Imate ra?un?

 •   Prilago?eni sadr?aj
 •   Va?i proizvodi i podr?ka

Trebate ra?un?

Stvori ra?un

Izjava o za?titi privatnosti na mre?i tvrtke Cisco

Centar za povjerenje i transparentnost

Mi u tvrtki Cisco predano radimo na odr?avanju visokih razina za?tite za svoje kupce, proizvode i tvrtku. Vjerujemo u izgradnju i odr?avanje povjerenja, smanjenje rizika i jednostavno ?inimo ono ?to smatramo ispravnim.

Tvrtka Cisco Systems, Inc. i njezine podru?nice (zajedno ?Cisco”) predano rade na za?titi va?e privatnosti i pru?anju pozitivnog iskustva pri posjeti na?ih web-mjesta i tijekom upotrebe na?ih proizvoda i usluga (?Rje?enje” ili ?Rje?enja”).

Ova Izjava o za?titi privatnosti odnosi se na web-mjesta i Rje?enja tvrtke Cisco s poveznicom ili upu?ivanjem na ovu Izjavu, a u njoj se opisuju na?ini na koje rukujemo osobnim podacima i odabiri koji su vam dostupni u pogledu prikupljanja, upotrebe i pristupa te na?ini na koje mo?ete a?urirati i ispraviti osobne podatke. Dodatne informacije o na?em postupanju s osobnim podacima dostupne su u opisima ponuda, dodatnim izjavama o za?titi privatnosti ili obavijestima koje dajemo prije ili u trenutku prikupljanja podataka. Neka web-mjesta tvrtke Cisco imaju vlastite izjave o za?titi privatnosti u kojima je opisano kako rukujemo osobnim podacima za ta web-mjesta. U slu?aju nepodudarnosti obavijesti koju dajemo u trenutku prikupljanja podataka ili izjave o za?titi privatnosti za odre?eno web-mjesto ili Rje?enje s ovom Izjavom o za?titi privatnosti, prednost ima doti?na obavijest koju dajemo ili dodatna izjava o za?titi privatnosti.

Prikupljanje va?ih osobnih podataka

Dok upotrebljavate na?a web-mjesta i Rje?enja te tijekom na?e interakcije, mo?emo prikupljati podatke o vama, uklju?uju?i i va?e osobne podatke. ?Osobni podaci” svi su podaci koji se mogu upotrijebiti za identifikaciju nekog pojedinca, a mogu uklju?ivati ime, adresu, adresu e-po?te, broj telefona, podatke za prijavu (broj ra?una, lozinku), marketin?ke postavke, podatke o ra?unu za dru?tvene mre?e ili broj kartice za pla?anje. Ako neke druge podatke pove?emo s va?im osobnim podacima, isti se tako?er smatraju osobnim podacima. Osobne podatke prikupljamo i iz povjerljivih izvora tre?ih strana, a isto tako za pomo? pri prikupljanju osobnih podataka anga?iramo tre?e strane.

Osobne podatke prikupljamo iz razli?itih razloga kao ?to su sljede?i:

 • kako bismo obradili va?u narud?bu, uklju?uju?i platne transakcije
 • kako bismo vam omogu?ili pretpla?ivanje na elektroni?ki bilten
 • za slanje marketin?kih poruka
 • prilikom stvaranja ra?una
 • kako bi se omogu?ila upotreba odre?enih zna?ajki na?ih rje?enja
 • za personalizaciju va?eg iskustva
 • za potrebe na?e slu?be za korisnike
 • kako bismo upravljali prijavama za zaposlenje
 • za prikupljanje podataka tijekom procesa prijemnih ispita kada vam ?aljemo ra?unalne testove za certifikaciju.

Podatke koje mi i tre?e strane koje anga?iramo s vremenom prikupimo od vas i na svojim web-mjestima te u okviru svojih Rje?enja mo?emo kombinirati s podacima dobivenim iz drugih izvora. Tako pobolj?avamo to?nost i potpunost podataka, a ti nam podaci poma?u i da bolje prilagodimo svoju komunikaciju s vama.

