Vai jums ir konts?

 •   Personalizēts saturs
 •   Jūsu produkti un atbalsts

Vai nepiecie?ams konts?

Izveidot kontu

Cisco tie?saistes pazi?ojums par privātumu

Uzticības un caurredzamības centrs

Cisco ap?emas strikti aizsargāt savus klientus, produktus un uz?ēmumu. Mēs pa?aujamies uz uzticamības izveidi un uzturē?anu, riska mazinā?anu un pareizu rīcību.

Cisco Systems, Inc. un tā filiāles (kopā sauktas “Cisco”) ir ap?ēmu?ies aizsargāt jūsu privātumu un sniedz jums pozitīvu pieredzi mūsu vietnēs un mūsu produktu un pakalpojumu izmanto?anā (“Risinājums” vai “Risinājumi”).

?is tie?saistes pazi?ojums par privātumu attiecas uz Cisco vietnēm un Risinājumiem, kas saistīti ar ?o pazi?ojumu, un tas apraksta, kā mēs apstrādājām personisko informāciju un jums pieejamās izvēles, kas saistītas ar personiskās informācijas iegū?anu, izmanto?anu, pieeju, un kā to atjaunot un labot. Papildu informācija par mūsu personiskās informācijas apstrādes praksi var būt norādīta piedāvājumu aprakstos, papildinājumos vai pazi?ojumos, kas tiek sniegti datu vāk?anas laikā vai pirms tās. Da?ām Cisco vietnēm var būt savi pazi?ojumi par privātumu, kuros ir aprakstīta mūsu rīcība ar personas informāciju attiecīgajās vietnēs. Ciktāl pazi?ojums, kas ir sniegts datu vāk?anas laikā, vai kādas vietnes vai risinājuma konkrēts pazi?ojums par privātumu ir pretrunā ar ?o Pazi?ojumu par privātumu, noteico?ais ir konkrētais pazi?ojums vai papildu pazi?ojums par privātumu.

Personiskās informācijas vāk?ana

Mēs varam vākt datus par jums, tostarp personisku informāciju, kad jūs izmantojat mūsu vietnes un Risinājumus un mijiedarbojaties ar mums. “Personiska informācija” ir jebkura informācija, ko var izmantot, lai identificētu personu, un tā var ietvert vārdu, adresi, e-pasta adresi, tālru?a numuru, pieslēg?anās informāciju (konta numurs, parole), tirgvedības preferences, sociālo tīklu konta informāciju vai maksājumu kartes numuru. Ja mēs ar jūsu personisko informāciju saistām citus datus, ?ie saistītie dati tiks uzskatīti par personisku informāciju. Mēs vācam personisko informāciju arī no uzticamiem tre?o pu?u avotiem un iesaistām tre?ās puses, lai tās mums palīdzētu vākt personisko informāciju.

Mēs vācam personisko informāciju da?ādu tālāk norādīto iemeslu dē?.

 • Pasūtījuma apstrāde, iek?aujot maksājumu darījumus
 • Bi?etena abonementa nodro?inā?ana
 • Mārketinga sazi?as sūtī?ana
 • Konta izveide
 • Noteiktu funkciju izmanto?anas iespējo?ana mūsu Risinājumiem
 • Jūsu pieredzes personalizē?ana
 • Klientu apkalpo?anas nodro?inā?ana
 • Darba pieteikuma pārvaldība
 • Informācijas vāk?ana, testējot uz?em?anas procesu, ja jums tiek noteikts sertificē?anas tests datorā

Mēs kopā ar tre?ajām pusēm varam apvienot informāciju, ko laiku pa laikam ievācam no jums un no mūsu vietnēm un Risinājumiem, ar informāciju, kas iegūta no citiem avotiem. Tas palīdz mums uzlabot vispārīgo precizitāti un pilnību, kā arī precīzāk pielāgot mūsu mijiedarbību ar jums.

