Turite paskyr??

 •   Asmeni?kai pritaikytas turinys
 •   Jūs? produktai ir palaikymas

Reikia paskyros?

Sukurti paskyr?

?Cisco“ privatumo internete patvirtinimas

Patikimumo ir skaidrumo centras

?Cisco“ tvirtai ?sipareigoja saugoti savo klientus, produktus ir ?mon?. Tikime pasitik?jimo kūrimu ir palaikymu, rizikos ma?inimu bei darymu to, kas yra teisinga.

?Cisco Systems, Inc.“ ir jos filialai (bendrai vadinama ?Cisco“) yra ?sipareigoj? saugoti jūs? privatum? ir suteikti teigiamos patirties mūs? ?iniatinklio svetain?je ir naudojant produktus bei paslaugas (Sprendimas arba Sprendimai).

?is Privatumo patvirtinimas taikomas ?Cisco“ ?iniatinklio svetain?ms ir Sprendimams, susijusiems su ?iuo Patvirtinimu arba jame nurodytiems, jame apra?yta, kaip tvarkoma asmenin? informacija bei jūs? pasirinkimai d?l asmenin?s informacijos rinkimo, naudojimo, prieigos prie jos, taip pat kaip j? atnaujinti ir i?taisyti. Papildomos informacijos apie asmenin?s informacijos tvarkymo praktik? gali būti pateikta pasiūlymo apra?ymuose, papildomuose privatumo patvirtinimuose ar prane?imuose, kurie pateikiami prie? renkant duomenis arba j? rinkimo metu. Tam tikros ?Cisco“ ?iniatinklio svetain?s gali tur?ti savo privatumo patvirtinim?, kuriame apra?oma, kaip tose svetain?se tvarkoma asmenin? informacija. Jei renkant informacij? pateiktas prane?imas arba konkretus ?iniatinklio svetain?s ar Sprendimo privatumo patvirtinimas prie?tarauja ?iam Privatumo patvirtinimui, taikomas tas konkretus prane?imas arba papildomas privatumo patvirtinimas.

Jūs? asmenin?s informacijos rinkimas

Galime rinkti duomenis, ?skaitant asmenin? informacij?, apie jus, kaip naudojate mūs? ?iniatinklio svetaines ir Sprendimus bei kokius ry?ius su mumis palaikote. ?Asmenin? informacija“ yra bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama asmeniui identifikuoti, tai gali būti vardas ir pavard?, adresas, el. pa?to adresas, telefono numeris, prisijungimo informacija (paskyros numeris, slapta?odis), rinkodaros nuostatos, socialin?s ?iniasklaidos paskyros informacija arba mok?jimo kortel?s numeris. Jei kitus duomenis susiejame su jūs? asmenine informacija, laikysime, kad ir susieti duomenys yra asmenin? informacija. Be to, asmenin? informacij? renkame i? patikim? tre?i?j? ?ali? ?altini? ir ?pareigojame tre?i?sias ?alis rinkti mums reikaling? asmenin? informacij?.

Asmenin? informacij? renkame d?l ?vairi? prie?as?i?, pavyzd?iui:

 • Apdoroti jūs? u?sakym?, ?skaitant mok?jim? operacijas.
 • Suteikti informacinio biuletenio prenumerat?.
 • Si?sti rinkodaros prane?imus.
 • Sukurti paskyr?.
 • Suteikti galimyb? naudoti tam tikras mūs? sprendim? funkcijas.
 • Pritaikyti naudojim? jūs? asmeniniams poreikiams.
 • Teikti klient? aptarnavimo paslaugas.
 • Tvarkyti pra?ymus priimti ? darb?.
 • Rinkti informacij? pri?mimo proceso metu, jums atliekant kompiuterin? sertifikavimo test?.

Mes ir tre?iosios ?alys, su kuriomis dirbame, galime sujungti informacij?, kuri? laikui b?gant surenkame apie jus savo ?iniatinklio svetain?se ir Sprendimuose, su informacija, gauta i? kit? ?altini?. Tai padeda mums didinti bendr? tikslum? ir i?samum? bei geriau pritaikyti tarpusavio bendravim?.

