Máte ú?et?

 •   Personalizovany obsah
 •   Va?e produkty a?podpora

Pot?ebujete ú?et?

Vytvo?it ú?et

Online prohlá?ení spole?nosti Cisco o ochraně osobních údaj?

Centrum d?věry a?transparentnosti

Spole?nost Cisco se zavázala poskytovat vysokou úroveň ochrany na?im zákazník?m, produkt?m a spole?nostem a dat?m nám svě?enym. Vě?íme v budování a udr?ování d?věry, ?ízení rizik a etické a zodpovědné chování. 

Spole?nost Cisco Systems, Inc., a její dce?iné spole?nosti (souhrnně ?Cisco“) usilují o ochranu va?ich osobních údaj? a zaji?tění va?í spokojenosti p?i pou?ívání na?ich web?, produkt? a slu?eb (??e?ení“).

Toto prohlá?ení o ochraně osobních údaj? se vztahuje na webové stránky a ?e?ení spole?nosti Cisco, které odkazují na toto prohlá?ení o ochraně osobních údaj?, a popisuje zp?sob na?eho zacházení s osobními údaji a také va?e mo?nosti tykající se shroma??ování, pou?ívání, aktualizace a oprav va?ich osobních údaj? a p?ístupu k nim. Dal?í informace o na?ich postupech ohledně osobních údaj? naleznete v popisech nabídek, datovych listech ochrany osobních údaj? nebo dal?ích poznámkách poskytnutych v okam?iku sběru dat nebo d?íve. Některé webové stránky a ?e?ení spole?nosti Cisco mohou obsahovat samostatnou dokumentaci o ochraně osobních údaj?, která popisuje, jak nakládáme s osobními údaji konkrétně v p?ípadě těchto webovych stránek ?i ?e?ení. Pokud je konkrétní oznámení pro webové stránky nebo ?e?ení v rozporu s tímto prohlá?ením o ochraně osobních údaj?, bude mít p?ednost to konkrétní oznámení pro dané ?e?ení/stránku.

Co jsou osobní údaje

?Osobní údaje“ p?edstavují libovolné informace, které lze pou?ít k identifikaci osoby, a mohou zahrnovat jméno, adresu, e-mailovou adresu, telefonní ?íslo, p?ihla?ovací informace (?íslo ú?tu, heslo), informace o ú?tu na sociálních médiích nebo ?íslo platební karty.

Mohou také zahrnovat identifikátory za?ízení, data a telemetrii (nap?íklad IP nebo MAC adresa), pokud jsou tato data propojena nebo vázána na za?ízení konkrétní osoby.

Pokud spojíme dal?í data s va?imi osobními údaji, budeme daná spojená data pova?ovat za osobní údaje.

Sběr va?ich osobních údaj?

M??eme o vás shroma??ovat údaje, v?etně osobních údaj?, p?i pou?ívání na?ich webovych stránek ?i ?e?ení a komunikaci s na?í spole?ností. Také získáváme osobní údaje z d?věryhodnych zdroj? t?etích stran a zapojujeme do sběru osobních údaj? t?etí strany, které shroma??ují osobní údaje na?ím jménem.

Osobní údaje shroma??ujeme z ?ady obchodních d?vod?, nap?íklad:

 • Zpracování objednávky, v?etně platebních transakcí.
 • Poskytování odběru novinek.
 • Odesílání a správa marketingovych sdělení a preferencí.
 • Vytvo?ení ú?tu.
 • Poskytování webovych stránek a ?e?ení a umo?nění pou?ívání ur?itych funkcí.
 • Personalizace, zdokonalování a zlep?ování u?ivatelskych zku?eností a ?e?ení.
 • Poskytování zákaznickych slu?eb.
 • Správa ?ádostí o pracovní místo.
 • Správa online vzdělávání, testování a certifikací.

Na?e spole?nost a t?etí strany, se kterymi spolupracujeme, m??e kombinovat informace shromá?děné od vás v pr?běhu ?asu na na?ich webovych stránkách a v ?e?eních s informacemi získanymi z dal?ích zdroj?. To nám pomáhá zlep?ovat p?esnost a úplnost a umo?ňuje nám to lépe p?izp?sobovat na?i komunikaci s vámi.