Ako odlu?ite tvrtki Cisco dati osobne podatke neke tre?e strane (kao ?to je ime, adresa e-po?te i broj telefona), pretpostavlja se da za to imate dopu?tenje te tre?e strane. Primjeri uklju?uju proslje?ivanje referentnih ili marketin?kih materijala prijateljima ili slanje preporuka za posao. Tre?e strane mogu otkazati pretplatu na svu budu?u komunikaciju tako da slijede poveznicu u po?etnoj poruci ili se obrate na adresu privacy@cisco.com. U nekim slu?ajevima tvrtka Cisco i tre?e strane koje anga?iramo mogu automatski prikupljati podatke putem kola?i?a, web-zapisnika, web-pratilica i ostalih sli?nih aplikacija. Ti se podaci upotrebljavaju za bolje razumijevanje i pobolj?anje upotrebljivosti, performansi i u?inkovitosti web-mjesta te nam poma?e da svoj sadr?aj ili ponude prilagodimo va?im potrebama. Pojedinosti potra?ite u odjeljku ?Kola?i?i i druge web-tehnologije” u nastavku.

Upotreba va?ih osobnih podataka

Va?e osobne podatke mo?emo upotrijebiti u svrhu svojega poslovanja, za isporuku, pobolj?anje i prilagodbu svojih web-mjesta i Rje?enja, slanje marketin?kih i drugih poruka povezanih s na?im poslovanjem te u sve ostale legitimne svrhe dopu?tene zakonom. Neki od na?ina na koje mo?emo upotrebljavati va?e osobne podatke uklju?uju sljede?e:

 • isporuku tra?enog rje?enja
 • analizu, pru?anje podr?ke i pobolj?anje svojih Rje?enja i va?eg iskustva na mre?i
 • personalizaciju web-mjesta, elektroni?kih biltena i ostalih poruka
 • administraciju i obradu va?ih ispita za certifikaciju
 • slanje poruka, uklju?uju?i one u marketin?ke svrhe i za mjerenje zadovoljstva kupaca, bilo izravno iz tvrtke Cisco, bilo preko partnera.

?eljene na?ine komuniciranja mo?ete urediti u svakom trenutku. Pogledajte odjeljak Va?i odabiri i odabir na?ina komuniciranja u nastavku.

Pristup osobnim podacima i njihova to?nost

Kako bi va?i osobni podaci bili to?ni i a?urni, potrebna nam je va?a pomo?. Pru?amo niz mogu?nosti za pristup, ispravak, izostavljanje ili brisanje va?ih osobnih podataka:

 • Svoje osobne podatke i postavke na web-mjestu Cisco.com mo?ete pregledavati i ure?ivati na mre?i pomo?u alata tvrtke Cisco za upravljanje profilom.
 • Neki subjekti tvrtke Cisco mogu djelovati u ulozi ili se mogu smatrati ?kontrolorima podataka”. Kada neki subjekt tvrtke Cisco djeluje u ulozi kontrolora podataka, svoja prava pristupa i ispravljanja, izostavljanja ili deaktivacije mo?ete, sukladno s va?e?im zakonima za za?titu osobnih podataka, iskoristiti izravno kod tog subjekta tvrtke Cisco kako je opisano u dokumentaciji uz odre?eno Rje?enje.
 • Ako vam je potrebna dodatna pomo? ili pomo? prilikom pristupanja, ispravljanja, izostavljanja ili brisanja osobnih podataka, svakako nam se izravno obratite. Trudimo se u dobroj vjeri udovoljiti svim razumnim zahtjevima za pristup, brisanje, a?uriranje, izostavljanje ili ispravljanje va?ih podataka. Na zahtjev odgovaramo u roku od 30 dana. Ako ne mo?emo udovoljiti va?em zahtjevu, poslat ?emo vam obrazlo?enje.