Jei pasirenkate ?monei ?Cisco“ pateikti tre?iosios ?alies asmenin? informacij? (pvz., vard? ir pavard?, el. pa?to adres? ir telefono numer?), parei?kiate, kad turite tre?iosios ?alies leidim? tai daryti. Tai taikoma ir, pavyzd?iui, persiun?iant informacin? ar rinkodaros med?iag? draugui arba siun?iant darbo rekomendacijas. Tre?iosios ?alys gali atsisakyti gauti prane?imus ateityje, paspausdamos pradin?je ?inut?je pateikt? nuorod? arba susisiekdamos adresu privacy@cisco.com. Kai kuriais atvejais ?Cisco“ arba tre?iosios ?alys, su kuriomis dirbame, gali automati?kai surinkti duomenis naudodamos slapukus, ?iniatinklio ?urnalus, ?iniatinklio indikatorius ir kitas pana?ias programas. ?i informacija naudojama norint geriau suprasti ir pagerinti ?iniatinklio svetain?s naudojim?, na?um? ir efektyvum? bei pad?ti pritaikyti turin? arba pasiūlymus jums. Nor?dami su?inoti daugiau perskaitykite toliau esant? skyri? ?Slapukai ir kitos ?iniatinklio technologijos“.

Jūs? asmenin?s informacijos naudojimas

Galime naudoti jūs? asmenin? informacij? vykdydami savo verslo veikl?, pristatydami, tobulindami ir pritaikydami savo ?iniatinklio svetaines ir Sprendimus, si?sdami rinkodaros ir kitokius prane?imus, susijusius su mūs? verslu, taip pat kitais teis?tais tikslais, kurie leid?iami pagal taikytin? teis?. Kai kurie galimi asmenin?s informacijos naudojimo būdai:

 • Jūs? pageidaujamo sprendimo pateikimas.
 • Sprendim? ir patirties internete analiz?, palaikymas bei tobulinimas.
 • ?iniatinklio svetaini?, informacini? biuleteni? ir kit? prane?im? pritaikymas asmeniniams poreikiams.
 • Jūs? sertifikavimo egzamin? administravimas ir apdorojimas.
 • Prane?im? siuntimas jums, ?skaitant ir rinkodaros ar klient? pasitenkinimo tyrimo tikslais, tiesiai i? ?Cisco“ arba i? mūs? partneri?.

Prane?im? nuostatas galite bet kada paredaguoti. Savo parinktis ir prane?im? nuostatas galite matyti toliau.

Prieiga prie jūs? asmenin?s informacijos ir jos tikslumas

Mums reikia jūs? pagalbos, kad jūs? asmenin? informacija būt? tiksli ir atnaujinta. Suteikiame daugyb? parink?i?, kaip pasiekti, i?taisyti, i?trinti savo asmenin? informacij? ar sustabdyti jos tvarkymo veiksmus.

 • Galite per?iūr?ti arba redaguoti Cisco.com pateikt? asmenin? informacij? ir nuostatas internete, naudodami ?Cisco“ profilio tvarkymo ?rank?.
 • Kai kurie ?Cisco“ subjektai gali veikti kaip ?duomen? valdytojai“ arba būti jais laikomi. Kai ?Cisco“ subjektas veikia kaip duomen? valdytojas, galite pasinaudoti savo prieigos teis?mis ir to ?Cisco“ subjekto tiesiogiai pra?yti i?taisyti, sustabdyti tvarkymo veiksmus arba deaktyvinti profil? pagal taikytinus duomen? apsaugos ?statymus, kaip nustatyta konkretaus Sprendimo dokumentacijoje.
 • Jeigu jums reikia papildomos pagalbos prisijungiant, i?taisant, i?trinant savo asmenin? informacij? arba sustabdant jos tvarkymo veiksmus, susisiekite su mumis tiesiogiai. Nuo?ird?iai stengiam?s ?vykdyti pagr?stus pra?ymus pasiekti, i?trinti, atnaujinti, i?taisyti jūs? duomenis arba sustabdyti j? tvarkymo veiksmus. ? jūs? pra?ym? atsakysime per 30 dien?. Jeigu negal?sime ?vykdyti jūs? pra?ymo, pateiksime paai?kinim?.