Ja izvēlaties sniegt tre?ās puses personisko informāciju (piemēram, vārdu, e-pasta adresi un tālru?a numuru) uz?ēmumam Cisco, jūs apliecināt, ka jums ir tre?ās puses at?auja tā rīkoties. Tas attiecas, piemēram, uz atsauces vai tirgvedības materiālu pārsūtī?anu draugam vai darba piedāvājuma tālāknosūtī?anu. Tre?ās puses var atteikties no turpmākas komunikācijas, atverot saiti sākotnējā zi?ā, vai sazinoties ar privacy@cisco.com. Da?os gadījumos Cisco un tre?ās iesaistītās puses var automātiski vākt datus, izmantojot sīkdatnes, tīmek?a ?urnālus, tīmek?a bāksignālus un citas līdzīgas lietojumprogrammas. ?ī informācija tiek izmantota, lai labāk izprastu un uzlabotu tīmek?a vietnes lietojamību, veiktspēju un efektivitāti un lai palīdzētu pielāgot saturu vai piedāvājumus tie?i jums. Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, izlasiet tālāk norādīto sada?u “Sīkdatnes un citas tīmek?a tehnolo?ijas”.

Jūsu personiskās informācijas izmanto?ana

Mēs varam izmantot jūsu personisko informāciju, lai nodro?inātu mūsu uz?ēmuma darbību, sniegtu, uzlabotu un pielāgotu vietnes un Risinājumus, sūtītu mārketinga un citus pazi?ojumus saistībā ar mūsu uz?ēmējdarbību, kā arī lai īstenotu citus mēr?us, ko pie?auj piemērojamie tiesību akti. Tālāk ir norādīti da?i no veidiem, kā mēs varam izmantot jūsu personisko informāciju.

 • Jūsu pieprasīta Risinājuma snieg?ana
 • Mūsu Risinājumu un jūsu tie?saistes pieredzes atbalsts, analizē?ana un uzlabo?ana
 • Viet?u, bi?etenu un cita veida sazi?as personalizē?ana
 • Jūsu sertificē?anas eksāmenu administrē?ana un apstrāde
 • Cisco tie?a vai mūsu partneru pazi?ojumu sūtī?ana jums, tostarp, lai īstenotu mārketingu vai vērtētu klientu apmierinātību

Jebkurā laikā varat redi?ēt savas sazi?as preferences. Skatiet tālāk sada?u par izvēlētajām iespējām un sazi?as preferen?u atlasi.

Piek?uve jūsu personiskajai informācijai un tās precizitāte

Mums ir nepiecie?ama jūsu palīdzība, lai personiskā informācija būtu precīza un aktuāla. Mēs piedāvājam da?ādas iespējas, lai piek?ūtu, labotu vai dzēstu savu personisko informāciju.

 • Varat tie?saistē apskatīt vai redi?ēt savu personisko informāciju un preferences Cisco.com, izmantojot Cisco profila vadības rīku.
 • Da?as Cisco struktūras var rīkoties vai tikt uzskatītas par “datu kontrolieriem”. Kad Cisco struktūra rīkojas kā datu pārraugs, jūs varat īstenot savas piek?uves tiesības un pieprasīt veikt labojumus vai deaktivizē?anu tie?i konkrētajai Cisco struktūrai saska?ā ar piemērojamajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, kā tas aprakstīts konkrētajā Risinājumu dokumentācijā.
 • Ja nepiecie?ama papildu palīdzība ar personiskās informācijas piek?uvi, labo?anu, anulē?anu vai dzē?anu, lūdzu, sazinieties ar mums. Mēs labticīgi un godprātīgi cen?amies ?emt vērā pamatotus pieprasījumus piek?ūt, dzēst, atjaunot, anulēt vai labot jūsu datus. Uz jūsu pieprasījumu atbildēsim 30 dienu laikā. Ja nespēsim izpildīt jūsu pieprasījumu, sniegsim paskaidrojumu.

Jūsu izvēlētās iespējas un sazi?as preferen?u atlase

Jums ir dota iespēja sa?emt ?oti da?ādu informāciju, kas saistīta ar mūsu Risinājumiem. Varat pārvaldīt savas sazi?as preferences, izmantojot tālāk norādītās metodes.