Va?i odabiri i odabir na?ina komuniciranja

Nudimo mogu?nost primanja raznih informacija povezanih s na?im Rje?enjima. Na?inom komuniciranja i primanjem tih informacija mo?ete upravljati na sljede?e na?ine:

 • slijede?i upute za otkazivanje pretplate na doti?no skupno pismo sadr?ane u svakoj promid?benoj poruci e-po?te koju od nas primite.
 • Slanjem poruke e-po?tom ili obi?nom po?tom na adresu: Cisco Systems, Inc., Privacy Legal Department, 170 West Tasman Dr., San Jose, CA 95134, SAD. Obavezno navedite svoje ime, adresu e-po?te i relevantne podatke o materijalima koje vi?e ne ?elite primati.
 • Za usluge kratkih poruka (?SMS usluge”) odgovaranjem rije?ju ?STOP”, ?KRAJ” ili ?PREKID” na tekstnu SMS poruku koju ste primili.

Te mogu?nosti ne odnose se na obvezne servisne obavijesti ili druge obvezne poruke koje se smatraju dijelom pojedinih Rje?enja, a koje mo?ete povremeno primati ako ne prestanete upotrebljavati ili ne otka?ete Rje?enje sukladno njegovim odredbama i uvjetima. Uz va?e dopu?tenje, va?e osobne podatke mo?emo dijeliti i s poslovnim partnerima ili dobavlja?ima tvrtke Cisco kako bi vam oni mogli poslati informacije o proizvodima ili uslugama koje bi vas mogle zanimati. Ako ne dopu?tate dijeljenje podataka s tre?im stranama u marketin?ke svrhe, kliknite ovdje.

Upotrebom na?ih web-mjesta, Rje?enja ili davanjem osobnih podataka na neki drugi na?in suglasni ste s time da s vama mo?emo komunicirati elektroni?kim putem u vezi sa sigurnosnim problemima, problemima povezanima s privatno??u i administrativnim problemima povezanima s upotrebom. Primjerice, ako otkrijemo sigurnosni proboj, mo?emo vas poku?ati obavijestiti elektroni?kim putem objavom obavijesti na na?em web-mjestu, tako da vam po?aljemo poruku e-po?te ili vam se obratimo na neki drugi na?in.

Dijeljenje va?ih osobnih podataka

Va?e osobne podatke mo?emo dijeliti s tre?im stranama u svrhu svojega poslovanja, za isporuku, pobolj?anje i prilagodbu Rje?enja, slanje marketin?kih i drugih poruka povezanih s na?im poslovanjem te u sve ostale legitimne svrhe dopu?tene zakonom ili na neki drugi na?in uz va?u suglasnost.

Osobne informacije mo?emo dijeliti na sljede?i na?in:

 • unutar tvrtke Cisco i bilo koje podru?nice diljem svijeta u svrhu obrade ili pohrane podataka
 • s poslovnim partnerima ili dobavlja?ima tvrtke Cisco kako bi oni s vama mogli dijeliti informacije o svojim proizvodima i uslugama. Ako ne dopu?tate dijeljenje podataka s tre?im stranama u marketin?ke svrhe, kliknite ovdje.
 • s poslovnim partnerima, dobavlja?ima za usluge, ovla?tenim agentima tre?e strane ili ugovarateljima u svrhu osiguranja zatra?enog Rje?enja, usluge ili transakcije. Primjeri uklju?uju, ali nisu ograni?eni na sljede?e: obrada poziva i transakcija kreditnih kartica, hostiranje web-mjesta, hostiranje registracije za seminar, pomo? i podr?ka u prodaji ili postprodaji te pru?anje podr?ke kupcima.
 • povezano s pripojenjem ili tijekom pregovora za pripojenje, pri prodaji imovine tvrtke, konsolidaciji ili restrukturiranju, financiranju ili kupnji cijele ili dijela na?e tvrtke od strane druge tvrtke
 • kao odgovor na zahtjev nadle?nih vlasti ako vjerujemo da je takvo otkrivanje podataka sukladno ili na neki na?in obvezuju?e temeljem primjenjivog zakona, zakonskog propisa ili pravnog postupka.
 • sa slu?bama za provo?enje zakona, nadle?nim tijelima vlasti ili tre?im stranama kada je to potrebno radi uskla?enosti s pravnim postupkom ili ispunjavanja nacionalnih sigurnosnih zahtjeva, za za?titu prava, vlasni?tva ili sigurnosti tvrtke Cisco, njezinih poslovnih partnera, vas ili drugih te ako je to na neki drugi na?in obvezno sukladno s primjenjivim zakonom
 • u skupnom, anonimnom i/ili deidentificiranom obliku koji ne mo?e poslu?iti za utvr?ivanje va?eg identiteta
 • ako vas na neki drugi na?in obavijestimo i vi date svoju suglasnost.