Pokud se rozhodnete poskytnout spole?nosti Cisco osobní údaje t?etí strany (nap?íklad jméno, e-mailovou adresu a telefonní ?íslo), prohla?ujete, ?e k tomu máte svolení dané t?etí strany. P?íklady zahrnují p?eposlání referen?ních nebo marketingovych materiál? p?íteli nebo odeslání doporu?ení pracovník?. T?etí strany mohou odhlásit odběr jakékoliv budoucí komunikace pomocí odkazu poskytnutého v první zprávě nebo kliknutím sem. V některych p?ípadech m??e spole?nost Cisco a t?etí strany, se kterymi spolupracuje, automaticky shroma??ovat data pomocí soubor? cookie, webovych protokol?, webovych signál? a dal?ích podobnych aplikací. Tyto informace se vyu?ívají k lep?ímu pochopení a vylep?ení vyu?itelnosti, vykonu a efektivity webovych stránek nebo ?e?ení a jako pomoc p?i personalizaci funkcí, obsahu nebo nabídek na míru u?ivatel?m. Dal?í informace naleznete v ?ásti ?Soubory cookie a dal?í webové technologie“ ní?e.

Vyu?ívání va?ich osobních údaj?

 • Va?e osobní údaje m??eme vyu?ívat pro ú?ely provozování a jako pomoc p?i zaji?tění bezpe?nosti na?eho podnikání, doru?ování, vylep?ování a p?izp?sobení na?ich webovych stránek a ?e?ení, odesílání oznámení, marketingovych a dal?ích sdělení a pro dal?í legitimní ú?ely povolené p?íslu?nym zákonem. Některé ze zp?sob?, jakymi m??eme vyu?ívat osobní údaje, zahrnují následující:
 • Doru?ování po?adovaného ?e?ení.
 • Analyza, podpora a vylep?ování na?ich webovych stránek a ?e?ení a u?ivatelskych zku?eností.
 • P?izp?sobení webovych stránek a ?e?ení, novinek a dal?ích komunikací.
 • Správa a zpracování va?ich ?kolení a certifika?ních zkou?ek.
 • Správa vztah? a komunikace se spole?ností Cisco.
 • Zasílání sdělení, v?etně těch zasílanych pro marketingové ú?ely a zji?tění spokojenosti zákazník?, bu? p?ímo spole?ností Cisco, nebo na?imi partnery.

P?edvolby komunikace m??ete kdykoliv upravit. Viz ?ást Va?e volby a vyběr preferencí komunikace ní?e.

P?ístup k va?im osobním údaj?m a jejich p?esnost

 • P?i udr?ování p?esnosti a aktuálnosti va?ich osobních údaj? pot?ebujeme va?i pomoc. Poskytujeme mo?nosti p?ístupu, oprav, omezení nebo odstranění va?ich osobních údaj?:
 • Své osobní údaje a p?edvolby na stránkách Cisco.com m??ete zobrazit ?i upravit online pomocí nástroje Cisco Profile Management Tool.
 • Některé subjekty spole?nosti Cisco lze v některych p?ípadech pova?ovat za ?dr?itele dat“ nebo tak mohou jednat. Pokud subjekt spole?nosti Cisco jedná jako dr?itel dat, m??ete vyu?ít svá práva p?ístupu a po?ádat o opravu, omezení nebo deaktivace v rámci platnych zákon? na ochranu dat p?ímo u daného subjektu spole?nosti Cisco, jak je popsáno v konkrétní dokumentaci k ?e?ení.
 • Pokud pot?ebujete dal?í pomoc s p?ístupem, opravou, omezením nebo odstraněním osobních údaj?, neváhejte nás kontaktovat p?ímo. V dobré ví?e se sna?íme ctít rozumné ?ádosti o p?ístup, odstranění, aktualizaci, omezení ?i opravu údaj?. Na ?ádost odpovíme do 30 dní. Pokud va?í ?ádosti nebudeme moci vyhovět nebo budeme pot?ebovat více ?asu, poskytneme vám vysvětlení.
 • Za ur?itych okolností lze některé subjekty spole?nosti Cisco v některych p?ípadech pova?ovat za ?zpracovatele dat“ nebo tak mohou jednat. Pokud subjekt spole?nosti Cisco funguje jako zpracovatel dat a vy si p?ejete uplatnit svá práva na p?ístup a po?adovat opravy, potla?ení nebo deaktivaci, spole?nost Cisco vás nasměruje na správce údaj? podle p?íslu?nych zákon? o ochraně osobních údaj?.