Jūs? parinktys ir prane?im? nuostatos

Galime pasiūlyti jums ?vairios informacijos, susijusios su mūs? Sprendimais. Prane?im? nuostatas galite tvarkyti nurodytais būdais:

 • Laikydamiesi nurodym?, esan?i? kiekviename mūs? reklamos el. lai?ke, galite atsisakyti tam tikr? lai?k? prenumeratos.
 • Si?sdami mums prane?im? el. pa?tu arba tradiciniu pa?tu: Cisco Systems, Inc., Privacy Legal Department, 170 West Tasman Dr., San Jose, CA 95134, USA. Būtinai ?traukite savo vard? ir pavard?, el. pa?to adres? ir konkre?i? informacij? apie med?iag?, kurios nebenorite gauti.
 • Nor?dami atsisakyti trump?j? ?inu?i? paslaug? (SMS paslaugos), atsakykite ? gaut? SMS tekstin? ?inut? ?SUSTABDYTI“, ?NUTRAUKTI“ arba ?BAIGTI“.

?ios parinktys netaikomos paslaug? prane?imams arba kitiems reikalingiems prane?imams, kurie yra laikomi tam tikr? Sprendim? dalimi; juos galite gauti reguliariai, nebent nustosite naudotis Sprendimu arba j? at?auksite pagal jo s?lygas. Jums leidus taip pat galime bendrinti jūs? asmenin? informacij? su ?Cisco“ verslo partneriais arba tiek?jais, kad jie gal?t? si?sti informacij? apie jus galin?ius dominti produktus arba paslaugas. Nor?dami atsisakyti ?io bendrinimo su tre?iosiomis ?alimis d?l j? rinkodaros tiksl? spustel?kite ?ia.

Naudodami mūs? ?iniatinklio svetaines, Sprendimus arba kitu būdu pateikdami mums savo asmenin? informacij? sutinkate, kad galime su jumis susisiekti elektroniniu būdu d?l saugumo, privatumo ir administravimo klausim?, susijusi? su jūs? naudojimusi. Pavyzd?iui, jei su?inosime apie saugumo sistemos pa?eidim?, galime bandyti ?sp?ti elektroniniu būdu, paskelbdami prane?im? savo ?iniatinklio svetain?se, atsi?sdami jums el. lai?k? arba bandydami kitaip su jumis susisiekti.

Jūs? asmenin?s informacijos bendrinimas

Galime bendrinti jūs? asmenin? informacij? su tre?iosiomis ?alimis vykdydami savo verslo veikl?, pristatydami, tobulindami ir pritaikydami savo Sprendimus, si?sdami rinkodaros ir kitokius prane?imus, susijusius su mūs? verslu, taip pat kitais teis?tais tikslais, kurie leid?iami pagal taikytin? teis? arba kitu būdu turint jūs? sutikim?.

Galime bendrinti asmenin? informacij? nurodytais būdais:

 • ?Cisco“ ir mūs? filialuose visame pasaulyje duomen? tvarkymo arba saugojimo tikslu.
 • Su ?Cisco“ verslo partneriais arba tiek?jais, kad jie gal?t? dalytis su jumis informacija apie savo produktus arba paslaugas. Nor?dami atsisakyti ?Cisco“ bendrinimo su tre?iosiomis ?alimis d?l j? rinkodaros tiksl? spustel?kite ?ia.
 • Su verslo partneriais, paslaug? teik?jais, ?galiotaisiais tre?i?j? ?ali? atstovais arba rangovais nor?dami suteikti pageidaujam? Sprendim?, paslaug? arba atlikti operacij?. Galimi pavyzd?iai (s?ra?as n?ra i?samus): u?sakym? ir kredito kortel?s operacij? apdorojimas, svetaini? i?tekli? nuoma, registracijos ? seminar? i?tekli? nuoma, su pardavimu susijusi arba pardavus teikiama pagalba, klient? aptarnavimas.
 • Derantis d?l kokio nors susiliejimo, ?mon?s turto pardavimo, konsolidacijos arba restruktūrizacijos, finansavimo arba mūs? verslo ar jo dalies pardavimo kitai ?monei.
 • Atsakydami ? ?galiotosios institucijos informacijos u?klaus?, jei manome, kad atskleidimas atitinka visus taikytinus ?statymus, taisykles arba teisin? proces? ar yra būtinas kitais at?vilgiais.
 • Su teis?tvarkos pareigūnais, valstybin?mis institucijomis arba kitomis tre?iosiomis ?alimis, kai būtina laikytis procesini? veiksm? arba nacionalini? saugumo reikalavim?; apsaugoti ?Cisco“, jos verslo partneri?, jūs?, kit? asmen? teises, nuosavyb? arba u?tikrinti saugum? pagal taikytinos teis?s reikalavimus.
 • Apibendrintos informacijos, anoniminiu pavidalu ir (arba) neleid?iantys nustatyti asmens tapatyb?s; tokie duomenys neleis nustatyti jūs? tapatyb?s.
 • Jei prane?ime jums kitu būdu, o jūs sutiksite su bendrinimu.