 • Lai atteiktos no konkrētu pazi?ojumu sa?em?anas, izpildiet norādījumus, kas ir iek?auti katrā mūsu sūtītajā reklāmas e-pasta zi?ojumā.
 • Varat sūtīt mums zi?ojumu uz e-pasta adresi vai uz adresi: Cisco Systems, Inc., Privacy Legal Department, 170 West Tasman Dr., San Jose, CA 95134, USA. Noteikti norādiet savu vārdu, e-pasta adresi un konkrētu attiecīgo informāciju par materiālu, ko vairs nevēlaties sa?emt.
 • īszi?u pakalpojumiem (“SMS pakalpojumi”), atbildot STOP, END, vai QUIT uz SMS zi?u, ko esat sa?ēmis.

?īs izvēles neattiecas uz pakalpojumu zi?ojumiem vai citu nepiecie?amo sazi?as materiālu sa?em?anu, kuri tiek uzskatīti par da?u no kāda Risinājuma un ko, iespējams, periodiski sa?emsiet, ja vien nepārtrauksiet lietot vai neatteiksieties no attiecīgā Risinājuma saska?ā ar tā noteikumiem un nosacījumiem. Ar jūsu at?auju mēs varam jūsu personisko informāciju kopīgot ar Cisco biznesa partneriem un piegādātājiem, lai vi?i varētu nosūtīt jums informāciju par produktiem vai pakalpojumiem, kas varētu jūs interesēt. Lai atteiktos no koplieto?anas ar tre?ajām pusēm mārketinga nolūkos, noklik??iniet ?eit.

Izmantojot mūsu vietnes, Risinājumus vai kā citādāk sniedzot mums personisku informāciju, jūs piekrītat, ka mēs ar jums varam sazināties elektroniski saistībā ar dro?ību, privātumu un administratīviem jautājumiem par izmanto?anu. Piemēram, ja mēs konstatējam dro?ības sistēmas pārkāpumu, mēs varam informēt jūs elektroniski, publicējot pazi?ojumu mūsu vietnēs, sūtot jums e-pasta zi?ojumu vai kā citādāk sazinoties.

Jūsu personiskās informācijas kopīgo?ana

Mēs varam kopīgot jūsu personisko informāciju ar tre?ajām pusēm, lai nodro?inātu mūsu uz?ēmuma darbību, sniegtu, uzlabotu un pielāgotu Risinājumus, sūtītu mārketinga un citus pazi?ojumus saistībā ar mūsu uz?ēmējdarbību, kā arī lai īstenotu citus mēr?us, ko pie?auj piemērojamie tiesību akti vai jūsu sniegtais apstiprinājums.

Jūsu personas informācija var tikt kopīgota tālāk norādītajos veidos.

 • Uz?ēmuma Cisco ietvaros un ar jebkuru mūsu pasaules filiāli datu apstrādes vai glabā?anas nolūkā.
 • Ar Cisco biznesa partneriem un piegādātājiem, lai vi?i varētu kopīgot informāciju par saviem produktiem vai pakalpojumiem. Lai atteiktos no Cisco koplieto?anas ar tre?ajām pusēm mārketinga nolūkos, noklik??iniet ?eit.
 • Ar biznesa partneriem, pakalpojumu piegādātājiem, autorizētiem tre?o pu?u a?entiem vai darba uz?ēmējiem pieprasītā Risinājuma, pakalpojuma vai darījuma nodro?inā?anai. Da?i piemēri: pasūtījumu un kredītkar?u darījumu apstrāde, tīmek?a viet?u vieso?ana, semināru re?istrācijas vieso?ana, palīdzība pārdo?anā vai pēcpārdo?anas atbalsts un klientu atbalsta nodro?inā?ana.
 • Saistībā ar ikvienu uz?ēmumu apvieno?anās gadījumu, uz?ēmuma līdzek?u pārdo?anu, konsolidāciju vai pārstrukturē?anu, finansē?anu vai visa vai da?ēja uz?ēmuma pirk?anu, ko īsteno mūsu uz?ēmums vai cits uz?ēmums, vai sarunās par iepriek?minētajām darbībām.
 • Atbildot uz kompetentas iestādes informācijas pieprasījumu, ja ir uzskatāms, ka izpau?ana ir saska?ā ar visiem piemērojamiem likumiem, noteikumiem vai tiesiskajiem procesiem, vai ja tie citādi nosaka ?ādu izpau?anu.
 • Ar likuma uzraudzības dienesta darbiniekiem, valsts pārvaldes iestādēm vai citām tre?ajām pusēm, ja tas ir nepiecie?ams, lai atbilstu juridiskajiem procesiem vai nacionālās dro?ības prasībām, lai aizsargātu Cisco, tā biznesa partneru, jūsu vai citu tiesības, īpa?umu vai dro?ību, vai ja to citādi pieprasa piemērojamie tiesību akti.
 • Apkopotā, anonīmā un/vai deidentificētā formā, ko pamatoti nav iespējams izmantot jūsu identificē?anai.
 • Ja mēs citādi informējam jūs un jūs piekrītat datu kopīgo?anai.

