy Officer
Cisco Systems, Inc.
Haarlerbergweg 13-19,
1101 CH Amsterdam-Zuidoost, Netherlands

APJC Privacy Officer
Cisco Systems, Inc.
80 Pasir Panjang Road
Bldg 80, Lvl 25, Mapletree Biz City
Singapore, Singapore 117372, Singapore

O?wiadczenie o ochronie danych osobowych

PodsumowanieAby uzyska? dodatkowe informacje dotycz?ce ofert Cisco, sprawd? Arkusze Prywatno?ci Danych na stronie Centrum Zaufania Cisco.

Kontakt z nami

Formularz do Realizacji Praw Prywatno?ci

Adres korespondencyjny: Cisco Systems, Inc.
Dzia? Prawny
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 USA

欧美黄网站色视频免费_成年片黄网站色大全免播放器_在线观看高清黄网站免费