Va?e volby a vyběr preferencí komunikace

Poskytujeme vám volbu p?ijímat r?zné informace, které souvisí s na?ím podnikáním, programy, webovymi stránkami a ?e?eními. P?edvolby komunikace m??ete spravovat pomocí následujících metod:

 • Dodr?ováním pokyn? p?ilo?enych v ka?dém propaga?ním e-mailu od na?í spole?nosti k odhlá?ení odběru této po?ty.
 • Vyplněním a odesláním tohoto formulá?e nebo kontaktováním po?tou na adrese: Cisco Systems, Inc., Privacy Legal Department, 170 West Tasman Dr., San Jose, CA 95134, USA. Nezapomeňte uvést své jméno, e-mailovou adresu a konkrétní p?íslu?né informace o materiálech, které si ji? nep?ejete zasílat.
 • V p?ípadě slu?eb krátkych zpráv (dále jen ?slu?by SMS“), odpovězte textem ?STOP“, ?END“ nebo ?QUIT“ na SMS zprávu, kterou jste obdr?eli.

Tyto volby se nevztahují na oznámení o slu?bách nebo jiná po?adovaná sdělení, která jsou pova?ována za sou?ást některych program?. webovych stránek a ?e?ení, je? m??ete pravidelně p?ijímat, pokud nep?estanete pou?ívat nebo nezru?íte pou?ívání programu, webovych stránek ?i ?e?ení v souladu se smluvními podmínkami. Va?e osobní údaje m??eme s va?ím oprávněním sdílet s obchodními partnery nebo dodavateli spole?nosti Cisco, aby vás informovali o webovych stránkách, programech, produktech nebo slu?bách, které vás mohou zajímat. Chcete-li vyjád?it vyslovny nesouhlas s tímto sdílením dat spole?ností Cisco se t?etími stranami pro jejich marketingové ú?ely, klikněte sem.

Pou?íváním na?ich webovych stránek, ?e?ení nebo jinym poskytováním osobních údaj? na?í spole?nosti souhlasíte, ?e s vámi m??eme komunikovat elektronicky ohledně problém? zabezpe?ení, soukromí a správy tykajících se va?eho pou?ívání. Pokud se nap?íklad dozvíme o pr?lomu systému zabezpe?ení, m??eme se vás pokusit upozornit elektronicky zve?ejněním oznámení na na?ich webovych stránkách, zasláním e-mailu nebo jinou formou kontaktování.

Sdílení osobních údaj?

Va?e osobní údaje m??eme sdílet se t?etími stranami pro ú?ely provozování na?eho podnikání, doru?ování, vylep?ování, zaji?tění a p?izp?sobení na?ich webovych stránek a ?e?ení, odesílání marketingovych a dal?ích sdělení souvisejících s na?ím podnikáním a pro dal?í legitimní ú?ely povolené p?íslu?nym zákonem nebo jinak s va?ím svolením.

Osobní údaje m??eme sdílet následujícími zp?soby:

 • V rámci spole?nosti Cisco a kterékoliv z na?ich celosvětovych dce?inych spole?ností za ú?elem zpracování dat, jako je marketing, obchodní operace, zabezpe?ení, funk?nost webovych stránek nebo ?e?ení ?i ukládání.
 • S obchodními partnery nebo dodavateli spole?nosti Cisco, aby vás mohli informovat o produktech nebo slu?bách. Chcete-li vyjád?it vyslovny nesouhlas s tímto sdílením dat spole?ností Cisco se t?etími stranami pro jejich marketingové ú?ely, klikněte sem.
 • S obchodními partnery, poskytovateli slu?eb, autorizovanymi agenty t?etí strany nebo smluvními dodavateli za ú?elem poskytování po?adovanych webovych stránek, ?e?ení, slu?eb nebo transakcí. P?íklady mimo jiné zahrnují: zpracování objednávek a transakcí platebních karet, hostování webovych stránek, zaji?tění registrací k seminá??m, pomoc s prodejními aktivitami nebo poprodejní podporou a poskytování podpory zákazník?m.
 • Ve spojení s vyjednáváním libovolné fúze, prodeje majetku spole?nosti, konsolidace nebo restrukturalizace, financování nebo akvizice celého na?eho podnikání nebo jeho ?ásti jinou spole?ností ?i p?es jinou spole?nost nebo během takového vyjednávání.
 • V reakci na ?ádost kompetentního ú?adu nebo t?etí osoby o informace, pokud vě?íme, ?e je zve?ejnění v souladu s p?íslu?nymi zákony, p?edpisy nebo právním procesem nebo je jimi vy?adováno.
 • S vykonnymi orgány, vládními ú?ady nebo dal?ími t?etími stranami dle pot?eby za ú?elem vyhovění právnímu postupu nebo splnění národních bezpe?nostních po?adavk?; k ochraně práv, majetku nebo bezpe?nosti spole?nosti Cisco, obchodních partner?, vás nebo dal?ích osob nebo v jiném p?ípadě vy?adovaném p?íslu?nymi zákony.
 • V agregované formě, anonymizované formě a/nebo s odebranymi identifika?ními údaji, kdy nelze údaje rozumně pou?ít k va?í identifikaci.
 • Pokud vás v jiném p?ípadě upozorníme a vy nám udělíte souhlas se sdílením.

Zabezpe?ení osobních údaj

Sna?íme se chránit nám svě?ené osobní údaje a jednat s nimi bezpe?ně v souladu s na?ím prohlá?ením o ochraně osobních údaj?. Spole?nost Cisco implementuje fyzické, administrativní a technické pojistky, které mají chránit va?e osobní údaje p?ed náhodnym nebo nezákonnym zni?ením, ztrátou, změnou, neoprávněnym zve?ejněním nebo p?ístupem. Také smluvně vy?adujeme, aby na?i dodavatelé chránili tyto informace p?ed náhodnym nebo nezákonnym zni?ením, ztrátou, změnou, neoprávněnym zve?ejněním nebo p?ístupem. U internetu v?ak nelze zaru?it 100% zabezpe?ení a my nem??eme zajistit nebo garantovat zabezpe?ení poskytovanych osobních údaj?.

Uchovávání osobních údaj?

Va?e osobní údaje budeme uchovávat dle pot?eby k plnění ú?el?, pro které byly shromá?děny. Va?e osobní údaje budeme uchovávat a vyu?ijeme dle pot?eby k plnění na?ich obchodních závazk?, právních závazk?, ?e?ení spor?, ochraně na?eho majetku a vynucování na?ich práv a smluv.

Pou?ívání soubor? cookie a dal?ích webovych technologií

Podobně jako mnoho webovych stránek a webovych ?e?ení i spole?nost Cisco vyu?ívá nástroje pro automaticky sběr dat, nap?íklad soubory cookie, vlo?ené webové odkazy a webové signály. Tyto nástroje shroma??ují ur?ité standardní informace, které nám vá? prohlí?e? zasílá (nap?. adresa internetového protokolu (IP), adresa MAC, chování po kliknutí a telemetrie). 

Tyto nástroje usnadňují, zefektivňují a p?izp?sobují va?i náv?těvu na?ich webovych stránek a ?e?ení. Tyto informace také pou?íváme ke zlep?ení na?ich webovych stránek a ?e?ení a poskytování lep?ích slu?eb a hodnoty.

Spolupracujeme se t?etími stranami na zobrazování reklam na na?ich webovych stránkách a na správě na?ich reklam na jinych stránkách. Na?i partne?i mohou pou?ívat soubory cookie ?i podobné technologie s cílem zobrazovat reklamy zalo?ené na va?ich aktivitách p?i prohlí?ení internetu a va?ich zájmech. M??ete se z p?ijímání této reklamy odhlásit; budou se v?ak i nadále zobrazovat obecné nepersonalizované reklamy.