Sigurnost va?ih osobnih podataka

Namjera nam je ?tititi osobne podatke koje ste nam povjerili te sigurno s njima postupati, sukladno ovoj Izjavi o za?titi privatnosti. Tvrtka Cisco primjenjuje predvi?ene fizi?ke, administrativne i tehni?ke postupke za?tite kako bi za?titila va?e osobne podatke od neovla?tenog pristupa, upotrebe ili razotkrivanja. Od svojih dobavlja?a u skladu s ugovorom tako?er tra?imo da takve podatke ?tite od neovla?tenog pristupa, upotrebe i razotkrivanja. Me?utim, na internetu stopostotna sigurnost nije zajam?ena pa ni mi ne mo?emo osigurati niti zajam?iti sigurnost osobnih podataka koje nam date.

?uvanje osobnih podataka

Va?e osobne podatke po potrebi ?emo sa?uvati kako bismo ih upotrijebili u svrhe za koje su prikupljani. Va?e osobne podatke po potrebi ?emo sa?uvati kako bismo ispunili poslovne zahtjeve i pravne obveze te za rje?avanje sporova, za?titu imovine i provedbu sklopljenih sporazuma.

Upotreba kola?i?a i drugih web-tehnologija

Kao i brojna druga web-mjesta, Cisco upotrebljava alate za automatsko prikupljanje podataka kao ?to su kola?i?i, ugra?ene web-veze i web-pratilice. Ti alati slu?e za prikupljanje odre?enih standardnih podataka koje va? preglednik ?alje na na?e web-mjesto. Primjeri uklju?uju vrstu va?eg preglednika i adresu web-mjesta s kojeg ste do?li na na?e web-mjesto.

Isto tako, mogu prikupljati sljede?e podatke o vama:

 • adresu va?eg internetskog protokola (IP). To je broj koji se automatski dodjeljuje va?em ra?unalu ili ure?aju prilikom povezivanja na internet. Radi se o jedinstvenoj adresu koju dodjeljuje va? pru?atelj internetskih usluga ili informati?ki odjel na TCP/IP mre?i. Izme?u ostalog, IP adresa omogu?uje web-poslu?iteljima lociranje i identificiranje va?eg ure?aja.
 • podatke o va?im klikovima. To, primjerice, uklju?uje stranice koje pregledavate i poveznice koje kliknete. Ti alati olak?avaju va?e pristupanje na?em web-mjestu, ?ine posjetu u?inkovitijom i dragocjenijom pru?aju?i vam prilago?eno iskustvo i prepoznavaju?i vas kada se vratite. Saznajte vi?e o tome kako upotrebljavamo alate za automatsko prikupljanje podataka kao ?to su kola?i?i i miniaplikacije.

Saznajte kako a?urirati odabrane opcije za te alate.

Na?e web-mjesto sadr?i miniaplikacije. Miniaplikacije su interaktivni miniprogrami koji rade na na?oj stranici za osiguranje posebnih usluge drugih tvrtki. Primjeri obuhva?aju prikaz vijesti, mi?ljenja, videozapisa i jo? mnogo toga. Putem miniaplikacija mogu?e je i prikupljanje osobnih podataka, primjerice va?e adrese e-po?te. Miniaplikacije za ispravan rad mogu postaviti i kola?i?e. Podacima koje prikupljaju miniaplikacije upravlja se sukladno s pravilima privatnosti tvrtke koja je miniaplikaciju proizvela.

U nekim web-preglednicima dostupna vam je mogu?nost omogu?avanja zna?ajke ?ne prati” koja oda?ilje signale web-mjestima koja posje?ujete s naznakom da ne ?elite da se prate va?e aktivnosti na mre?i. Ta se zna?ajka razlikuje od blokiranja ili brisanja kola?i?a jer preglednici s omogu?enom zna?ajkom ?ne prati” i dalje mogu prihva?ati kola?i?e.