Jūs? asmenin?s informacijos saugumas

Ketiname saugoti mums patik?t? asmenin? informacij? ir elgtis su ja saugiai bei pagal ?? privatumo patvirtinim?. ?Cisco“ ?gyvendina fizines, administracines ir technines apsaugos priemones, skirtas apsaugoti jūs? asmenin? informacij? nuo neleistinos prieigos, naudojimo arba atskleidimo. Be to, pagal sutartis reikalaujame, kad mūs? tiek?jai saugot? toki? informacij? nuo neleistinos prieigos, naudojimo ir atskleidimo. Ta?iau internetas negali būti 100 % saugus, tod?l negalime visi?kai u?tikrinti jokios asmenin?s informacijos, kuri? mums pateikiate, saugumo.

Asmenin?s informacijos laikymas

Laikysime jūs? asmenin? informacij? tiek, kiek reikia, kad būt? ?vykdyti tikslai, d?l kuri? ji buvo renkama. Saugosime ir naudosime jūs? asmenin? informacij? tiek, kiek reikia, kad laikytum?m?s savo verslo reikalavim?, teisini? ?sipareigojim?, i?spr?stume gin?us, apsaugotume savo turt? ir vykdytume savo sutartis.

Slapuk? ir kit? ?iniatinklio technologij? naudojimas

Kaip ir daugelis ?iniatinklio svetaini?, ?Cisco“ naudoja automatinius duomen? rinkimo ?rankius, pvz., slapukus, ?d?tuosius ?iniatinklio saitus ir ?iniatinklio indikatorius. ?ie ?rankiai renka tam tikr? standartin? informacij?, kuri? jūs? nar?ykl? siun?ia ? mūs? svetain?. Pavyzd?iai gali būti nar?ykl?s tipas ir svetain?s, i? kurios atvykote ? mūs? svetain?, adresas.

Jie taip pat gali rinkti informacij? apie:

 • Jūs? interneto protokolo (IP) adres?. ?is numeris automati?kai priskiriamas jūs? kompiuteriui arba ?renginiui, kai jungiat?s prie interneto. Tai unikalus adresas, kur? priskiria jūs? interneto paslaug? teik?jas arba IT skyrius TCP/IP tinkle. Greta kit? dalyk?, IP adresas leid?ia ?iniatinklio serveriams rasti ir identifikuoti jūs? ?rengin?.
 • Spustel?jim? srauto elgsen?. Pavyzd?iui, tai gali būti jūs? lankomi puslapiai ir paspaud?iami saitai. ?ie ?rankiai palengvins ir padarys efektyvesn? mūs? ?iniatinklio svetain?s lankym?, suteiks jums vertingos patirties, atpa?ins jus, kai gr??ite. Su?inokite daugiau kaip naudojame automatinio duomen? rinkimo ?rankius, pvz., slapukus ir valdiklius.

Su?inokite, kaip atnaujinti su ?iais ?rankiais susijusius savo pasirinkimus.

Mūs? svetain?je yra valdikli?. Valdikliai yra interaktyvios program?l?s, veikian?ios mūs? svetain?je, kad būt? teikiamos specialios kit? ?moni? paslaugos. Pavyzd?iai apima naujien?, parink?i?, vaizdo ?ra?? ir kt. rodym?. Naudojant tokius valdiklius gali būti renkama asmenin? informacija, pvz., jūs? el. pa?to adresas. Be to, valdikliai gali nustatyti ir slapukus, kad būt? u?tikrintas tinkamas veikimas. Informacija, surinkta naudojant valdikl?, tvarkoma pagal valdikl? sukūrusios ?mon?s privatumo politik?.