Více informací viz Jak spole?nost Cisco pou?ívá nástroje na automatické shroma??ování údaj?.

Chcete-li aktualizovat p?edvolby soubor? cookie, nav?tivte stránku Správce souhlasu se soubory cookie spole?nosti Cisco.

Odkazované webové stránky

M??eme poskytovat odkazy na webové stránky t?etích stran, které jsou mimo na?i kontrolu a kterych se netyká toto prohlá?ení o ochraně osobních údaj?. Doporu?ujeme vám projít si prohlá?ení o ochraně osobních údaj? uvedená na webovych stránkách, které nav?těvujete.

Fóra a chatovací místnosti

Zapojíte-li se do diskusního fóra, místní komunity nebo chatovací místnosti na webovych stránkách Cisco, vezměte na vědomí, ?e zde zadané informace (tj. vá? ve?ejny profil) budou ?iroce dostupné dal?ím osobám a mohou byt vyu?ity ke kontaktu s vámi, odesílání nevy?ádanych zpráv nebo pro ú?ely, nad kterymi spole?nost Cisco ani vy nemáte kontrolu. Také prosím vezměte na vědomí, ?e se na jednotlivá fóra a chatovací místnosti mohou vztahovat dal?í pravidla a podmínky. Spole?nost Cisco není zodpovědná za osobní údaje nebo dal?í informace, které se rozhodnete uvést na těchto fórech. Chcete-li po?ádat o odstranění osobních údaj? z na?eho blogu ?i komunitního fóra, klikněte sem. V některych p?ípadech nebudeme moci osobní údaje odebrat, a pokud k tomu dojde, budeme vás o takové situaci informovat a po?leme vám zd?vodnění.

Ochrana osobních údaj? dětí

Spole?nost Cisco doporu?uje rodi??m a opatrovník?m, aby p?evzali aktivní roli v online aktivitách svych dětí. Spole?nost Cisco neshroma??uje vědomě osobní údaje od dětí bez p?íslu?ného souhlasu rodi?? nebo opatrovník?. Pokud se domníváte, ?e jsme mohli shromá?dit osobní údaje od osoby, která není zletilá ve va?í zemi, bez p?íslu?ného souhlasu, dejte nám o tom vědět pomocí metod popsanych v ?ásti Kontaktujte nás a my p?ijmeme nále?itá opat?ení k okam?itému vy?et?ení a vy?e?ení této situace.

Mezinárodní p?enos, zpracování a ukládání osobních údaj?

Jeliko? je spole?nost Cisco globální spole?nost, m??eme p?ená?et va?e osobní informace do spole?nosti Cisco v USA, do libovolné pobo?ky spole?nosti Cisco na celém světě nebo t?etím stranám a obchodním partner?m, kte?í se nacházejí v r?znych zemích po celém světě, jak je popsáno vy?e. Pou?íváním na?ich webovych stránek a ?e?ení nebo poskytováním osobních údaj? na?í spole?nosti berete na vědomí a souhlasíte, tam kde to povolují p?íslu?né zákony, s p?enosem, zpracováním a ukládáním takovych informací mimo va?i zemi pobytu, kde se mohou normy ochrany dat li?it.

Spole?nost Cisco chrání a umo?ňuje globální p?enos osobních údaj? několika zp?soby:

 • Certifikace spole?enství APEC k ochraně osobních údaj?

Globální program ochrany osobních údaj? spole?nosti Cisco, popsany v tomto prohlá?ení o ochraně osobních údaj?, je v souladu se systémem pravidel p?eshrani?ní ochrany osobních údaj? (CBPR) Asijsko-pacifického hospodá?ského spole?enství (APEC) a s pravidly Uznávání soukromí zpracovatel?m (PRP). Systém CBPR spole?enství APEC a pravidla PRP poskytují organizacím rámec pro zaji?tění ochrany osobních údaj? p?ená?enych mezi ekonomikami, které jsou ?leny spole?enství APEC. Dal?í informace o rámci ochrany osobních údaj? spole?enství APEC, systému CBPR a pravidlech PRP zobrazíte zde. Na?e certifikace platí pro obchodní procesy v rámci na?ich globálních operací, které zpracovávají a p?ená?ejí osobní údaje do/z na?ich pobo?ek po celém světě. Chcete-li na?e certifikace zobrazit, p?ejděte na stránku ově?ení ka?dé jednotlivé certifikace kliknutím na pe?eti spole?nosti TRUSTe.
TRUSTe
TRUSTe

 • ?títy EU, UK a ?vycarsko–USA na ochranu osobních údaj?