Personas informācijas dro?ība

Mēs cen?amies aizsargāt uzticēto personas informāciju un apstrādāt to dro?i saska?ā ar ?o Pazi?ojumu par privātumu. Cisco īsteno fiziskus, administratīvus un tehniskus dro?ības pasākumus, kas radīti, lai aizsargātu jūsu personisko informāciju no nesankcionētas piek?uves, izmanto?anas vai izpau?anas. Tāpat saviem piegādātājiem saska?ā ar līgumu pieprasām aizsargāt ?o informāciju pret nesankcionētu piek?uvi, izmanto?anu vai izpau?anu. Tomēr nevar garantēt, ka internets ir 100% dro?s, un mēs nevaram nodro?ināt un garantēt visas personas informācijas, ko mums sniedzat, dro?ību.

Personas informācijas saglabā?ana

Mēs pēc nepiecie?amības saglabāsim jūsu personas informāciju, lai īstenotu nolūkus, kādos tā tika vākta. Mēs saglabāsim un izmantosim jūsu personisko informāciju, lai, kā nepiecie?ams, ievērotu mūsu biznesa prasības, juridiskās saistības, atrisinātu strīdus, pasargātu mūsu līdzek?us un izpildītu līgumus.

Sīkdat?u un citu tīmek?a tehnolo?iju izmanto?ana

Tāpat kā daudzas tīmek?a vietnes, arī Cisco izmanto automātiskās datu vāk?anas rīkus, piemēram, sīkdatnes, iegultās tīmek?a saites un tīmek?a bāksignālus. ?ie rīki apkopo noteiktu standarta informāciju, ko jūsu pārlūkprogramma sūta mūsu vietnei. Piemēri ir jūsu pārlūkprogrammas veids un vietnes adrese, no kuras apmeklējāt mūsu vietni.

Rīki var vākt arī tālāk norādīto informāciju.

 • Jūsu interneta protokola (IP) adrese. Tas ir jūsu datoram vai ierīcei automātiski pie??irts numurs, kad pieslēdzaties tīmeklim. Tā ir unikāla adrese, ko TCP/IP tīklā pie??ir jūsu interneta pakalpojumu sniedzējs vai IT noda?a. Izmantojot IP adresi, tīmek?a serveri vai atrast un identificēt jūsu ierīci.
 • Klik??u secības darbība Tās ir, piemēram, lapas, ko skatāt, un saites, uz kurām noklik??ināt. ?ie rīki padara jūsu vietnes apmeklējumu vienkār?āku, efektīvāku un vērtīgāku, sniedzot jums pielāgotu pieredzi un atpazīstot jūs nākamajās reizēs. Uzziniet vairāk par to, kā mēs izmantojam automātiskos datu vāk?anas rīkus, piemēram, sīkdatnes un logrīkus.

Uzziniet, kā atjaunināt jūsu izvēli saistībā ar ?iem rīkiem.

Mūsu vietnē ir iek?auti logrīki. Logrīki ir interaktīvas miniprogrammas, kas darbojas mūsu vietnē un nodro?ina īpa?us citu uz?ēmumu pakalpojumus. Piemēram, zi?u, viedok?u, video un citas informācijas attēlo?ana. Izmantojot logrīkus, var tikt apkopota personiska informācija, piemēram, jūsu e-pasta adrese. Logrīki var arī iestatīt sīkdatnes, iespējojot to pareizu darbību. Uz logrīka apkopoto informāciju attiecas tā uz?ēmuma privātuma politika, kur? logrīku izveidojis.