Kai kurios ?iniatinklio nar?ykl?s gali suteikti galimyb? ?jungti funkcij? ?Nesekti“, kuri siun?ia signalus ? jūs? lankomas ?iniatinklio svetaines, rodan?ius, kad nenorite, jog būt? sekama jūs? veikla internete. Tai skiriasi nuo slapuk? blokavimo arba naikinimo, nes nar?ykl?s su ?jungta funkcija ?Nesekti“ vis tiek gali priimti slapukus.

?iuo metu n?ra pramon?s standarto, kaip ?mon?s tur?t? atsakyti ? signalus ?Nesekti“, ta?iau toks standartas gali būti sukurtas ateityje. ?Cisco“ svetain?s ?iuo metu neatpa??sta ir neatsako ? signalus ?Nesekti“. Jei darysime tai ateityje, apra?ysime tai ?iame privatumo patvirtinime. Su?inokite daugiau apie funkcij? ?nesekti“.

Bendradarbiaujame su tre?iosiomis ?alimis siekdami rodyti reklamas savo ?iniatinklio svetain?je arba tvarkyti savo reklam? kitose tinklaviet?se. Tre?iosios ?alys, kurios yra mūs? partneriai, gali naudoti slapukus arba pana?ias technologijas, kad pateikt? reklam?, pagr?st? jūs? nar?ymo veikla ir pom?giais. ?ios reklamos galite atsisakyti.

Kaip atsisakyti pom?giais pagr?stos reklamos:

Pastaba: bendrosios asmeni?kai nepritaikytos reklamos ir toliau bus rodomos.

Susietos ?iniatinklio svetain?s

Galime pateikti kit? tre?i?j? ?ali? ?iniatinklio svetaini? ir paslaug?, kuri? nevaldome ir kurioms netaikomas ?is privatumo patvirtinimas, sait?. Rekomenduojame per?iūr?ti privatumo patvirtinimus, paskelbtus tose lankomose ?iniatinklio svetain?se (visose svetain?se).

Forumai ir pokalbi? kambariai

Jei dalyvaujate ?Cisco“ ?iniatinklio svetain?s diskusij? forume, vietos bendruomen?se arba pokalbi? kambaryje, tur?tum?te ?inoti, kad jūs? pateikta informacija (t. y. jūs? vie?asis profilis) bus pasiekiama kitiems ir gali būti naudojama norint su jumis susisiekti, si?sti nepageidaujamus prane?imus arba tikslais, kuri? nei ?Cisco“, nei jūs nekontroliuojate. Be to, atminkite, kad atskiri forumai ir pokalbi? kambariai gali tur?ti papildom? taisykli? bei s?lyg?. ?Cisco“ neatsako u? asmenin? informacij? arba bet kuri? kit? informacij?, kuri? pasirenkate pateikti ?iuose forumuose. Nor?dami pateikti pra?ym?, kad jūs? asmenin? informacija būt? i?trinta i? mūs? tinklara??io arba bendruomen?s forumo, susisiekite adresu privacy@cisco.com. Kai kuriais atvejais negal?sime pa?alinti jūs? asmenin?s informacijos; tokiu atveju informuosime, kad negalime ir kod?l negalime to padaryti.

Vaik? privatumas

?Cisco“ skatina t?vus ir glob?jus aktyviai prisid?ti prie vaik? veiklos internete. S?moningai ?Cisco“ nerenka asmenin?s vaik? informacijos be atitinkamo t?v? arba glob?j? sutikimo. Jei manote, kad be tinkamo sutikimo gal?jome rinkti asmenin? informacij? i? asmens, kuris pagal jūs? ?alies reikalavimus yra pernelyg jauno am?iaus, prane?kite mums skyriuje ?Susisiekite su mums“ apra?ytais būdais ir mes imsim?s tinkam? priemoni?, kad nedelsdami i?tirtume bei i?spr?stume problem?.

Sutikimas perduoti, apdoroti ir saugoti asmenin? informacij?

?Cisco“ yra pasaulin? organizacija – galime perduoti jūs? asmenin? informacij? ?Cisco“ Jungtin?se Amerikos Valstijose, bet kuriam ?Cisco“ filialui visame pasaulyje arba tre?iosioms ?alims ir verslo partneriams, kaip apra?yta anks?iau, kurie ?sikūr? ?vairiose pasaulio ?alyse. Naudodami mūs? ?iniatinklio svetaines ir Sprendimus arba pateikdami mums koki? nors asmenin? informacij?, kai tai leid?iama pagal taikytin? teis?, sutinkate, kad tokia informacija būt? perduodama, tvarkoma ir saugoma u? jūs? ?alies rib?, kur gali būti taikomi kitokie duomen? apsaugos standartai.