Trenuta?no ne postoji industrijski standard za na?in na koji bi tvrtke trebale odgovarati na signale ?ne prati”, ali u budu?nosti bi se mogao razviti. Web-mjesta tvrtke Cisco trenuta?no ne prepoznaju i ne odgovaraju na signale ?ne prati”. Ako se to u budu?nosti promijeni, to ?emo opisati u ovoj Izjavi o za?titi privatnosti. Saznajte vi?e informacija o zna?ajci ?ne prati”.

Sklapamo partnerstva s tre?im stranama kako bismo prikazivali oglase na svojim web-mjestima ili upravljali ogla?avanjem na drugim web-mjestima. Na?i partneri tre?ih strana mogu upotrebljavati kola?i?e ili sli?ne tehnologije kako bi vam pru?ali oglase na temelju va?ih aktivnosti pretra?ivanja i interesa. Vi takve oglase mo?ete zabraniti.

Kako zabraniti oglase utemeljene na va?im iskazanim interesima:

Napomena: op?eniti neprilago?eni oglasi i dalje ?e se prikazivati.

Povezana web-mjesta

Mo?emo dati poveznice na web-mjesta tre?ih strana i usluge koje su izvan na?e kontrole i nisu pokrivene ovom Izjavom o za?titi privatnosti. Poti?emo vas da pro?itate izjave o za?titi privatnosti na tim web-mjestima (i op?enito svim web-mjestima) koja posje?ujete.

Forumi i sobe za ?avrljanje

Ako sudjelujete u raspravi na forumu, u lokalnim zajednicama ili u sobi za ?avrljanje na web-mjestu tvrtke Cisco, morate znati da je velik broj podataka koje tamo dajete (odnosno va? javni profil) ?iroko dostupan drugima te ih oni mogu upotrebljavati za kontaktiranje, slanje ne?eljenih poruka ili druge svrhe nad kojima tvrtka Cisco nema nikakvu kontrolu. Isto tako, napominjemo da pojedini forumi i sobe za ?avrljanje mogu posjedovati dodatna pravila i uvjete. Tvrtka Cisco nije odgovorna za osobne i ostale podatke koje odlu?ite otkriti na tim forumima. Kako biste zatra?ili uklanjanje svojih osobnih podataka s na?eg bloga ili foruma zajednice, obratite nam se na adresu privacy@cisco.com. U pojedinim slu?ajevima ne?emo mo?i ukloniti va?e osobne podatke i o tome ?emo vas obavijestiti te vam iznijeti obrazlo?enje.

Privatnost djece

Tvrtka Cisco poti?e roditelje i skrbnike da aktivno sudjeluju u mre?nim aktivnostima svoje djece. Tvrtka Cisco ne prikuplja svjesno osobne podatke djece bez odgovaraju?e suglasnosti roditelja ili skrbnika. Ako smatrate da smo prikupili osobne podatke od nekoga kome je zbog dobi u va?oj dr?avi za to potrebna odgovaraju?a suglasnost, upozorite nas na to putem jednog od na?ina opisanih u odjeljku Obratite nam se i mi ?emo poduzeti sve odgovaraju?e mjere kako bismo problem istra?ili i rije?ili u kratkom roku.

Suglasnost za prijenos, obradu i pohranu osobnih podataka

Budu?i da je tvrtka Cisco globalna organizacija, va?e osobne podatke mo?emo prenositi tvrtki Cisco u Sjedinjenim Ameri?kim Dr?avama, bilo kojoj od podru?nica tvrtke Cisco diljem svijeta ili tre?im stranama i poslovnim partnerima kao ?to je iznad opisano koji se nalaze u razli?itim zemljama svijeta. Upotrebom na?ih web-mjesta i Rje?enja ili kada odlu?ite s nama podijeliti svoje osobne podatke ako je to dopu?teno u skladu s primjenjivim zakonom, pristajete na prijenos, obradu i pohranu tih podataka izvan svoje dr?ave prebivali?ta gdje se standardi za za?titu podataka mogu razlikovati.