Da?ās tīmek?a pārlūkprogrammās var būt iespēja izmantot neizseko?anas funkciju, kas nosūta signālus uz apmeklētajām vietnēm, norādot, ka nevēlaties, lai jūsu darbības tie?saistē tiek izsekotas. Tas at??iras no sīkdat?u blo?ē?anas vai dzē?anas, jo pārlūkprogrammas ar iespējotu “neizseko?anas” funkciju vēl aizvien var pie?emt sīkdatnes.

Pa?laik nav nozares standarta, kā uz?ēmumiem vajadzētu rea?ēt uz “neizseko?anas” signāliem, lai gan ?āds standarts nākotnē varētu tikt izstrādāts. Cisco vietnes pa?laik neatpazīst neizseko?anas signālus un nerea?ē uz tiem. Ja nākotnē notiks izmai?as, mēs ?o procesu raksturosim ?ajā pazi?ojumā par privātumu. Uzziniet vairāk par “neizseko?anu”.

Mēs apvienojamies ar tre?ajām pusēm, lai rādītu vietnē reklāmas vai pārvaldītu reklāmas citās vietnēs. Mūsu tre?o pu?u partneri var izmantot sīkdatnes vai līdzīgu tehnolo?iju, lai sniegtu reklāmas, ?emot vērā jūsu aktivitātes un intereses tīmeklī. Jūs drīkstat atteikties no ?ādām reklāmām.

Kā atteikties no intere?u reklāmām

Piezīme. Joprojām tiks rādītas nepersonalizētas, vispārējas reklāmas.

Saistītās vietnes

Mēs varam sniegt saites uz citām tre?o pu?u vietnēm un pakalpojumiem, ko mēs nekontrolējam, un uz to neattiecas ?is Pazi?ojums par privātumu. Mēs iesakām pārskatīt jūsu apmeklētajās vietnēs (un visās tīmek?a vietnēs) publicētos pazi?ojumus par privātumu.

Forumi un tērzētavas

Ja piedalāties diskusiju forumos, vietējās kopienās vai tērzētavās Cisco vietnē, jums ir jāzina, ka jūsu sniegtā informācija (piem., publiskais profils) būs pla?i pieejama citām personām un ka to var izmantot, lai ar jums sazinātos, sūtītu nevēlamus zi?ojumus, kā arī to var izmantot mēr?iem, ko nedz Cisco, nedz jūs nevarat kontrolēt. Tāpat arī lūdzam ?emt vērā, ka atsevi??iem forumiem un tērzētavām var būt papildu noteikumi un nosacījumi. Cisco neatbild par personas informāciju vai kādu citu informāciju, ko jūs sniedzat ?ajos forumos. Lai pieprasītu jūsu personiskās informācijas iz?em?anu no mūsu bloga vai kopienas foruma, sazinieties ar mums, rakstot uz privacy@cisco.com. Da?os gadījumos mēs nevarēsim iz?emt jūsu personisko informāciju. Tādā gadījumā informēsim jūs par ?ādu situāciju un tās iemesliem.

Bērnu privātums

Cisco aicina vecākus un aizbild?us aktīvi sekot līdzi savu bērnu darbībām tie?saistē. Cisco apzināti nevāc personisko informāciju no bērniem bez atbilsto?as vecāku vai aizbild?u piekri?anas. Ja uzskatāt, ka, iespējams, ir vākta personiska informācija no personas, kura nav sasniegusi valstī noteikto vecumu un par ko vajadzēja sa?emt atbilsto?u piekri?anu, lūdzu, pazi?ojiet mums par to, izmantojot sazinā?anās sada?ā norādītos veidus, un mēs veiksim atbilsto?as darbības, lai nekavējoties izskatītu un risinātu problēmu.

At?auja personas informācijas nodo?anai, apstrādei un glabā?anai

Tā kā Cisco ir starptautiska organizācija, mēs drīkstam nodot jūsu personisko informāciju uz?ēmumam Cisco Amerikas Savienotajās Valstīs, jebkurai Cisco filiālei visā pasaulē vai arī tre?ajām pusēm un biznesa partneriem, kā aprakstīts iepriek?, kas atrodas da?ādās valstīs visā pasaulē. Izmantojot mūsu vietnes un Risinājumus vai sniedzot mums jebkādu personisko informāciju, kad piemērojamais likums to at?auj, jūs piekrītat ?ādas informācijas nodo?anai, apstrādei un glabā?anai ārpus jūsu dzīvesvietas valsts, kurā datu aizsardzības standarti var at??irties.