?Cisco“ saugo ir leid?ia perduoti asmenin? informacij? visame pasaulyje ?vairiais būdais:

 • APEC privatumo sertifikatas

  Jungtini? Valstij? APEC atskaitomyb?s atstovas patvirtino, kad ?Cisco“ visuotin? privatumo programa atitinka Azijos ir Ramiojo vandenyno ?ali? ekonominio bendradarbiavimo forumo (APEC) tarptautini? privatumo taisykli? sistem? (CBPRs). CBPRs pateikiamos bendrosios nuostatos, kaip organizacijoms u?tikrinti asmens duomen?, perduodam? i? vienos APEC ?alies ? kit?, apsaug?. Daugiau informacijos apie APEC privatumo bendr?sias nuostatas ir CBPRs galima rasti ?ia. Sertifikatas taikomas mūs? verslo procesams vykdant veikl? pasauliniu mastu, kai asmenin? informacija tvarkoma ir perduodama i? mūs? filial? arba mūs? filialams visame pasaulyje. Nor?dami per?iūr?ti mūs? sertifikat?, apsilankykite patvirtinimo puslapyje spustel?j? ?ym? ?TRUSTe“.

  TRUSTe

   

 • ES-JAV ir ?veicarijos-JAV privatumo apsauga

  ?Cisco“ dalyvauja ir yra patvirtinusi savo tinkamum? pagal ES-JAV ir ?veicarijos-JAV privatumo apsaugos sistemas bei principus, kaip nustat? JAV prekybos departamentas d?l asmenin?s informacijos, kuri perduodama i? Europos S?jungos (ES) ir ?veicarijos, rinkimo, naudojimo bei laikymo. ?Cisco“ yra ?sipareigojusi tvarkyti visus asmeninius duomenis, gautus i? ES valstybi? nari? ir ?veicarijos, remdamasi ES-JAV ir ?veicarijos-JAV privatumo apsaugos sistemomis pagal taikytinus sistem? principus. Jei yra ?io Privatumo patvirtinimo ir Privatumo apsaugos princip? prie?taravim?, vadovaujamasi Privatumo apsaugos principais. Nor?dami daugiau su?inoti apie ?ias Privatumo apsaugos sistemas, apsilankykite JAV prekybos departamento privatumo apsaugos puslapyje. ?Cisco“ atsako u? gaunam? asmenini? duomen? tvarkym? pagal ?ias Privatumo apsaugos sistemas ir atitinkamai perduoda ?i? atsakomyb? tre?iajai ?aliai, veikian?iai jos vardu kaip atstovei. ?Cisco“ laikosi Privatumo apsaugos princip? atlikdama visus tolesnius asmenini? duomen? perdavimus i? ES ir ?veicarijos, ?skaitant tolesnes atsakomyb?s u? perdavim? nuostatas. Esant tam tikroms situacijoms, ?Cisco“ gali tur?ti atskleisti asmens duomenis reaguodama ? teis?tus vald?ios institucij? pra?ymus, ?skaitant pra?ym? laikytis nacionalini? saugumo arba teis?saugos reikalavim?. Asmens duomen?, gaut? arba perduot? pagal Privatumo apsaugos sistem?, at?vilgiu ?Cisco“ taikomi JAV federalin?s prekybos komisijos reguliavimo vykdymo u?tikrinimo ?galiojimai.

  TRUSTe

 • ES ?monei privalomos taisykl?s – duomen? valdytojas

  ?Cisco“ visuotin? privatumo programa ir politikos buvo patvirtintos Olandijos, Lenkijos, Ispanijos ir kit? susijusi? Europos privatumo reguliatori? kaip teikian?ios tinkamas privatumo, pagrindini? asmens teisi? ir laisvi? apsaugos priemones, perduodant asmens informacij?, saugom? pagal Europos teis?. ?Cisco“ ?monei privalom? taisykli? – duomen? valdytojo (BCR-C) dokumente nurodoma, kad tinkamos apsaugos priemon?s teikia naudos ?Cisco“ atliekamiems Europos asmens informacijos perdavimams pasauliniu mastu.