Spole?nost Cisco Systems Inc. a její pobo?ky v USA: Acano LLC, Broadsoft, Inc., Cisco OpenDNS LLC, Cisco Systems Capital Corporation, Cisco Webex LLC, CliQr Technologies LLC, CloudLock LLC, Duo Security, Inc., Jasper International Services LLC, Jasper Technologies LLC, Meraki LLC a Scientific-Atlanta LLC (spole?ně dále jen ?Cisco-US“) se ú?astní a certifikovaly soulad s Privacy Shield Frameworks and Principles dokumentem mezi EU a USA a mezi ?vycarskem a USA stanovenou americkym Ministerstvem obchodu a tykají se shroma??ování, vyu?ívání a uchovávání osobních údaj? p?ená?enych z Evropské unie (EU), Spojeného království (UK) a ?vycarska. Spole?nost Cisco-US se na základě tohoto Privacy Shield Frameworks and Principles dokumentu zavázala pod?ídit zpracování ve?kerych osobních údaj? obdr?enych z ?lenskych zemí Evropské unie, Spojeného království a ?vycarska p?íslu?nym zásadám těchto rámc?. Vyskytne-li se jakykoliv rozpor mezi ustanoveními tohoto prohlá?ení o ochraně osobních údaj? a zásadami ?tít? na ochranu soukromí, budou za ur?ující pova?ovány zásady ?tít? na ochranu soukromí. Chcete-li o těchto rámcích ?tít? na ochranu osobních údaj? získat dal?í informace, nav?tivte webové stránky Privacy Shield Frameworks and Principles na webu Ministerstva obchodu USA.

V souladu s těmito Privacy Shield Frameworks and Principles nese spole?nost Cisco-US odpovědnost za zpracování osobních údaj?, které obdr?í a následně ode?le t?etí straně, která jedná jako prost?edník jejím jménem. Spole?nost Cisco-US dodr?uje zásady ?tít? na ochranu soukromí v p?ípadě ve?kerych následnych p?enos? osobních údaj? z EU, Spojeného království a ?vycarska, v?etně ustanovení o odpovědnosti za dal?í p?enos. V ur?itych situacích m??e byt spole?nost Cisco-US nucena zve?ejnit osobní údaje v reakci na zákonnou ?ádost ve?ejnych orgán?, a to v?etně splnění národních bezpe?nostních po?adavk? ?i po?adavk? donucovacích orgán?.

Pokud jde o osobní údaje obdr?ené nebo p?enesené v souladu s Privacy Shield Frameworks and Principles, spole?nost Cisco-US podléhá regula?ní pravomoci americké Federální obchodní komise (FTC).
TRUSTe

 • Závazná podniková pravidla v EU – kontrolor

Globální program a zásady ochrany osobních údaj? spole?nosti Cisco byly schváleny holandskymi, polskymi, ?panělskymi a dal?ími p?íslu?nymi evropskymi ú?ady na ochranu osobních údaj? jako poskytující odpovídající ochranu osobních údaj?, základních práv a svobod osob pro p?evody osobních údaj? chráněnych evropskymi zákony. Závazná podniková pravidla spole?nosti Cisco -- kontrolor (BCR-C) -- uvádějí, ?e p?evody evropskych osobních údaj? prováděné spole?ností Cisco po celém světě mají zaji?těnu odpovídající ochranu.

Kopii na?ich pravidel BCR-C naleznete zde. Dal?í informace o pravidlech BCR naleznete zde.