Cisco aizsargā un veic personas informācijas vispārējus pārvietojumus da?ādos veidos.

 • APEC privātuma sertifikāts

  ASV APEC atbildības a?ents apliecināja, ka Cisco globālā privātuma programma atbilst āzijas un Klusā okeāna valstu ekonomiskas sadarbības foruma (APEC) Pārrobe?u privātuma noteikumu sistēmai (CBPRs). CBPR sniedz organizācijām pamatnostādnes, lai nodro?inātu aizsardzību personiskajai informācijai, kas nodota APEC ekonomiku dalībnieku starpā. Pla?āka informācija par APEC privātuma pamatnostādnēm un CBPR ir pieejama ?eit. Mūsu sertifikāts piemērojams biznesa procesiem mūsu globālajās darbībās, kurās visā pasaulē starp mūsu partneriem tiek apstrādāta un pārvietota personiskā informācija. Lai skatītu mūsu sertifikātu, apmeklējiet apstiprinājuma lapu , noklik??inot uz TRUST zīmoga.

  TRUSTe

  TRUSTe
 • ES-ASV un ?veices-ASV Privātuma vairoga pamatprogramma

  Uz?ēmums Cisco piedalās ES-ASV un ?veices-ASV Privātuma vairoga pamatprogrammā un ir ieguvis atbilstības sertifikātu saistībā ar programmas pamatnostādnēm un principiem, ko noteicis ASV Tirdzniecības departaments attiecībā uz no Eiropas Savienības (ES) un ?veices pārsūtītas personas informācijas apkopo?anu, izmanto?anu un uzglabā?anu. Cisco ir ap?ēmies rīkoties atbilsto?i ES-ASV un ?veices-ASV Privātuma vairoga pamatprogrammas attiecībā uz visiem personas datiem, kas sa?emti no ES dalībvalstīm un ?veices. Ja pastāv pretrunas starp ?ī pazi?ojuma par privātumu un Privātuma vairoga pamatprogrammas nosacījumiem, primāri jāievēro ir Privātuma vairoga principi. Lai uzzinātu vairāk par Privātuma vairoga pamatprogrammu, apmeklējiet ASV Tirdzniecības departamenta Privātuma vairoga vietni. Cisco ir atbildīgs par sa?emto personas datu apstrādi atbilsto?i Privātuma vairoga pamatprogrammai, un vēlāk pārsūta to tre?ajām pusēm, kas rīkojas kā a?ents tā vārdā. Cisco ievēro Privātuma vairoga pamatprogrammas principus attiecībā uz personas datu tālākpārsūtī?anu no ES un ?veices, tostarp tālākpārsūtī?anas atbildības nosacījumiem. Noteiktās situācijās no Cisco var tikt pieprasīts atklāt personīgo informāciju saistībā ar likumīgiem pieprasījumiem no valsts institūcijas, tostarp, lai atbilstu nacionālās dro?ības vai tiesībaizsardzības prasībām. Attiecībā uz datiem, kas sa?emti vai nosūtīti atbilsto?i Privātuma vairoga pamatprogrammai, Cisco ir pak?auts ASV Federālās tirdzniecības komisijas regulatīvajai likuma izpildes varai.

  TRUSTe

   

 • ES saisto?ie uz?ēmuma noteikumi — Kontrolieris

  Holandes, Polijas, Spānijas un citi attiecīgie Eiropas privātuma regulatori apstiprināja Cisco globālo konfidencialitātes programmu un politikas, nodro?inot adekvātas garantijas personas privātuma, pamattiesību un personu brīvību aizsardzībai saska?ā ar Eiropas tiesību aktiem par aizsargātu personas datu pārsūtī?anu. Cisco saisto?ie uz?ēmuma noteikumi — Kontrolieris (BCR-C) nodro?ina, ka Cisco visā pasaulē veiktie Eiropas personiskās informācijas pārsūtījumi atbilst dro?ības garantijām.