  Mūs? BCR-C kopij? galite rasti ?ia. Daugiau informacijos apie BCR galite rasti ?ia.

Jeigu turite nei?spr?st? privatumo klausim?, susijus? su asmeniniais duomenimis, kuriuos tvarko arba perduoda ?Cisco“ pagal CBPRs ir (arba) Privatumo apsaug?, ir ?io klausimo ?Cisco“ patenkinamai nei?sprend?, susisiekite (nemokamai) su JAV ?sikūrusiu mūs? tre?i?j? ?ali? gin?? sprendimo paslaug? teik?ju spustel?dami ?ia. Esant tam tikroms s?lygoms, kurios pla?iau apra?ytos Privatumo apsaugos ?iniatinklio svetain?je, jums gali būti suteikiama teis? kreiptis ? ?pareigojant? arbitra??, kai kitos gin?? sprendimo procedūros buvo i?naudotos.

Kalifornijos gyventoj? privatumo teis?s

Kalifornijos gyventojai pagal Kalifornijos civilinio kodekso 1798.83 skyri? turi teis? reikalauti i? Kalifornijoje verslo veikl? vykdan?i? ?moni? nurodyti visas tre?i?sias ?alis, kurioms ?mon? per ankstesnius metus atskleid? asmenin? informacij? tiesiogin?s rinkodaros tikslais. Be to, ?statymai u?tikrina, kad jei ?mon? turi privatumo strategij?, kuri leid?ia nenaudoti jūs? asmenin?s informacijos arba naudoti j? tre?iosioms ?alims (pvz., reklamuotojams) rinkodaros tikslais, ?mon? gali pateikti jums informacijos, kaip tvarkyti atskleidimo pasirinkimo variantus.

?Cisco“ yra paruo?usi alternatyv?. Turime i?sam? privatumo patvirtinim? ir pateikiame jums informacijos, kaip galite sutikti arba nesutikti, kad jūs? asmenin? informacij? tre?iosios ?alys naudot? tiesiogin?s rinkodaros tikslais. Tod?l mums nereikia tvarkyti arba atskleisti tre?i?j? ?ali?, kurios ankstesniais metais gavo jūs? asmenin? informacij? rinkodaros tikslais, s?ra?o.

Jei gyvenate Kalifornijoje ir norite informacijos apie tai, kaip tvarkyti atskleidimo tre?iosioms ?alims variantus, atsi?skite mums u?klaus? el. pa?tu.

Kaip susisiekti su mumis

Vertiname jūs? nuomones. Jei turite klausim? arba komentar? apie ?? Privatumo patvirtinim?, para?ykite el. lai?k? mūs? privatumo komandai adresu privacy@cisco.com.

?io ?Cisco“ privatumo patvirtinimo naujinimai

Kartais galime atnaujinti ?? privatumo patvirtinim?. Jei savo privatumo patvirtinim? pakeisime, ?ia paskelbsime patikslint? versij? su atnaujinta per?iūros data. Jūs sutinkate reguliariai aplankyti tuos puslapius, kad su?inotum?te apie tokius tikslinimus ir juos per?iūr?tum?te. Jei bus atlikti esminiai mūs? privatumo patvirtinimo pakeitimai, galime prane?ti jums kitais būdais prie? pakeitimams ?sigaliojant, pvz., paskelbdami prane?im? savo ?iniatinklio svetain?se arba i?si?sdami jums prane?im?. Toliau naudodamiesi mūs? ?iniatinklio svetaine, kai ?sigalioja tokie pakeitimai, patvirtinate ir sutinkate su tikslinimais bei ?adate j? laikytis.

?Cisco“ privatumo patvirtinimas buvo patikslintas ir paskelbtas 2018 m. baland?io 20 d.

Spustel?kite ?ia nor?dami gauti ankstesn? privatumo patvirtinimo versij?.

Privatumo patvirtinimas

SantraukaKaip susisiekti su mumis

El. pa?to adresas: privacy@cisco.com

Pa?to adresas: Cisco Systems, Inc.
Legal Department
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 USA

欧美黄网站色视频免费_成年片黄网站色大全免播放器_在线观看高清黄网站免费