Tvrtka Cisco ?titi i omogu?uje prijenos osobnih podataka diljem svijeta na vi?e razli?itih na?ina:

 • Certifikacija za?tite privatnosti organizacije APEC

  Odgovorni zastupnik organizacije APEC za SAD potvrdio je da je globalni program za?tite privatnosti tvrtke Cisco uskla?en sa sustavom prekograni?nih pravila o privatnosti (CBPR) Azijsko-pacifi?ke ekonomske zajednice (APEC). CBPR-om se pru?a okvir za organizacije kako bi se osigurala za?tita osobnih podataka koji se prenose me?u gospodarskim zajednicama u okviru organizacije APEC. Vi?e informacija o okviru za?tite privatnosti organizacije APEC i sustavu CBPR mo?ete prona?i ovdje. Na?a certifikacija odnosi se na poslovne procese u okviru na?ih globalnih djelatnosti tijekom kojih se osobni podaci obra?uju i prenose do/od na?ih podru?nica diljem svijeta. Kako biste vidjeli na?u certifikaciju, kliknite na ?ig TRUSTe i posjetite stranicu za provjeru valjanosti.

  TRUSTe

   

  TRUSTe

   

 • Europsko-ameri?ki i ?vicarsko-ameri?ki okviri za?tite privatnosti Privacy Shield

  Tvrtka Cisco sudjeluje i certificirana je sukladno europsko-ameri?kim i ?vicarsko ameri?kim okvirima i na?elima za?tite privatnosti Privacy Shield zadanim od strane Ministarstva trgovine SAD-a koji se odnose na prikupljanje, upotrebu i zadr?avanje osobnih podataka prenesenih iz Europske unije (EU) i ?vicarske. Oslanjaju?i se na europsko-ameri?ki i ?vicarsko-ameri?ki okvir Privacy Shield, tvrtka Cisco sa svim osobnim podacima koje prima od dr?ava ?lanica Europske unije (EU) nastoji postupati u skladu s primjenjivim na?elima okvira. Ako postoji konflikt izme?u odredbi iz ove Izjave o za?titi privatnosti i na?ela okvira Privacy Shield, prednost imaju na?ela okvira Privacy Shield. Kako biste saznali vi?e o okvirima Privacy Shield, posjetite stranicu sustava Privacy Shield Ministarstva trgovine SAD-a. U skladu s okvirima Privacy Shield tvrtka Cisco odgovorna je za obradu osobnih podataka koje prima, a potom prenosi tre?oj strani koja djeluje u ulozi njezina zastupnika. Tvrtka Cisco uskla?ena je s na?elima okvira Privacy Shield za sve daljnje prijenose osobnih podataka iz Europske unije i ?vicarske, uklju?uju?i daljnji prijenos odredbi o odgovornosti. U odre?enim situacijama tvrtka Cisco mo?da ?e morati otkriti osobne podatke kao odgovor na zakonite zahtjeve javnih tijela vlasti, uklju?uju?i zahtjeve za ispunjavanje uvjeta u pogledu nacionalne sigurnosti i provedbe zakona. U pogledu osobnih podataka primljenih ili prenesenih u skladu s okvirom Privacy Shield, tvrtka Cisco podlije?e zakonskim provedbenim ovlastima Savezne trgovinske komisije SAD-a.

  TRUSTe

   

 • Obvezuju?a korporativna pravila EU-a – voditelj obrade

  Nizozemska, poljska, ?panjolska i ostala relevantna europska regulatorna tijela u podru?ju za?tite privatnosti potvrdila su da Ciscov globalni program i pravila za?tite privatnosti pru?aju zadovoljavaju?e za?titne mjere za za?titu privatnosti i temeljnih prava i sloboda pojedinaca pri prijenosu osobnih podataka za?ti?enih europskim zakonima. Ciscova obvezuju?a korporativna pravila za voditelja obrade (BCR-C) osiguravaju da prijenosi osobnih podataka iz Europe koje Cisco obavlja u cijelom svijetu budu za?ti?eni odgovaraju?im za?titnim mjerama.