  Mūsu BCR-C kopiju var atrast ?eit. Pla?āku informāciju par BCR var atrast ?eit.

Ja jums ir neatrisināta privātuma problēma, kas saistīta ar personas datiem, ko apstrādājis vai pārsūtījis Cisco atbilsto?i CBPR un/vai Privātuma vairoga programmai, kuru Cisco nav pienācīgi izskatījis, sazinieties (bezmaksas) ar mūsu ASV eso?o strīdu risinājumu sniedzēju, noklik??inot ?eit. Noteiktos apstāk?os, kas pla?āk aprakstīti Privātuma vairoga mājaslapā, jums ir tiesības nodod lietu arbitrā?ai, kad citas strīda risinā?anas metodes biju?as nesekmīgas.

Jūsu privātuma tiesības Kalifornijā

Kalifornijas ?tata iedzīvotājiem atbilsto?i Kalifornijas Civilkodeksam (§ 1798.83) ir tiesības no uz?ēmumiem, kas darbojas Kalifornijā, pieprasīt sarakstu ar visām tre?ajām pusēm, kam uz?ēmums ir izpaudis personisko informāciju iepriek?ējā gadā tie?ā mārketinga nolūkos. Tāpat likums nodro?ina, ka gadījumā, ja uz?ēmumam ir privātuma politika, kas ?auj atteikties no tā, ka jūsu personas informāciju izmantot tre?ās puses (piemēram, reklāmdevēji) mārketinga nolūkos, vai ?auj piekrist tam, uz?ēmums tā vietā var jums sniegt informāciju par to, kā īstenot jūsu informācijas izpau?anas izvēles iespējas.

Cisco nodro?ina izvēles iespējas. Mums ir visaptvero?s pazi?ojums par privātumu, un mēs sniedzam jums informāciju par to, kā atteikties no tā, ka jūsu personas informāciju tre?ās puses izmanto tie?ā mārketinga nolūkos, vai kā piekrist tam. Tāpēc mums nav pienākuma uzturēt vai izpaust sarakstu ar tre?ajām pusēm, kas iepriek?ējā gadā ir sa?ēmu?as jūsu personas informāciju mārketinga nolūkos.

Ja esat Kalifornijas iedzīvotājs un pieprasāt informāciju par to, kā īstenot savu izvēli saistībā ar izpau?anu tre?ajām pusēm, lūdzu, nosūtiet mums pieprasījumu, izmantojot e-pastu.

Sazi?a ar mums

Mēs augstu vērtējam jūsu viedokli. Ja jums ir kādi jautājumi vai komentāri par ?o Pazi?ojumu par privātumu, nosūtiet zi?ojumu mūsu privātuma darba grupai uz e-pasta adresi privacy@cisco.com.

?ī Cisco Pazi?ojuma par privātumu atjauninājumi

Mēs laiku pa laikam varam atjaunināt ?o Pazi?ojumu par privātumu. Ja Pazi?ojums par privātumu tiek mainīts, mēs ?eit publicēsim pārskatīto versiju, norādot jauno labojumu datumu. Jūs piekrītat periodiski apmeklēt ?o lapu, lai iepazītos ar ?ādiem labojumiem un skatītu tos. Ja mēs būtiski mainām Pazi?ojumu par privātumu, mēs varam jūs arī informēt, pirms izmai?as ir stāju?ās spēkā, piemēram, publicējot pazi?ojumu mūsu vietnēs vai nosūtot to jums. Turpinot izmantot mūsu tīmek?a vietni pēc ?ādu izmai?u spēkā stā?anās, jūs pie?emat un piekrītat labojumiem un to ievēro?anai.

Cisco pazi?ojums par privātumu tika pārskatīts un publicēts 2018. gada 20. aprīlī.

Noklik??iniet ?eit, lai skatītu pazi?ojuma par privātumu iepriek?ējo versiju.

Pazi?ojums par privātumu

KopsavilkumsSazi?a ar mums

E-pasta adrese: privacy@cisco.com

Pasta adrese: Cisco Systems, Inc.
Legal Department
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 USA

欧美黄网站色视频免费_成年片黄网站色大全免播放器_在线观看高清黄网站免费