?e?ení reklamací

Pokud máte nevy?e?eny problém tykající se ochrany osobních údaj?, ktery souvisí s osobními údaji zpracovanymi nebo p?enesenymi spole?ností Cisco v souladu se systémem CBPR, pravidly PRP a/nebo Privacy Shield Frameworks and Principles nebo tímto prohlá?ením a ktery spole?nost Cisco uspokojivě nevy?e?ila, kontaktujte (bezplatně) na?eho partnera pro ?e?ení spor? se sídlem v USA kliknutím na zde. P?ípadně m??ete po?ádat o pomoc ú?ad pro dohled nad ochranou osobních údaj? ve va?í jurisdikci (Poznámka: Hlavní sídlo spole?nosti Cisco v EU je v Nizozemsku. Na?ím hlavním ú?adem v EU je proto holandsky ú?ad Autoritiet Persoonsgegevens). 

Za ur?itych okolností, které jsou úplněji popsány na webovych stránkách Privacy Shield Frameworks and Principles, m??ete mít nárok pou?ít závaznou arbitrá?, pokud byly vy?erpány jiné postupy pro ?e?ení spor?. Za ur?itych okolností, které jsou úplněji popsány na webovych stránkách ?títu na ochranu osobních údaj?, m??ete mít nárok pou?ít závaznou arbitrá?, pokud byly vy?erpány jiné postupy pro ?e?ení spor?.

Jak nás m??ete kontaktovat

Vá?íme si va?ich názor?. Máte-li nějaké otázky nebo komentá?e související s tímto prohlá?ením o ochraně osobních údaj?, klikněte sem.

Aktualizace tohoto prohlá?ení spole?nosti Cisco o ochraně osobních údaj?

Toto prohlá?ení o ochraně osobních údaj? m??eme ?as od ?asu aktualizovat. Pokud prohlá?ení o ochraně osobních údaj? upravíme, zve?ejníme zde upravenou verzi s datem aktualizované revize. Souhlasíte, ?e budete tyto stránky pravidelně nav?těvovat, abyste si byli vědomi v?ech podobnych revizí a mohli si je projít. Pokud provedeme materiální změny na?eho prohlá?ení o ochraně osobních údaj?, m??eme vás také upozornit jinymi prost?edky p?ed uvedením změn v platnost, nap?íklad zve?ejněním oznámení na na?ich webovych stránkách nebo zasláním oznámení. Dal?ím vyu?íváním na?ich webovych stránek po provedení podobnych revizí p?ijímáte a souhlasíte s revizemi a jejich dodr?ováním.

Prohlá?ení spole?nosti Cisco o ochraně osobních údaj? byly revidovány jsou platné k 1. květnu 2020.

Kliknutím sem zobrazíte p?edchozí verzi prohlá?ení o ochraně osobních údaj?.

Jak nás m??ete kontaktovat

Pokud máte dotazy nebo p?ipomínky tykající se tohoto prohlá?ení o ochraně osobních údaj?, kontaktujte nás kliknutím sem nebo zasláním dopisu na adresu:

Hlavní pově?enec pro ochranu osobních údaj?
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 USA

Pově?enec pro ochranu osobních údaj? pro Severní a Ji?ní Ameriku
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 USA

Pově?enec pro ochranu osobních údaj? pro region EMEAR
Cisco Systems, Inc.
Haarlerbergweg 13-19,
1101 CH Amsterdam-Zuidoost, Nizozemsko

Pově?enec pro ochranu osobních údaj? pro region APJC
Cisco Systems, Inc.
80 Pasir Panjang Road
Bldg 80, Lvl 25, Mapletree Biz City
Singapore, Singapore 117372, Singapur

Prohlá?ení o?ochraně osobních údaj?

Shrnutí



Informace odal?ích nabídkách spole?nosti Cisco naleznete v datovych listech ochrany osobních údaj? v centru d?věryhodnosti spole?nosti Cisco

Jak nás m??ete kontaktovat

Formulá? ?ádosti o osobní údaje

Po?ta: Cisco Systems, Inc.
Legal Department
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 USA

欧美黄网站色视频免费_成年片黄网站色大全免播放器_在线观看高清黄网站免费