  Primjerak na?ih pravila BCR-C dostupan je ovdje. Dodatne informacije o obvezuju?im korporativnim pravilima dostupne su ovdje.

Ako imate nedoumice u pogledu privatnosti s osobnih podacima koje obra?uje ili prenosi tvrtka Cisco u skladu sa sustavom CBPR i/ili okvirom za?tite privatnosti Privacy Shield, a koje tvrtka Cisco nije rije?ila na zadovoljavaju?i na?in, kliknite ovdje i (besplatno) se obratite na?oj slu?bi tre?e strane nadle?noj za rje?avanje sporova sa sjedi?tem u SAD-u. U odre?enim uvjetima koji su podrobnije opisani na web-mjestu okvira za?tite privatnosti Privacy Shield mo?ete imati pravo zatra?iti obvezuju?u arbitra?u ako su ostali postupci u okviru rje?avanja sporova upotrijebljeni.

Va?a prava na privatnost u Californiji

Stanovnici sa stalnim prebivali?tem u dr?avi California, sukladno s odjeljkom 1798.83 Gra?anskog zakona dr?ave California, imaju pravo od tvrtki koje posluju na teritoriju Californije zatra?iti popis svih tre?ih strana kojima je tvrtka otkrila osobne podatke u protekloj godini u svrhu izravnog marketinga. Druga je mogu?nost sukladno zakonu, ako je pravilima o za?titi privatnosti doti?ne tvrtke predvi?ena mogu?nost zabranjivanja ili davanja dopu?tenja za upotrebu osobnih podataka tre?im stranama (primjerice ogla?iva?ima) u marketin?ke svrhe, da vam tvrtka pru?i informacije o tome kako mo?ete iskoristiti svoje mogu?nosti odabira za otkrivanje.

Tvrtka Cisco udovoljava svim zahtjevima za primjenu te druge mogu?nosti. Imamo opse?nu izjavu o za?titi privatnosti i detaljno opisujemo kako mo?ete zabraniti ili dopustiti upotrebu osobnih podataka tre?im stranama u svrhu izravnog marketinga. Stoga nismo obvezni ?uvati niti otkrivati popis tre?ih strana koje su u protekloj godini primile va?e osobne podatke u marketin?ke svrhe.

Ako imate stalno prebivali?te u Californiji i ?elite se informirati o tome kako mo?ete iskoristiti svoje pravo odabira za otkrivanje podataka tre?im stranama, svoj nam zahtjev po?aljite e-po?tom.

Kako nam se obratiti

Cijenimo va?e mi?ljenje. Ako imate pitanja ili komentara povezanih s ovom Izjavom o za?titi privatnosti, po?aljite poruku e-po?te na?em timu za privatnost na adresu privacy@cisco.com.

A?uriranja ove Izjave o za?titi privatnosti tvrtke Cisco

Povremeno mo?emo a?urirati ovu Izjavu o za?titi privatnosti. Ako izmijenimo Izjavu o za?titi privatnosti, ovdje ?emo objaviti izmijenjenu ina?icu uz nazna?eni datum izmjena. Pristajete na redovno posje?ivanje ovih stranica kako biste se upoznali s takvim izmjenama i pro?itali ih. U slu?aju uvo?enja bitnih izmjena u Izjavu o za?titi privatnosti o tome vas mo?emo obavijestiti i prije nego ?to izmjene stupe na snagu, primjerice objavom obavijesti na web-mjestu ili slanjem obavijesti. Ako nastavite upotrebljavati na?e web-mjesto nakon ?to takve izmjene stupe na snagu, prihva?ate i suglasni ste s izmjenama te ?ete se istih pridr?avati.

Izjava o za?titi privatnosti tvrtke Cisco posljednji je put izmijenjena i objavljena 20. travnja 2018.

Kliknite ovdje ako ?elite pogledati prethodnu ina?icu izjave o za?titi privatnosti.

Izjava o za?titi privatnosti

Sa?etakKako nam se obratiti

E-po?ta: privacy@cisco.com

Po?ta: Cisco Systems, Inc.
Legal Department
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 SAD

欧美黄网站色视频免费_成年片黄网站色大全免播放器_在线观看高清黄网站免费